Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Дата на актуал. Статус
23464 Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение /СрН и НН/ по свободно договорени цени за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 09.05.2019 17.05.2019 Отворена
23317 Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - СГКК 30.04.2019 13.05.2019 Отворена
21409 Техническа помощ и поддръжка на хардуер и базов софтуер в АГКК И СГКК 17.01.2019 19.03.2019 Затворена
21410 Техническа помощ за администриране на сървърната и мрежова инфраструктура на АГКК 17.01.2019 19.03.2019 Затворена
20943 Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия картография и кадастър 13.12.2018 10.04.2019 Затворена
20691 Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики Преслав и Генерал То 03.12.2018 22.01.2019 Затворена
20690 Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих, с. Самуил, гр. Антоново и гр. Правец и на други населени места в общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново 30.11.2018 09.05.2019
Затворена
Прекратена- обособена позиция 9
20178 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Ружинци и гр. Хисаря и на други населени места в общини Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла 02.10.2018 21.03.2019 Затворена
19696 Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ на АГKK 04.09.2018 09.04.2019 Затворена
17245 Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции 16.01.2018 17.12.2018
Спряна
Прекратена- обособена позиция 2
16676 Доставка на 30 (тридесет) комплекта глобални навигационни спътникови системи (ГНСС приемници), софтуер и стандартно оборудване за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 23.11.2017 18.09.2018 Затворена
11663 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост 02.03.2016 18.02.2017 Затворена