Уведомления

 • До ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА

  статус: 
  Актуално

  До
  ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-225995-25.07.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3097-18.04.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.509.943, 68134.509.944, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Дo: МАНОЛ АНГЕЛОВ ПАНОРОВ

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  МАНОЛ АНГЕЛОВ ПАНОРОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-405225-20.12.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-3124-18.04.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1894.710.1.13, 68134.1894.710.1.14, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • До: КУНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА гр. Ямбол, п.к. 8600, ХАЛЕ № 5, вх. Д, ет. 8, ап. 106 ЙОВКО ТАНЕВ БАЙЧЕВ гр. Ямбол жк "Златен рог" бл.15, вх.В, ет.4, ап.55

  статус: 
  Актуално

  До:
  КУНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА гр. Ямбол, п.к. 8600, ХАЛЕ № 5, вх. Д, ет. 8, ап. 106
  ЙОВКО ТАНЕВ БАЙЧЕВ гр. Ямбол жк "Златен рог" бл.15, вх.В, ет.4, ап.55

  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило Заявление рег.№01-125502/11.04.2018г. от Михаил Димитров Манев  до Служба по геодезия, картография и кадастър - Ямбол на основание чл.56, ал.1  от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на с. Крумово, общ. Тунджа,  на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР, засягащо имот с идентификатор 40018.62.27, находящ се в с. Крумово, общ.

 • До: ЙОРДАН ИВАНОВ КИТОВ Адрес: гр. Дупница ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ № 1, ет. 1 До: ГЕРГАНА НИКОЛОВА ШАЛЕВА Адрес: гр. Дупница ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ № 1 До: ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ МЕХАНДЖИЙСКИ Адрес: гр. Дупница ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ № 1

  статус: 
  Актуално

  До: ЙОРДАН ИВАНОВ КИТОВ
  Адрес: гр. Дупница
  ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ № 1, ет. 1
  До: ГЕРГАНА НИКОЛОВА ШАЛЕВА
  Адрес: гр. Дупница
  ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ № 1
  До: ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ МЕХАНДЖИЙСКИ
  Адрес: гр. Дупница
  ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ № 1

  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-97668-19.03.2018 г. от Десислава Димитрова Анзова – пълномощник на „Банка ДСК” ЕАД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Кюстендил, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68789.606.212.1 с административен адрес: гр. Дупница, ул.”Захари Стоянов” № 1.