Младши експерт СПК в СГКК Пловдив

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Пловдив, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Ива Николова Янева

Дора Йорданова Тончева

Десислава Стефанова Топова

Мария Тодорова Груйчева

 

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 09.11.2018 г. от 11.00  часа в сградата на Слежбата по геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив, пл. Съединение, № 3.

Председател на конкурсната комисия:    /п/

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Пловдив, Агенция по геодезия, картография и кадастър

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

  1. Красимира Иванова Начева

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл

Представените копия на документи не удостоверяват наличието на завършено висше образование в професионалната област, която се изисква за длъжността.

 

Недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването но списъците на основание чл. 22, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

 

Председател на конкурсната комисия:     /п/

 

 

Младши експерт СПК в СГКК Пловдив

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Младши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Пловдив,

 

с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по…“,

1.2. Професионална област – технически науки, направление - архитектура, строителство и геодезия, специалност геодезия;

1.3. Минимален професионален опит – не се изисква. Минимален ранг - V младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 510 до 1100 лв.

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;

Компютърни умения - Ползване на MS Windows, MS Word, Excel, Internet и софтуер за обработка на кадастрални данни и софтуер за проверка на геодезическата основа и цифровия вид на ККР.

 

Кратко описание на длъжността:

 

- Извършва проверки на материалите и данните при създаване на КККР по реда на ЗКИР.

- Събира и систематизира информацията и данни във връзка с работата на приемателните комисии по ЗКИР за района на действие на службата.

- Подпомага проверяването цифровия вид на КККР и РГО чрез програмите на АГКК за контрол

- Участва в проверки на изпълнението на РГО, КККР за съответствие с нормативните изисквания.

- Участва в подготовката на протоколите за проверка и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри на комисиите по Наредба №19

- Подпомага изготвянето на протоколи във връзка с постъпили възражения по КККР.

- Изготвя скици, схеми, удостоверения и копия от извадки от КККР.

- Подпомага подготовката на отговори, становища и доклади по жалби, писма и др., свързани с дейността на службата.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 18.10.2018г. вкл.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1 или в СГКК Пловдив, гр. Пловдив, пл. Съединение, № 3, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайетата в централното управление на АГКК, в СГКК Пловдив и на интернет страницата на Агенцията.

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси, деловодно обслужване и връзки с потребители” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.