НАЙ-ТЪРСЕНИ УСЛУГИ, СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, ТАКСИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Версия за печатВерсия за печат

 

 

 

Срокът  започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението и изтича в края на работния ден на последния ден от срока.

Регистрирани заявления, за които липсват документи, необходими за изпълнението на услугите, не се изпълняват до отстраняване на недостатъците.

Наредба № РД – 02 – 20 – 4/11.10.2016 г. за предоставяне на данни от кадастралната карта и кадастралните регистри (в сила от 22.11.2016 г.) и раздел VI на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (в сила от 15.11.2016 г.)

 

 

Наименование на  услугата

Необходими документи

Обикновена  услуга -

срок за изпълнение и такса

Обикновена  услуга -

срок за изпълнение и такса

 

 

1.

 

 

Скица на поземлен имот

в неурбанизирана територия

 

 

1. Заявление от заинтересованото лице или пълномощник (Заявлението се попълва електронно от служител на СГКК);

7 раб. дни

 

Документ на хартиен носител - 5 лв.;

 Електронен документ в PDF формат - 3,50 лв.

3 раб. дни

 

Документ на хартиен носител - 10 лв.;

Електронен документ в PDF формат- 7 лв.

2.

Скица на поземлен имот

в урбанизирана територия

2. Документ за собственост или друго вещно право или документ, удостоверяващ наличието на правен интерес (удостоверение за наследници; съдебно решение; документ, предоставящ право на управление или др.);

3. Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;

Документ на хартиен носител - 20 лв.;

Електронен документ в PDF формат - 14 лв. 

Документ на хартиен носител - 40 лв.;

Електронен документ в PDF формат - 28 лв.

3.

Скица на сграда

4. Копие от скица за имота от архивен кадастрален и/или регулационен план (при наличие);

4.

Схема самостоятелен обект

1. Заявление от заинтересованото лице или пълномощник (Заявлението се попълва електронно от служител на СГКК);
2. Документ за собственост или друго вещно право или документ, удостоверяващ наличието на правен интерес(удостоверение за наследници; съдебно решение; документ, предоставящ право на управление или др.);

3. Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;

4. Копие от архитектурен план (при наличие и невъзможно еднозначно индивидуализиране на обекта);

Документ на хартиен носител - 20 лв.;

Електронен документ в PDF формат - 14 лв.

Документ на хартиен носител – 40 лв.;

Електронен документ в PDF формат -  28лв.

5.

Удостоверение за наличие или липса на данни

1. Заявление от заинтересованото лице или пълномощник (Заявлението се попълва електронно от служител на СГКК);

 

Забележка:

Документът съдържа данни за заявените обекти (местоположение, произход, точност, вид, формат, източник, съдържание) или липса на данни за тях; характеристики за заявените обекти. Удостоверението се издава за: удостоверяване на данни, съдържащи се в КККР; за попълване на данни за данъчна декларация; за наличие или липса на КККР; за характеристики на имотите.

Документ на хартиен носител - 20 лв.; 

Документ на хартиен носител – 40 лв.;

ВНИМАНИЕ! Ако тази услуга се заяви от лица, които са избрали начин на автентикация (вход в КАИС Портал) с потребителско име и парола, то резултатът от услугата може да се получи САМО на гише. 

6.

Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР

(Удостоверение след завършен нов строеж или преустройство на обекти на кадастъра, и за специализирани данни)

 Забележка: Преди издаване на удостоверението по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, следва да се отразят  данните, подлежащи на отразяване в кадастралната карта и кадастралните регистри  - нова сграда, нови самостоя-телни обекти в сграда или техни преустройства, с който се променят  вече нанесени данни в КККР

1. Заявление от заинтересованото лице или пълномощник  (Заявлението се попълва електронно от служител на СГКК);
2. Копие от разрешение за строеж или акта за узаконяване;

3. Копие от екзекутивната документация за сградите (част архитектурна);

4. Акт образец 14;

5. Констативен протокол за степен на завършеност на строителството преустройството/ или акт за установяване годността за приемане на строежа – приложение №15 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството или констативен протокол по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ - Констативен протокол за степен на завършеност на строителството или преустройството;

6. Документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот;

7. Пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник

8. В случайте, когато удостоверението не се отнася до обекти на кадастъра:

а). Специализирана карта и/или екзекутивна документация в необходимия обем в случаите, когато удостоверението не се отнася до обекти на кадастъра;

б). Удостоверение от общинската администрация за предадени данни.

Документ на хартиен носител - 25 лв.;

Документ на хартиен носител - 50 лв.;

ВНИМАНИЕ! Ако тази услуга се заяви от лица, които са избрали начин на автентикация (вход в КАИС Портал) с потребителско име и парола, то резултатът от услугата може да се получи САМО на гише. 

 

7.

Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

 

Забележка:

Документът е валиден 6 мес. от датата на приемане на проекта или до решаване на съдебен спор.

1. Заявление от заинтересованото лице или пълномощник  (Заявлението се попълва електронно от служител на СГКК);
2. Проект за изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри;
3. Материали и данни от геодезическите измервания;
4. Документ за собственост или друго вещно право;
5. Данни или документ, удостоверяващи получаването на изходни материали и данни от СГКК;
6. Копие на документ/данни за правоспособност на лицето, извършило геодезическите дейности;

7. Копие на / данни за застрахователна полица на правоспособното лице;
9. Други документи, удостоверяващи основанието за изменение, отразено в проекта (напр. протокол за приемане на ПУП и проект на ПУП; инвестиционен проект; протокол за делба; документи по т. 2.1 и 2.2 от услуга 6 или др.)

10 раб. дни

 

5 раб. дни

 

Документ на хартиен носител - 50 лв.;

 

Документ на хартиен носител - 100 лв.;

 

Забележка:

Таксата се събира на бр. обекти - нови или обекти за изменение

(поземлен имот, сграда, самостоятелен обект в сграда или в съоръжение, зона на ограничение, обект на специализирана карта) 

ВНИМАНИЕ! Ако тази услуга се заяви от лица, които са избрали начин на автентикация (вход в КАИС Портал) с потребителско име и парола, то резултатът от услугата може да се получи САМО на гише.