Обава за Младши експерт, Дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, отдел „Специализирани карти“

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Затворена

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: отдел „Специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Йоанна Асенова Миланова

2. Цветан Веселов Цанев

3. Луиза Милкова Чавдарова

4. Никол Ивелинова Николова

5. Калинка Върбанова Лилова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 12.04.2017 г. от 10.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала“ № 1.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: отдел „Специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

Обава за Младши експерт

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността:

Младши експерт, Дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, отдел „Специализирани карти“

 

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по...“,

1.2. Професионална област – Геодезия, земеустройство, маркшайдерство и геодезия.;

1.3. Минимален професионален опит – не се изисква. Минимален ранг - V младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в границите от 460 до 1100 лв.

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;

Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, графични системи, свързани с изработването на ККР, Internet и др.

 

Кратко описание на длъжността:

- Отговаряне на устни запитвания, свързани със специализираните карти.

- Предоставя информация и данни от специализираните карти, налични в АГКК.

- Проверява цифровия вид на приетите материали чрез компютърните програми за контрол.

- По нареждане на началник отдела подготвя доклади и становища до директора на Дирекцията и изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

- Проверява и подготвя отговори на писма и жалби във връзка със специализираните карти и др.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

 

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - при наличие на такъв;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурсите се подават в 10-дневен срок (до 17.30 ч. на 27.03.2017г.) от публикуване на обявлението, в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайето в централното управление и на интернет страницата на Агенцията.

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188309 и 02/8188392.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.