Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Откриване на производство по КККР на район „Слатина”, Столична община, област София (столица).

Документи: 

В ДВ, бр. 25 от 03.04.2015 г. е обнародвана Заповед № РД-16-3 от 12.03.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на район „Слатина”, Столична община, област София (столица).

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 04.05.2015 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

В ДВ, бр. 24/31.03.2015 г. e обнародвана Заповед № РД-18-23 от 12.03.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Заповедта подлежи на обжалване в 30 - дневен срок (до 30.04.2015 г. вкл.) пред Административен съд – Велико Търново, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Велико Търново.

 

ДВ, бр. 22 от 24.03.2015 г.

 

Обнародвани са:

Заповед за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП „НКЖИ” по трасето на VIII – ма жп линия Пловдив – Бургас

В ДВ, бр. 13/17.02.2015 г. е обнародвана Заповед № 16-2/29.01.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП „НКЖИ” по трасето на VIII – ма жп линия Пловдив – Бургас, попадащи на територията на землищата на с. Черна гора, с. Партизанин, община Братя Даскалови, гр. Чирпан, с. Свобода, с. Малко Тръново, община Чирпан, с. Воденичарово, с. Самуилово, с. Михайлово, с. Борово, с. Арнаутито, с. Калояновец, с. Християново, с. Еленино, с.