Обява за Началник на отдел Контрол

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел

Административно звено: Отдел Контрол”, дирекция “Геодезия и картография”, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Георги Тончев Гладков

 

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 10.08.2017 г. от 10.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

  

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел

Административно звено: Отдел Контрол”, дирекция “Геодезия и картография”, АГКК 

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати.

 Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Началник на отдел "Контрол", дирекция „Геодезия и картография“, с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Магистър“;

1.2. Професионална област – Геодезия, Право, Публична администрация;

1.3. Минимален професионален опит – 4 (четири) години. Минимален ранг - ІІІ младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 460 до 1600 лв.(за първа степен).

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

3.1.        Управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели.

3.2.        Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

3.3.        Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.

3.4.        Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.

3.5.        Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.

3.6.        Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

3.7. Компютърна грамотност.

 

Кратко описание на длъжността:

1. Организира, координира и контролира:

- осъществяването на контролни дейности по отношение на качеството на извършената работа и на предадената документация за възложените от АГКК геодезически дейности, свързани с работната геодезическа основа и създаваната кадастрална карта;

- извършването на контролни измервания за определяне точността на работната геодезическа основа и създаваната кадастрална карта;

- осъществяването на контрол по спазване сроковете за изпълнение на дадените препоръки от вътрешни и външни одитори;

- осъществяването на контрол за спазването на законите, подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила, регламентиращи създаването и поддържането на КККР, както и предоставянето на административни услуги от СГКК.

- контрола и проверките на използваните изходни данни при изпълнението на геодезически дейности, свързани със създаването на работна геодезическа основа и кадастрална карта, чрез операторите на ГНСС инфраструктурните мрежи.

2. Подпомага изпълнителния директор на АГКК при осъществяване на административен контрол върху дейноста на СГКК по създаването на КК и КР;

3. Извършва проверки по жалби и сигнали на граждани и юридически лица, подадени срещу действия или бездействия на служители на АГКК и др.;

 

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 21.07.2017г.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайето в централното управление и на интернет страницата на Агенцията.

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188309.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.