В ДВ, бр. 92/17.11.2017 г. е обнародвана е Заповед № 18-571/26.10.2017 г. за одобряване на КККР на поземлени имоти по трасето на жп участък София – Перник – Радомир

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 92/17.11.2017 г.

 

Обнародвана е Заповед № 18-571/26.10.2017 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти по трасето на жп участък София – Перник – Радомир, попадащи в землищата на с. Драгичево, община Перник и с. Николаево, община Радомир, област Перник.

Съгласно чл. 49, ал.2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.