В ДВ, бр. 95 от 28.11.2017 г. са приети ККККР както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

СГКК - Видин съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти землищата на с. Антимово, с. Кутово и с. Покрайна, общ. Видин, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” (до 28.12.2017 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред службата по геодезия, картография и кадастър.