Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Дата на актуал. Статус
21409 Техническа помощ и поддръжка на хардуер и базов софтуер в АГКК И СГКК 17.01.2019 19.03.2019 Затворена
21410 Техническа помощ за администриране на сървърната и мрежова инфраструктура на АГКК 17.01.2019 19.03.2019 Затворена
20943 Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия картография и кадастър 13.12.2018 11.03.2019 Затворена
20691 Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики Преслав и Генерал То 03.12.2018 22.01.2019 Затворена
20690 Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих, с. Самуил, гр. Антоново и гр. Правец и на други населени места в общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново 30.11.2018 22.01.2019
Затворена
Прекратена- обособена позиция 9
20178 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Ружинци и гр. Хисаря и на други населени места в общини Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла 02.10.2018 21.03.2019 Затворена
19696 Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ на АГKK 04.09.2018 24.01.2019 Затворена
18468 Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Заг 14.05.2018 10.01.2019 Затворена
17245 Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции 16.01.2018 17.12.2018
Спряна
Прекратена- обособена позиция 2
16676 Доставка на 30 (тридесет) комплекта глобални навигационни спътникови системи (ГНСС приемници), софтуер и стандартно оборудване за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 23.11.2017 18.09.2018 Затворена
11663 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост 02.03.2016 17.02.2017 Затворена