Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 В ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-558 от 25.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Митино , община Петрич , област Благоевград;

 - Заповед № РД-18-559 от 25.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скрът , община Петрич , област Благоевград;

В ДВ, бр. 90 от 10.11.2017 г. са обнародвани са заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 90 от 10.11.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-490 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Могилец, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-491 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Козарево, община Омуртаг, област Търговище;

В ДВ, бр. 90 от 10.11.2017 г. са приети кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти както следва:

 

 

В ДВ, бр. 90 от 10.11.2017 г.

 

СГКК - Благоевград съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти землищата на с. Баня, с. Бачево, с. Годлево, с. Горно Драглище, с. Добърско и с. Долно Драглище, общ. Разлог, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

 

В ДВ, бр. 89 от 07.11.2017 г. са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията в строителен полигон „Верила“, кв. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София

“Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията в строителен полигон „Верила“, кв. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 07.12.2017 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област.”