Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1464 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дряново, община Симеоновград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1465 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Навъсен, община Симеоновград, област Хасково;

В ДВ бр. 76 от 14.09.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 76 от 14.09.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

 

В ДВ, бр. 74 от 07.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 74 от 07.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1440 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Търничени, община Павел баня, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1441 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мокреш, община Велики Преслав, област Шумен;

В ДВ, бр. 73 от 04.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва

В ДВ, бр. 73 от 04.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № KД-14-1 от 01.8.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР за землището на с. Есеница, община Вълчи дол, област Варна;

-      Заповед № KД-14-2 от 01.8.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР за землището на с. Искър, община Вълчи дол, област Варна;

-      Заповед № KД-14-3 от 01.8.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР за землището на с. Добротич, община Вълчи дол, област Варна;