Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 41 от 23.05.2017 г. са обнародвани са заповеди на Изпълнителния директор на АГКК, както следва:

ДВ, бр. 41 от 23.05.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-13/27.01.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-14/27.01.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Поройно, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-15/27.01.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пиринец, общ. Антоново, обл. Търговище;

Обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК в ДВ, бр. 36 от 05.05.2017 г.

 

 

ДВ, бр. 36 от 05.05.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-17/03.04.2017 г. – за одобряване на КККР за поземлен имот с идентификатор 02659.2194.2023, гр. Банкя, район „Банкя“, Столична община;

Обява за с.Бабица, с.Бегуновци, с.Брезнишки извор, с.Велковци, с.Видрица, с.Гигинци, с.Режанци и с.Садовик,община Брезник, област Перник

 

 На вниманието на собствениците на недвижими имоти:

Стартира изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър с.Бабица, с.Бегуновци, с.Брезнишки извор, с.Велковци, с.Видрица, с.Гигинци, с.Режанци и с.Садовик,община Брезник, област Перник

 

Обява и График за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Грамада, община Грамада, област Видин

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Изпълнител: „ГЕОПРЕЦИЗ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД,

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Геодезическите дейности по създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на гр.Грамада, община Грамада,  област Видин, обявена със Заповед № РД-16-38 от 09.11.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК  ще се извършат в периода 13.03.2017 г. до 12.05.2017 г.включително.