В ДВ, бр. 74 от 12.09.2017 г. е обнародванa Заповед № РД-16-18 от 16.08.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 74 от 12.09.2017 г.

Обнародванa e Заповед № РД-16-18 от 16.08.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Славяново, с. Бръшляница, с. Коиловци, с. Мечка, община Плевен, област Плевен.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 12.10.2017 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.