Обава за Младши експерт, Дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, отдел „Специализирани карти“

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Отворена

 

Обава за Младши експерт

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността:

Младши експерт, Дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, отдел „Специализирани карти“

 

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по...“,

1.2. Професионална област – Геодезия, земеустройство, маркшайдерство и геодезия.;

1.3. Минимален професионален опит – не се изисква. Минимален ранг - V младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в границите от 460 до 1100 лв.

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;

Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, графични системи, свързани с изработването на ККР, Internet и др.

 

Кратко описание на длъжността:

- Отговаряне на устни запитвания, свързани със специализираните карти.

- Предоставя информация и данни от специализираните карти, налични в АГКК.

- Проверява цифровия вид на приетите материали чрез компютърните програми за контрол.

- По нареждане на началник отдела подготвя доклади и становища до директора на Дирекцията и изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

- Проверява и подготвя отговори на писма и жалби във връзка със специализираните карти и др.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

 

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - при наличие на такъв;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурсите се подават в 10-дневен срок (до 17.30 ч. на 27.03.2017г.) от публикуване на обявлението, в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайето в централното управление и на интернет страницата на Агенцията.

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188309 и 02/8188392.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.