ДВ, бр. 71 от 15.09.2015 г.

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 71 от 15.09.2015 г. е обнародвана Заповед № РД-16-11 от 25.08.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Бяла, общ. Бяла, област Русе.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 15.10.2015 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.