Новини

Сроковете за получаване на оферти по обществени поръчки за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри с УИН 01055-2018-0016 и УИН 01055-2018-0017 са удължени

Сроковете за получаване на оферти по обществени поръчки за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри с УИН 01055-2018-0016 и УИН 01055-2018-0017 са удължени

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ- от 02.01.2019 г. до 11.01.2019 г. включително - няма да се приемат заявления за услуги на граждани в приемните на АГКК

На основание Заповед № РД-13-301/17.12.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), ще бъде извършена инвентаризация в териториалните звена на АГКК, а именно в Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК), в периода 02.01.2019 г. – 31.01.2019 г.

1. По време на инвентаризацията Гише „Получаване“ във всички СГКК ще работи и ще предоставя услуги на граждани без прекъсване;

2.  от 02.01.2019 г. до 11.01.2019 г. включително - няма да се приемат заявления за  услуги на граждани в приемните на АГКК;

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 293 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ

            Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 293 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2016 г., попр., ДВ, бр. 99 от 2016 г.)

Нов Главен секретар на АГКК от 22.10.2018 г.

От 22.10.2018 Длъжността Главен секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК)  се заема от инж. Весела Тодорова. Завършила е висшето си образование - магистър по Геодезия, картография и фотограметрия. Тя е дългогодишен служител на Агенцията. От  2003 заема длъжността Началник на СГКК - Габрово и от 2008 е началник на СГКК - Велико Търново.