ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г.

Версия за печатВерсия за печат

Обнародвани са следните заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри:

Заповед № РД-18-19 от 23.03.2016 г. за землището на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, област Разград;

Заповед № РД-18-20 от 23.03.2016 г. за землището на с. Езерче, общ. Цар Калоян, област Разград;

Заповед № РД-18-21 от 23.03.2016 г. за землището на с. Костанденец, общ. Цар Калоян, област Разград;

Заповед № РД-18-22 от 24.03.2016 г. за землището на с. Маринка, общ. Бургас, област Бургас;

Заповед № РД-18-23 от 28.03.2016 г. за частта от землището на с. Делян, общ. Божурище, област София, разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. за частта от землището на с. Гурмазово, общ. Божурище, област София, разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-25 от 28.03.2016 г. за частта от землището на с. Златуша, общ. Божурище, област София, разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-26 от 28.03.2016 г. за частта от землището на с. Мала Раковица, общ. Божурище, област София, разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-27 от 28.03.2016 г. за частта от землището на с. Пожарево, общ. Божурище, област София, разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-28 от 28.03.2016 г. за частта от землището на с. Пролеша, общ. Божурище, област София, разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-29 от 28.03.2016 г. за частта от землището на с. Росоман, общ. Божурище, област София, разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-30 от 28.03.2016 г. за частта от землището на с. Хераково, общ. Божурище, област София, разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-31 от 28.03.2016 г. за частта от землището на с. Храбърско, общ. Божурище, област София, разположена извън границите на урбанизираната територия.

 

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 16.05.2016 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.