Уведомления

 • Изходящ № 22-214-09.08.2018 г. Включен в преписка: 01-277069-23.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2018
  До: СВЕТЛА ВАСИЛЕВА МЕРСИНКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че ХРИСТО ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ, е подал пред СГКК – Бургас заявление вх. № 01-277069-23.07.2018 г., с което желае да бъде променен одобрения със заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, кадастрален регистър към кадастралната карта на гр. Бургас, общ. Бургас, област – Бургас, по отношение на СО с идентификатор 07079.620.134.1.46, като за него бъдат вписани като собственици  ХРИСТО ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ и СУЛТАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА, на основание представена заповед №1094 от 10.06.1994 г. на Община Бургас.

 • Изходящ № 24-17462-07.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  Дo: ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-181402-18.05.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-5663-06.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1939.386.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-17460-07.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  Дo: ЯНКО ПЕТКОВ УЗУНОВ ВЕЛИСЛАВ ПЕТРОВ МИХОВ ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГУРЕВ ЕТ „МАРИАНА МАНЧЕВА-ММ” ИВЕЛИНА КОСТАДИНОВА СЕМЕРДЖИЕВА- УЗУНОВА РОСИЦА ИВАНОВА ЯНЕВА РУМЕН ЛЮБОМИРОВ ДИМОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-96027-16.03.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-5620-05.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1933.1091, 68134.1933.2021, 68134.1933.2021.1, 68134.1933.2021.1., за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-17458-07.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2018
  ДО АНТОАНА ЕМИЛОВА КЪРЛЕВА ВИОЛЕТА ТОДОРОВА КЪРЛЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-81276-07.03.2018 г. от БЛАГОЙ ВЛАДИМИРОВ БЛАГОЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1890.488, 68134.1890.809 и 68134.1890.727, район „Витоша”, Столична община.

 • Изх. №24-17455-07.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2018
  ДО СИЛВИЯ ХРИСТОВА МАРКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-126188-11.04.2018 г. от ТОМИ МИЛЕВ МАЛЯКОВ, чрез пълномощник МИРОСЛАВ СТОЙКОВ СТОЙКОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на 2 броя самостоятелни обекти ап. № 20 и ап. № 23, получени от разделяне на мезонет № 20 в сграда с идентификатор 68134.204.44.1, като се засяга самостоятелен обект с идентификатор 68134.204.44.1.47, ул. „Ами Буе” № 80, район „Красно село“, Столична община, по отношение на което сте заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-17608-08.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2018
  ДО „ЕВРОБИЛД ГРУП ДИ“ НИКОЛЕТА ВАСИЛЕВА ПЪТОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-205389-06.06.2018г. от БОЙКО ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект с идентификатор 68134.801.1419.1.26 / гараж с паркоместа /  с адрес: гр. София, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 9, ет. -1.

 • Изх. № 24-17619-08.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2018
  ДО ДИМИТЪР КАРОЛ ВАЛЕВСКИ БОЖИДАР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-219677-14.06.2018г. от ГЕОРГИ КАРОЛ ВАЛЕВСКИ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено промяна в границите на сграда с идентификатор 68134.1975.625.1 и заличаване на сгради с идентификатори 68134.1975.625.2 и 68134.1975.625.3, съгласно приложената скица – проект.

 • Изходящ № 24-17622-08.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  Дo: ВАНЯ КОНСТАНТИНОВА ТАНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-152130-27.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-5668-06.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1938.1056, 68134.1938.1195, 68134.1938.1196, 68134.1938.1197 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-17607-08.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  До: БОРЯНА ДИМИТРОВА ПАУНОВА-ТОДОРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-351644-08.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5701-09.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1939.1101, 68134.1940.390, 68134.1940.1049, 68134.1940.392, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-17612-08.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  Дo: ВЛАДИМИР ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВ До:
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-54325-12.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5457-02.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1931.373, 68134.1931.1190, 68134.1931.1241, 68134.1931.1305, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-17618-08.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  До: АЛЕКСАНДЪР ПАНОВ КАМЕНОВ До: КАМЕН ПАНОВ КАМЕНОВ До: ИНА КАМЕНОВА КАМЕНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-352770-08.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5510-03.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1978.617, 68134.1978.1012, 68134.1978.616 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-17625-08.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  ДО ВЕЛИКА ГРИГОРОВА ДУДЕВА ДО СТРАХИЛ ГРИГОРОВ КАРАНОВ ДО АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ СТАМБОЛИЙСКИ ДО СТОЯН НИКОЛОВ ТИТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-373562-23.11.2017 г., подадено на основание  чл.

 • Изходящ № 20-41456-26.06.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2018
  До: ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГАЛИЛЕЙСКИ Адрес: с. Крайници, ул. Верила № 42 До: АСЕН ДИНЕВ АВДЖИЙСКИ Адрес: гр. Дупница, ул. Благодарност № 19 А
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-220646-15.06.2018 г. от Венета Йорданова Янева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Кюстендил, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68789.606.85.1 с административен адрес: гр. Дупница, ул.”Благодарност” № 19.

 • Изходящ № 20-48919-24.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2018
  До: ВАСИЛКА ЛЮБЕНОВА СТОЕВА Адрес: с. Самораново До: СТЕФКА БОРИСОВА ДОНЧЕВА Адрес: с. Самораново До: НИКОЛИНКА ЙОРДАНОВА ДОНЧЕВА Адрес: с. Самораново
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-235826-26.06.2018.2018 г. от Иванка Йорданова Стефанова – наследник на Йордан Иванов Дончев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил, придружено от проект за изменение (изготвен от „ГЕОАН ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД), е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Самораново, общ. Дупница, обл. Кюстендил за поземлени имоти с идентификатори 65245.2.398 и 65245.2.399 с административен адрес: с. Самораново.

 • Изх. № 24-14133-28.06.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2018
  ДО ГАЛИНА ЯНКОВА ПЕТРОВА ул. „Петрохан” № 96, вх. 1, ет. 11, ап. 13 гр. Русе ДО ХРИСТИНА БОРИСОВА НАЦЕВА ул. „Бабадаг” № 5 гр. Русе
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Русе

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Русе е подадено Заявление вх. № 01-403161 - 19.12.2017 г. от МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИЛАНОВ, придружено от проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Русе: Изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за ПИ с идентификатор 63427.8.707, гр. Русе, ул. „Марица“ № 6, община Русе, област Русе, изработен от „ПРЕЦИЗ ГЕО” ЕООД – гр.

 • Изходящ № 24-17505-07.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.08.2018
  Дo: БОРИСЛАВ АТАНАСОВ АНТОНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-104743-07.04.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5587-04.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 35239.6108.1062, 35239.6108.1067, 35239.6108.1291, 35239.6108.1292, 35239.6108.2063, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-17506-07.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.08.2018
  ДО МАРТА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧИНОВА ДЕСИСЛАВА БОЙКОВА ДОЙЧИНОВА ГЕОРГИ БОЙКОВ ДОЙЧИНОВ ЕВЕЛИНА БОЙКОВА ДОЙЧИНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 2 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-187789-23.05.2018 г. от АЛЕКСАНДРИНА АЛЕКСАНДРОВА ЦАРЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2047.674, 68134.2047.1148, район „Витоша“, област София.

 • Изх. № 24-17422-07.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.08.2018
  ДО МЕТОДИ ОГНЯНОВ ЯНЕВ ЯНИ ЛЮБЧОВ ПАВЛОВ МАРИЕТА ЛЮБЧОВА ПАВЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-400459-15.12.2017г. от Райчо Малинов Каргов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1894.545, район „Витоша”, Столична община.

 • Изходящ № 24-17362-07.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.08.2018
  Дo: ЙОРДАН ТОДОРИНОВ ТОЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-156647-02.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5482-02.07.2018 г., засягащо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.204.184.7.5, за който сте заинтересовано лице.

   

  Приложения:
  1. Копие от Заповед № 18-5482-02.07.2018 г.

   

 • Изходящ № 24-10730-18.05.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.08.2018
  До: Слави Жеков Славов гр. Димитровград п.к. 6400
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл.53, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирано Заявление от Нотариус Румяна Николова Велева в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  промяна в Кадастралния регистър и издаване на скица, установено във връзка с чл.53, ал.1 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралния регистър на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 21052.1016.20.1.20 по действащата Кадастрална карта на гр. Димитровград:

   

  Данни преди промяната:

 • Изходящ № 20-52970-09.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.08.2018
  ДО РАДИНА НИКОЛАЕВА ДОНЧЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Във връзка със заявление с вх. № 01-246807-03.07.2018 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-5861-13.07.2018 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 34076.367.2 в с. Йовчевци, з-ще Вонеща вода, община Велико Търново с неустановен собственик /по искане на Мирослав Красимиров Лазаров, пълномощник на Деню Коев Ковачев/.

 • Изходящ № 24-17452-07.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.08.2018
  ДО ТАТЯНА СИМЕОНОВА СТОИМЕНОВА СТОЯН ВАСИЛЕВ СТОИМЕНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-142203-20.04.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5588-04.07.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.359, 68134.1007.369, 68134.1007.1428, 68134.1007.1540, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-17604-08.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.08.2018
  До: ЖЕЧО КРЪСТЕВ ГРЪМОВ п.к. 8000 гр. Бургас ул. "Места" №92
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-28406/01.06.2018г. по писмо с изх. № 2801-09498/30.05.2018г. от Община Ямбол до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.551.90, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Руен” №17.

 • Изх. № 24-17601-08.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.08.2018
  До: ХАСАН МЕХМЕДОВ АЛИЕВ гр. Ямбол ул. "Кичева" № 56 ШАЗИ МЕХМЕДОВА АЛИЕВА гр. Ямбол жк "Г. Бенковски" бл.12, вх.Д, ет.1, ап.88 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ гр. Ямбол ул. РОСЕН № 15-А
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-37893/09.07.2018г. по писмо с изх. № 2801-11756/05.07.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.528.317, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Ресен” №15-15А.

 • Изх. № 24-17598-08.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.08.2018
  До: Наследници на Марин Николов Колев: ИВАНКА МАРИНОВА НИКОЛОВА гр. Ямбол, ул. "Дурацо" №4 ВАСИЛКА МАРИНОВА КОСТАДИНОВА гр. Ямбол, ул. "Преслав4 №175
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-28414/01.06.2018г. по писмо с изх. № 2801-09498/30.05.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.529.3, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Преслав” №177.

 • Изх.№ 24-15158-10.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.08.2018
  До Валери Асенов Дионисиев
  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-237693-27.06.2018 г. от Владимир Славейков Митов, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Вършец, общ.Вършец, обл.Монтана,

   

  за поземлен имот с идентификатор 12961.43.392 (за който в КРНИ като собственик е записан Мито Иванов Бенов, чийто наследник сте Вие),

 • Изх.№ 24-15214-11.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.08.2018
  До Борислав Владимиров Димов
  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-237104-26.06.2018 г. от Сашка Ангелова Петкова, за себе си и като пълномощник на Пламен Емилов Петков, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Лом, общ.Лом, обл.Монтана,

   

  за  поземлен имот  с  идентификатор 44238.505.1786,

  с административен адрес: гр.Лом, ул.”Веслец” № 46,

 • Изх.№ 24-15217-11.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.08.2018
  До 11.07.2018 год. Кристиан Огнянов Данчев
  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-237104-26.06.2018 г. от Сашка Ангелова Петкова, за себе си и като пълномощник на Пламен Емилов Петков, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Лом, общ.Лом, обл.Монтана,

   

  за  поземлен имот  с  идентификатор 44238.505.1786,

  с административен адрес: гр.Лом, ул.”Веслец” № 46,

 • Изх.№ 24-15219-11.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.08.2018
  До Ирен Огнянова Драганова
  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-237104-26.06.2018 г. от Сашка Ангелова Петкова, за себе си и като пълномощник на Пламен Емилов Петков, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Лом, общ.Лом, обл.Монтана,

   

  за  поземлен имот  с  идентификатор 44238.505.1786,

  с административен адрес: гр.Лом, ул.”Веслец” № 46,

 • Изх.№ 24-15220-11.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.08.2018
  До Даниела Милчева Данчева
  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-237104-26.06.2018 г. от Сашка Ангелова Петкова, за себе си и като пълномощник на Пламен Емилов Петков, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Лом, общ.Лом, обл.Монтана,

   

  за  поземлен имот  с  идентификатор 44238.505.1786,

  с административен адрес: гр.Лом, ул.”Веслец” № 46,

 • Изх. № 24-17604-08.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.08.2018
  До: ЖЕЧО КРЪСТЕВ ГРЪМОВ п.к. 8000 гр. Бургас ул. "Места" №92
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-28406/01.06.2018г. по писмо с изх. № 2801-09498/30.05.2018г. от Община Ямбол до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.551.90, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Руен” №17.

 • Изходящ № 24-17240-06.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.08.2018
  До АНГЕЛ ТОДОРОВ КОТЕВ МАРИН ТОДОРОВ КОТЕВ ТОДОР МАРИНОВ БОНОВСКИ чрез ДАНАИЛ МАРИНОВ НАКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-393891-11.12.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4370-31.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4332.711, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-17328-06.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.08.2018
  ДО БОГОМИЛ ЙОСИФОВ КУЗМАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-62948-19.02.2018г.

 • Изходящ № 24-17327-06.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.08.2018
  До: ДРАГОМИР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-290170-19.09.2017 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5387-28.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1937.1541, 68134.1937.631, 68134.1937.1228, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изх. No 24-16992-02.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.08.2018
  ДО ВИДА ПЕТКОВА МИЛЕНКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-2632-04.01.2018 г. от КРАСИМИРА ПЪРВАНОВА АНДОНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.1157 и 68134.1007.1393, находящи се в район Триадица, Столична община.

 • Изх. No 24-16989-02.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.08.2018
  ДО ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-58633-15.02.2018 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН НАДЕЖДА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1332.352 и 68134.1332.354, находящи се в район Надежда, Столична община.

 • Изх. No 24-16988-02.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.08.2018
  ДО "АЛЕНА ИНВЕСТ" АД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-405139-20.12.2017 г. от ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1006.363 и 68134.1006.1471, находящи се в район Триадица, Столична община.

 • Изходящ № 24-16978-02.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.08.2018
  ДО ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-385598-04.12.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3994-18.05.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2196.1057, 02659.2196.499, 02659.2196.499.1, 02659.2196.500, 02659.2196.500.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-16981-02.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.08.2018
  ДО КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-406411-21.12.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3979-17.05.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2193.484, 02659.2193.708, 02659.2193.2980, 02659.2193.2981, 02659.2193.2981.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-17516-08.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.08.2018
  ДО ПАВЛИНА НЕЙЧОВА ХРИСТОВА КРИСТИНА НЕЙЧОВА ХРИСТОВА НИКОЛА КИРИЛОВ ХРИСТОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

           В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че, по  повод на заявление с рег.  № 01-200587-04.06.2018  г. , е издадена Заповед № 18-6550-07.08.2018  г ., касаеща коригиране формата на Сграда с идентификатор 04279.610.230.1; заличаване на  Поземлен имот 04279.619.18 сгради с идентификатори 04279.610.230.2 и 04279.610.230.3; и коригиране формата на Схема на СОС с идентификатор 04279.610.230.1.2 в Сграда 04279.610.230.1,  на основание  представени одобрени арх.

 • Изходящ № 24-16983-02.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.08.2018
  ДО ПЕТЪР СТОЯНОВ ДЯНКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-22587-18.01.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-17137-03.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.08.2018
  Дo: РОСЕН ДИМИТРОВ ДАМЯНОВ Дo: ГЕРГАНА ДОБРЕВА ДАМЯНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че в Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на район „Витоша“ е установена техническа грешка относно местопложението на самостоятени обекти в сграда (СОС) с идентификатори 68134.1970.2071.22.13, 68134.1970.2071.22.14, 68134.1970.2071.22.15, 68134.1970.2071.22.16, 68134.1970.2071.22.17 и  68134.1970.2071.22.18. Във връзка с гореописаното е регистрирано служебно заявление с вх. № 09-29640-06.06.2018г.

 • Изходящ № 24-16986-02.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.08.2018
  ДО РАДА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-393137-11.12.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3978-17.05.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 07140.8092.514, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 20-52885-08.08.2018г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.08.2018
  До: Заинтересованите собственици на ПИ 83510.660.364, находящ се в гр.Шумен, кв. Дивдядовао, ул. “Иван Станчев“№25 До: ЕЛЕНА РУСЕВА АРНАУДОВА До: ПЕТЪР РУСЕВ АРНАУДОВ До: ИВАНКА РУСЕВА КАРАКАШЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл. 26 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-241759 / 29.06.2018 г. от МАРИЯ СЕРАФИМОВА АТАНАСОВА, подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, СГКК-гр.

 • Изх. № 24-17212-06.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2018
  ДО ВЕСВЕДИН АХМЕДОВ САРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-222247-18.06.2018 г. от заявител Невзат Кямилов Сароолу до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна на границите на поземлени имоти на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Черноризец Храбър” № 70.

 • Изх. № 24-17209-06.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2018
  ДО ЮСЕИН АХМЕДОВ ШИШКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИШКОВ,

   

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-222247-18.06.2018 г. от заявител Невзат Кямилов Сароолу до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна на границите на поземлени имоти на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Черноризец Храбър” № 70.

 • Изх. № 24-17205-06.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2018
  ДО ГЮЛЕР АХМЕДОВА ХАЛИЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХАЛИЛОВА,

   

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-222247-18.06.2018 г. от заявител Невзат Кямилов Сароолу до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна на границите на поземлени имоти на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Черноризец Храбър” № 70.

 • Изх. № 24-17203-06.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2018
  ДО ИЛИЯЗ МУТИШЕВ НУРИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НУРИЕВ,

   

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-222247-18.06.2018 г. от заявител Невзат Кямилов Сароолу до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна на границите на поземлени имоти на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Черноризец Храбър” № 70.

 • Изх. № 24-17200-06.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2018
  ДО ФЕТИЕ МУТИШЕВА КАРАБАДЖАКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАБАДЖАКОВА,

   

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-222247-18.06.2018 г. от заявител Невзат Кямилов Сароолу до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна на границите на поземлени имоти на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Черноризец Храбър” № 70.

 • Изх. № 24-17199-06.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2018
  ДО АЙЛИН МЕХМЕДОВА ПЕТРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-222247-18.06.2018 г. от заявител Невзат Кямилов Сароолу до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна на границите на поземлени имоти на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Черноризец Храбър” № 70.

 • Изх. № 24-17198-06.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2018
  ДО ЮСНИЕ МЕХМЕДОВА ДАИЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-222247-18.06.2018 г. от заявител Невзат Кямилов Сароолу до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна на границите на поземлени имоти на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Черноризец Храбър” № 70.

 • Изх. № 24-17196-06.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2018
  ДО АТИДЖЕ ИЛИЯЗОВА ШИШКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-222247-18.06.2018 г. от заявител Невзат Кямилов Сароолу до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна на границите на поземлени имоти на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Черноризец Храбър” № 70.

 • Изх. № 24-17193-06.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2018
  ДО БАХРИЕ ЮСЕИНОВА ДАИЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-222247-18.06.2018 г. от заявител Невзат Кямилов Сароолу до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна на границите на поземлени имоти на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Черноризец Храбър” № 70.

 • Изходящ № 20-52289-07.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2018
  ДО Г-Н ЙОСЕФУС ПЕТРУС ЙОХАНЕС КОЛЕТА МАРИЯ БРОКС
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ловеч

  Във връзка с постъпило заявление вх. № 01-285197 / 27.07.2018 г. от МИЛКА ПЕТКОВА ИВАНОВА в Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч и на основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че стартира процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Тетевен, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-16/06.03.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изходящ № 24-17118-07.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2018
  Дo: ОБЩИНА ВРАЦА ул. „Ст. Савов“ 6, гр. Враца До: ЕЛКА ПЪРВАНОВА ДИМИТРОВА ж.к.“Дъбника“, бл.“Орб.-3“, вх.Б, ап.37, гр.Враца До: ВИТАЛИ ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ ж.к.“Хаджи Димитър“№1111, вх. А, ап.25, гр. София До: ПЛАМЕН СТАНКУЛОВ ПАНОВ ул. „Речка“ №3, ет.3, гр. Враца До: НАТАЛИЯН БОРИСОВ ВЪЛЧОВСКИ ул. „Речка“ №3, ет.3, гр. Враца До: НАСЛЕДНИЦИ НА ДИМИТЪР КАМЕНОВ ПАНОВ с. Галатин, общ. Криводол, обл. Враца
  Публикация на:: 
  Враца

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 09-18162-12.04.2018 г., подадена на основание  чл. 53б от ЗКИР е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6452-03.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 12259.22.8 и 12259.22.9 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-16929-02.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2018
  ДО СПАСИМИР ЛЮБЧЕВ ВАСИЛЕВ ХРИСТИНА КОСТОВА ВАСИЛЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3  от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-170657-14.05.2018г. от ЛЮДМИЛ ПЕТКОВ ЛУКАНОВ, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за корекция на очертанията на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.1932.2020.1.19 и 68134.1932.2020.1.20 на ет. 5, съответстващи на ап. 20 и ап. 21, с адрес: гр. София, район „Витоша“, ул.

 • Изх. № 24-17325-06.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2018
  ДО ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-48486-07.02.2018г. от ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.505.45 с адрес: гр. София, район „Сердика“, ул. „Първа Българска армия“.

 • Изходящ № 24-17308-06.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2018
  До: ПЕНКА КОЛЕВА КАЗАКОВА гр. Ямбол, к-с „Диана“ № 22, вх. Б, ет.3, ап.41 До: АЛЕКСАНДЪР МЛАДЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ гр. Ямбол, ул. „Добруджа“ № 3А До: ИВАН КОЛЕВ НИКОЛОВ гр. Ямбол, ул. „Добруджа“ № 3 До: ВЕЛИЧКА СЕВОВА КРЪСТЕВА ТОШКА СЕВОВА ИВАНОВА Чрез Красимир Тодоров Кръстев гр. Ямбол, ул. „Д-р Д.Дончев“ № 33, вх. Г, ет. 5, ап.10
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-253844-06.07.2018 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-17385-07.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2018
  До: "РОМФАРМ КОМПАНИ"ООД гр. София ул. „Боян Дамянов“ 7 ет.1 офис 3, МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА Гр. Ямбол ул. „Жорж Папазов“ №17, ет.4, ап.7
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№01-260120-11.07.2018г. от "РОМФАРМ КОМПАНИ"ООД  до СГКК – Ямбол, подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, за изменение на КККР на с. Крумово, е извършено изменение на КККР на гр.

 • Изх. № 24-15091-10.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2018
  ДО ЗОРКА СТОЯНОВА ВУЧКОВА УЛ. „ГЕН. СКОБЕЛЕВ“ №28, ВХ.А, ЕТ.1, АП.2 ГР. КАЗАНЛЪК ДО „ИС ИНВЕСТ“ ООД УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ №22, ЕТ.8, АП.24 ГР. КАЗАНЛЪК ДО ТОШО ВИДЕВ ГЕОРГИЕВ УЛ. „3-ТИ МАРТ“ № 16 ГР. КАЗАНЛЪК
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че КАЛИН ПЕТРОВ БОЖКОВ е подал пред СГКК – Стара Загора заявление  вх. № 01-251302-05.07.2018 г., с което желаят да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри за землището на гр. Казанлък.

 • Изх. № 24-17154 – 03.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2018
  ДО МАРА СТАНКОВА НИКОЛОВА гр. Добрич, ул. Филип Тотю № 13 ДО НИКОЛИНА СТАНКОВА ПЕТРОВА с. Стражица, ул. 2-ра № 20
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-237571-27.06.2018 г., СГКК Добрич започва производство по изменение на КККР /кадастралната карта и кадастралния регистър/, засягащо сграда  с идентификатор  69643.501.76.1 по кадастралната карта на с. Старжица,  Община Балчик,, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти като собственик е вписани Ваш наследодател.

 • Изходящ № 01-249719/06.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2018
  ДО ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТАВРЕВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ГЛАДСТОН” № 64
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-249719/04.07.2018 г. от Георги Иванов Ставрев  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на с.Златовръх общ.Асеновград, за нанасяне на самостоятелен обект в сграда с ИД 31108.100.53.1, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.

 • Изх.№ 24-15142-10.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  До Таня Иванова Христова
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-193214-29.05.2018 г.

 • Изходящ № 24-16146-23.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  До: ОБЩИНА ДУПНИЦА Адрес: пл. „Свобода” № 1, гр. Дупница До: МОСВ Адрес: бул. „Княгиня М. Луиза” № 22, гр. София До: Михаил Кирилов Величков Адрес: ул. „Васил Демиревски” № 15, с. Бистрица До: Йорданка Василева Величкова Адрес: ул. „Васил Демиревски” № 15, с. Бистрица До: Йорданка Василева Величкова Адрес: ул. „Дружба” № 2, гр. Дупница До: Валентина Райчова Величкова Адрес: общ. Сапарева баня, с. Ресилово До: Виолета Кирилова Йончева Адрес: ул. „Васил Демиревски” № 15, с. Бистрица До: Асен Кирилов Величков Адрес: ул. „Васил Демиревски” № 15, с. Бистрица До: Генчо Георгиев Очев Адрес: ул. „Васил Демиревски” № 15, с. Бистрица До: Бойка Атанасова Очева Адрес: ж.к. „Бистрица” бл.9ет.3 ап.6, гр. Дупница До: Даниела Тодорова Очева Адрес: ж.к. „Бистрица” бл.9ет.3 ап.6, гр. Дупница До: Росица Тодорова Очева Адрес: ж.к. „Бистрица” бл.9ет.3 ап.6, гр. Дупница
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-197675-31.05.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-17245-06.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  До ПАВЛИНКА ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА ж.к.“Сторгозия“, бл.51а, ет.4, ап.12 гр.Плевен
  Публикация на:: 
  Плевен

            В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-190506-28.05.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4501-04.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56722.656.432.4.10, 56722.656.432.4.12, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-16789-31.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2018
  ДО „ЧЕРВЕНА РОЗА-С“ ЕООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-210695-08.06.2018г. от Надежда Кирилова Димитрова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за отразяване на самостоятелен обект-магазин с проектен идентификатор 68134.1005.117.3.1,  ул. „Костенски водопад“ № 102, район „Триадица”.

 • Изх. No 24-17081-02.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2018
  ДО ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЗЛАТЕВ НИКОЛЕТА ЗЛАТКОВА МАНЕВА АНЖЕЛИКА ЗЛАТКОВА ПИРАЛКОВА ПЕТЯ ЗЛАТКОВА МАРВАКОВА ГЕОРГИ ДЖЕНЕВ ДИМИТРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-3989-05.01.2018 г. и вх. № 05-6659-10.05.2018 г.

 • Изходящ № 24-17101-03.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  Дo: КРАСИМИРА АНГЕЛОВА БЛАГОЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-77274-17.03.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5145-21.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 57011.5547.74, 57011.5547.104, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-16753-31.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  ДО Г-ЖА ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА МИЛОВСКА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (Изм. ДВ бр. 49/2014 г.) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-129332-12.04.2018 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН СЕРДИКА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 68134.509.1739, район „Сердика”, Столична община.

 • Изходящ № 24-16913-01.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  До: БОЯН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

   В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-175225-15.05.2018 г., подадено на основание               чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР на                      с.

 • Изходящ № 24-16971-02.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  ДО САШО КОНСТАНТИНОВ ЛЕКОВ ДАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЛЕКОВА СЛАВ КРУМОВ ПЕШЕВ СТЕФАН ДИМИТРОВ СТОИЛОВ АНТОНИЯ БОРИСЛАВОВА РАДОВАНОВА ДАНИЕЛА ВЕСТИН . БЪЛГЕРИЪН ФРИЙ ЧЪРЧ ПРОПЪРТИС ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 07-1482-31.01.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4985-18.06.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1005.141, 68134.1005.241, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-16962-02.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  ДО ТОДОР ХРИСТОВ АЛЕКСАНДРОВ ЕВГЕНИЯ АТАНАСОВА АЛЕКСАНДРОВА ВЛАДИМИРА ЛЮБОМИРОВА ВРИНГОВА – КАБАКЧИЕВА, и в качеството на пълномощник на ЮЛИУС КРАМАРИЧ ВАСИЛ ИЛИЕВ ГОНГАЛОВ РАДОСЛАВ КИРИЛОВ РАЗСУКАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-137071-10.05.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4008-18.05.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1006.666, 68134.1006.668, 68134.1006.676, 68134.1006.677, 68134.1006.1165, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх.№. 24-16975-02.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  ДО ЕЛЕОНОРА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  Със Заявление рег. № 01-325540-18.10.2017 г. от ЕДРЕНКА ДОБРИЯНОВА ИВАНОВА е заявено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 22304.7891.224, 22304.7891.225, 22304.7891.251, 22304.7891.922 и 22304.7891.979, находящ се в с. Долни Богров, район Кремиковци, Столична община.

  На основание чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР и съгласно приложената скица-проект № 15-497293-11.10.2017 г. е започната уведомителна процедура по чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

 • Изх. №24-17310-06.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2018
  ДО Г-Н СЕВДАЛИН АСЕНОВ ТОПЧИЕВ гр. Златоград, ул. Пенчо Славейков № 6
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОПЧИЕВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл.61, ал.3  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. № 01-251055-05.07.2018г. от г-н Асен Добринов Крушков, е започнато производство по отстраняване на грешка в одобрената кадастрална карта (КК) на гр. Златоград, общ. Златоград,  обл. Смолян.

 • Изходящ № 24-16966-02.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  ДО ВЕРА ПЕТРОВА КИРОВА ПЕТЪР ИВ. ГЕОРГИЕВ СТАВРИ БОРИСОВ СТАВРЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 07-1847-07.02.2017г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5139-21.06.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1006.631, 68134.1006.640, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-17322-06.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  ДО Г-ЖА ИВЕТ СЛАВЕЕВА КАЛЧЕВА гр. Асеновград, ул. Васил Левски №5, ет.2
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-182096-21.05.2018 г., подадено на основание чл. 53б, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5640-05.07.2018 г., изменението представлява нанасяне на липсващи сгради в поземлен имот с идентификатор 12526.3.269 (номер по предходен план на поземления имот №003269).

 • Изходящ № 24-16970-02.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  ДО АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ТРИФОНОВ РОСЕН БИСЕРОВ НАКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-387071-05.12.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-16956-02.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  ДО ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-795-02.01.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4296-29.05.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.8552.949, 68134.8552.1068, 68134.8552.480, 68134.8552.480.1, 68134.8552.482, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-16960-02.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  ДО „ДИГ-2005” ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-403036-19.12.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3541-03.05.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 07140.8092.165, 07140.8092.166, 07140.8092.168, 07140.8092.1015, 07140.8092.1025, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-16961-02.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  ДО НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА ЛИДИЯ ПЕНЕВА АНГЕЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-273091-07.09.2016 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1166-07.02.2018 г., засягащо имот с идентификатор 07140.8092.1007, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-17083-02.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2018
  ДО ХРИСТО БОЖИДАРОВ КУЗМАНОВ СЪНДЕЙ УДОУДО УКЕКИТ КИРИЛ МАРИНОВ МАРИНОВ ИВО МАРИНОВ МАРИНОВ ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ЯНЕВ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА КЪРТЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-49151-08.02.2018 г. от "ФРИЙКАТ" ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.301.352, 68134.301.353, район „Възраждане“, област София.

 • Изх. № 20-51420-02.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  ДО ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 69 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме следното:

 • Изх. № 24-15239* 06.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2018
  ДО НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА ПЕТРЕНКО ТАТЯНА БОРИСОВНА АВТОНОМОВА ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ БОЖКО "САН ИНВЕСТ ГРУП" ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че, по повод на заявление с рег. № 01-232607/ 22.06.2018 г. на СГКК – Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо Сграда 04279.612.211.1 коригиране границите на Поземлен имот с идентификатор /ПИ/  65334.150.11 и обособяване на нов  ПИ  65334.150.22, въз основа на проведени процедури по помощен кадастрален план , Удостоверение по чл. 13, ал. 4,5 и 6 от ППЗСПЗЗ с изх. № 2/ 17.07.2017 г. и  Скица № 374/ 13.07.2017 г.

 • Изх. № 24-14998* 03.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2018
  ДО МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ЮРУКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-163335/ 08.05.2018 г. на СГКК – Благоевград, подадено от Василка Кацарска, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране границата между поземлени имоти с идентификатори 61813.762.254 и 61813.763.79 и допълване на Сграда с идентификатор 61813.762.254.2 в Поземлен имот с идентификатор 61813.762.254, на основание ПУП-ПР по Заповед № РД-0051/ 1990 г. на Кмета на Община Разлог, Нотариален акт № 38/ 1998 г.

 • Изходящ № 20-51370-02.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2018
  До: н-ци на ЕВЛОГИ и РАНГЕЛ ЦЕНЕВИ МАРИЯ ИЛИЕВА ЦЕНЕВА гр.Перник, ул. Св.св.Кирил и Методий“ бл.16, ет.2, ап.8 АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ЦЕНЕВ с.Рударци, ул. Металург №2 ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА ТОНЧЕВА - ЦЕНЕВА ДИАНА СТРАХИЛОВА ЦЕНЕВА НАДЕЖДА СТРАХИЛОВА ЦЕНЕВА гр.София ЖК Обеля бл.207,вх.Б, ет.5, ап.36 ЧАВДАР СТРАХИЛОВ ЦЕНЕВ гр. Перник, ул. Рашо Димитров №93, вх.В, ет.4, ап.59
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл.61 ал.3 от Административно процесулния кодекс (АПК) и чл. 53 ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-294587/02.08.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Перник е направено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 55871.615.19 в местността „Стара чешма“ ливада с площ 1252 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Перник.

 • Изх. № 24-15205* 03.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.08.2018
  ДО ХРИСТИНА ПАНАЙОТОВА СПАСОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-216006/ 13.06.2018 г.

 • Изх. № 24-17127-03.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2018
  До: "РОМФАРМ КОМПАНИ"ООД гр. София ул. „Боян Дамянов“ 7 ет.1 офис 3, МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА Гр. Ямбол ул. „Жорж Папазов“ №17, ет.4, ап.7
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№01-260120-11.07.2018г. от "РОМФАРМ КОМПАНИ"ООД  до СГКК – Ямбол, подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, за изменение на КККР на с. Крумово, е извършено изменение на КККР на гр.

 • Изх.№ 22-210-01.08.2018 г. Включен в преписка: 01-170910-14.05.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.08.2018
  До: КИРО СТОЯНОВ КИРОВ До: ГИНКА КОСТАДИНОВА ДРОСЕВА До: ЙОРДАН НИКОЛАЕВ НЕЙКОВ До: СТОЯН КИРОВ КИРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

              Постъпило е заявление вх. № 01-170910-14.05.2018 г. /наш/, подадено от Никола Иванов Ламбов, с което се иска изменение на кадастралната карта на гр.Бургас, по отношение на имоти, находящи се в кв.Сарафово, с идентификатори 07079.820.381, 07079.820.382 и 7079.820.386, така както е показано на скица-проект №15-380515-12.06.2018 г. на СГКК-Бургас.

 • Изх.№ 22-207-01.08.2018г. По преписка: 01-215426-12.06.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.08.2018
  ДО: МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ Ж.К. ИЗГРЕВ БЛ.163, ЕТ.2, АП.7 ГР.БУРГАС
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – Бургас е постъпило заявление наш вх. № 01-215426-12.06.2018 г., подадено от „МСТФ – САРАТРАНС“ ООД, с което се иска изменение в кадастралната карта на гр.Бургас по отношение на самостоятелни обекти с идентификатори 07079.501.163.1.1  и 07079.501.163.1.2,  находящи се в сграда с административен адрес: гр.Бургас, ж.к. Изгрев, бл.163. Изменението се състои в промяна на очертанията на обектите, така както е показано на схеми-проекти №15-434456-28.06.2018 г. и №15-434461-28.06.2018 г.

 • Изх.№ 22-208-01.08.2018г. По преписка: 01-173739-15.05.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.08.2018
  ДО ВЕРКА СТАВРЕВА БАЙЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  /по отношение на имоти с идентификатори 51500.512.37, 51500.512.38 и 51500.512.54 по КК на гр.Несебър/   

 • Изходящ № 20-61655-03.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.08.2018
  Дo: Заинтересованите лица собственици или носители на вещни права за имот с идентификатор 67708.307.136 с адрес гр. Смядово ул. «Ст. Караджа» № 5
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-279708-24.07.2018 г. подадено от СТЕФАН СТОЯНОВ ИВАНОВ на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР,  СГКК-гр.Шумен, започва производство по чл.54, ал.1 от ЗКИР за изменение на КККР, състоящо се в:

 • Изх. № 24-16872-01.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.08.2018
  ДО ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ ВЕЛИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3  от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-193415-29.05.2018 г. от СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ ЛУКАНОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на самостоятелен обект (апртамент на първи жилищен етаж) в сграда с идентификатор 68134.1600.1188.1., като се засяга самостоятелен обект с идентификатор 68134.1600.1188.1.31, ул. „21-ви век” № 9, район „Студентски“, Столична община, по отношение на което сте заинтересовани лица.

 • Изх. № 24-16803-01.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.08.2018
  ДО АНГЕЛ СТАЙКОВ ТАНЕВ МИЛЕНА АНГЕЛОВА ТАНЕВА КОНСТАНЦА ЦВЕТАНОВА КОСТОВА ЛАПАКИС СИМЕОН ЦВЕТАНОВ ТРАЙКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-20568-17.01.2018г. и допълнително входирани документи вх. № 05-3035-28.02.2018г. от МИХАИЛ СТРАХИЛОВ РАЗВИГОРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1932.2135 и 68134.1932.2134, район „Витоша”, Столична община.

 • Изходящ № 24-16785-31.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2018
  До КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ГЕНОВА ЯСЕН СТОЯНОВ НИКОЛОВ ЗЛАТКО ИВАНОВ ШОПОВ СВЕТЛА ЛЮБОМИРОВА ШОПОВА КАЛИН КАЛИНОВ ГРИГОРОВ ПЕТКО ДЕЧЕВ ПЕТКОВ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА БАБАДАЛИЕВА АНА ВАСИЛЕВА ТАНЧЕВА МАРГАРИТА СЛАВОВА ЗАХАРИЕВА ТОДОР ИВАНОВ ДОНЧЕВ ЦВЕТАН ИВАНОВ РУСИНЧОВСКИ ВАСИЛКА ИВАНОВА КИТАНОВА-РУСИНЧОВСКА КРИСТИНА ИВАНОВА ДОНЧЕВА ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ ЗАНЕВ МАРГАРИТА ИВАНОВА ТИНЧЕВА-ЗАНЕВА ЗДРАВКО МИКОВ ЦЕКОВ ИВА АНГЕЛОВА АНЕВА ЕТ "МЛАДЕН ГУЩЕРОВ - 62" ВЛАДИМИР ГЪЛЪБИНОВ ГЕРГОВ АНИТА ИВАНОВА ГЕРГОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА ТОТЕВА БИЛЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА ИВАЙЛО ИВАНОВ МИДЮРОВ МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ ПЕТРОВ ПЕТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ ГЕОРГИ ЯСЕНОВ ТОНЧЕВ ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ГЕРГАНОВ ЦВЕТАН КРАСИМИРОВ МАРИНОВ ЙОНКА ЦВЕТАНОВА КОСТАДИНОВА МИХАИЛ СЛАВЧЕВ УЗУНОВ ГАЛИНА ТОДОРОВА РАДЕВА ИЛИЯН ДИМИТРОВ ФИЛЯНОВ ВАНЯ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА РУМЕН ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТАНОВ ЕТ "СЕМПЕРА - ДЕЧО ДЕЧЕВ"
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-77398-02.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5365-28.06.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.606.1267, 68134.606.1010, 68134.606.2079, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-16791-31.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.08.2018
  ДО ВАЛЕНТИН БОЖИДАРОВ МОГИЛАНСКИ СВЕТЛА БОРИСОВА МОГИЛАНСКА ЕЛЕНА НИКОАЕВА ПАНЕВА-РАДОЕВА НАДЕЖДА НИКОЛОВА КОНДАКОВА МАРИАНА ЛЮБОМИРОВА РИНКЕР- РОБЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-180159-18.05.2018 г. от ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ РОБЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1932.1574, 68134.1932.1489 и 68134.1932.906, район „Витоша”, Столична община.

 • Изходящ № 24-16891-01.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2018
  Дo: ЙОРДАН ИЛИЕВ МИЛЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-134443-17.04.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5399-29.06.2018 г., засягащо самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 68134.606.353.1.17, за който сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-117905-01.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2018
  ДО ВВЛАДИМИР ХРИСТОВ ПОПАНДОВ ННИКОЛАЙ ХРИСТОВ ПОПАНДОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-69738-22.02.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5308-26.06.2018 г., засягащо сгради с идентификатор 68134.8360.157.1, 68134.8360.157.2, за които се установи, че сте заинтересувани лица.

   

  Приложения:
  1. Копие от Заповед № 18-5308-26.06.2018 г.

   

   

 • Изходящ № 24-17041-02.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2018
  До: ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-347469-03.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4916-15.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1980.1349, 68134.1980.28, 68134.1980.323,  68134.1980.324, 68134.1980.1612 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх.№ 22-209-01.08.2018г. По преписка: 01-165901-09.05.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.08.2018
  До: КИРИЛ БОРИСОВ БУДЖЕВ До: МАРИЯ БОРИСОВА БОЯНОВА До: ИРЕНА КОНСТАНТИНОВА МАЛЕВА До: ИРИНА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА До: ЛАЗАР ТОДОРОВ ШЕЙТАНОВ До: ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШЕЙТАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  /по отношение на самостоятелни обекти с идентификатори 07079.614.235.1.2, 07079.614.235.1.6 и 07079.614.235.1.7 от КК на гр.Бургас/   

 • Изх.№ 22-207-01.08.2018г. По преписка: 01-215426-12.06.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.08.2018
  ДО: МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ Ж.К. ИЗГРЕВ БЛ.163, ЕТ.2, АП.7 ГР.БУРГАС
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – Бургас е постъпило заявление наш вх. № 01-215426-12.06.2018 г., подадено от „МСТФ – САРАТРАНС“ ООД, с което се иска изменение в кадастралната карта на гр.Бургас по отношение на самостоятелни обекти с идентификатори 07079.501.163.1.1  и 07079.501.163.1.2,  находящи се в сграда с административен адрес: гр.Бургас, ж.к. Изгрев, бл.163. Изменението се състои в промяна на очертанията на обектите, така както е показано на схеми-проекти №15-434456-28.06.2018 г. и №15-434461-28.06.2018 г.