Обява за младши експерт "Административно обслужване"-СГКК Видин

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Видин, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Марян Ангелов Иванов

2. Пролетка Дамянова Велкова

3. Милен Венелинов Костов

4. Стефани Бисер Петрова

5. Десислава Цветкова Дончева

6. Генади Валериев Вельов

7. Валентин Венчов Георгиев

8. Марчела Славчева Иванова

9. Галина Пламенова Николова

10. Даниела Димчева Маринова

11. Галя Зорова Костадинова

12. Светослав Людмилов Атанасов

13. Емил Цветков Цветков

14. Вероника Цветанова Василева

15. Милен Ромелов Вергилов

16. Ивайло Любенов Чупренски

17. Благовеста Николаева Гюрова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 25.10.2018 г. от 11.30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала, № 1.

Настаняването ще започне от 11.00 ч., а вариант на теста ще бъде изтеглен в 11.30 ч.

Необходимо е кандидатите да носят документ за самоличност и син химикал.

 

Председател на конкурсната комисия:    /п/

 

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Видин, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати.

 

 

Председател на конкурсната комисия:    /п/

 

Обява за младши експерт "Административно обслужване"-СГКК Видин

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Младши експерт АО, Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Видин

 

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по...“.

1.2. Професионална област – няма изискване.

1.3. Минимален професионален опит – не се изисква. Минимален ранг - V младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 510 до 1100 лв. (за първа степен).

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;

Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, Internet и софтуер за обработка на кадастрални данни и софтуер за проверка на геодезическата основа и цифровия вид на ККР.

 

Кратко описание на длъжността:

- Подпомага началника на службата и експертите в отдела при осъществяването на дейностите по кадастъра.

- Участва в административното обслужване на физически и юридически лица, ведомства и общини, съгласно глава VII на ЗКИР.

- Участва в поддържането на КККР чрез информационната система.

- Участва в създаването, съхраняването и поддържането на служебния архив и на необходимите архивни копия.

- Участва в поддържането на спомагателни регистри и заповедна книга, регистрира данни, получени по реда на чл.86 от ЗКИР.

- Приема и регистрира заявления за предоставяне на административните услуги на физически и юридически лица.

- Изготвя скици, схеми и удостоверения за идентификатори, необходими при съдебна или доброволна делба, при продажба на недвижими имоти, при съединяване на съседни недвижими имоти и др.

- Изготвя извадки, справки, удостоверения и други, свързани с предоставяните административни услуги и др.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30ч. на 08.10.2018г.), в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала 1 или в СГКК Видин, гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” №71, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват във фоайетата в централното управление на АГКК, СГКК Видин и на интернет страницата на Агенцията

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.