ДВ, бр. 31 от 19.04.2016 г.

Версия за печатВерсия за печат

 

Обнародвани са следните заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри:

Заповед № РД-18-32 от 01.04.2016 г. за територията на район „Възраждане”, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-33 от 01.04.2016 г. за землището на с. Клисурица, общ. Монтана, област Монтана.

 

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 19.05.2016 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.