Уведомления

 • Изх. № 24-15592-07.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.07.2019
  До: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКУРА“ гр. София п.к. 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110 ДО: ОБЩИНА ТУНДЖА гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1 До: ПЕЙЧО РУМЕНОВ ПЕЙЧЕВ гр. София, ул.“Беловодски път“ № 39 До: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ гр. Стара Загора, ул.“Боруйград“ № 60, вх. В, ет. 6, ап. 80 До: „РОМФАРМ КОМПАНИ“ ООД гр. София, р-н Овча купел, бул.“Цар Борис ІІІ“ № 168, ет. 3, офис 34 До: н-ци на ПАВЛИ СТОЯНОВ МОСКОВ МАРИЯ ПАВЛОВА РУСЕВА гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ 20 – 12 – 45 СТОЯН ПАВЛОВ МОСКОВ гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски“ 2 – 9 – 36 До: ПАВЕЛ ХРИСТОВ ПАВЛОВ гр. Пловдив, ул.“Прослава“ № 1 До: ГОСПОДИН РУСЕВ ГОСПОДИНОВ с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол, ул. „Хаджи Димитър” № 6 До: н-ци на ГЕОРГИ СТОЯНОВ КИРОВ МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА с. Белокопитово, община Шумен, област Шумен, ул. „Александър Стамболийски” № 23 ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ гр. Стара Загора, ул.“Хан Аспарух“ № 47 КИРИЛ КИРИЛОВ КИРОВ гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 92 – 3 – 11 МАРИЙКА КОНДЕВА СТОЯНОВА с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол, ул. „Райна Княгиня” № 1 МАРИЯ СТЕФАНОВА ШЕВАЛДИНА гр. Попово, община Попово, област Търговище, ул. България № 164А ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол, ул. „Райна Княгиня” № 1 МИГЛЕНА МИЛЕНОВА ЧОБАНОВА
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод заявление рег.№01-120025-19.03.2019г. от ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКУРА“ и допълнително внесени преработени проекти за изменение на КККР с вх.№ 05-7304-23.05.2019г., подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР е извършено изменение на КККР на с.

 • Изх. № 22-163-14.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.07.2019
  ДО: ДРАГАН НИКОЛОВ ДО: СИМЕОН ДРАГАНОВ НИКОЛОВ ДО: ДИМИТЪР АСЕНОВ ЗАЯКОВ ДО: ЯНИ СТОЯНОВ БАБАДЖАНОВ ДО: СОФКА ДИМИТРОВА БОЧЕВА ДО: ВАСИЛ ДИКОВ КОСТАДИНОВ ДО: СТАНИМИР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ ДО: ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА ДО: ГЕОРГИ ДИКОВ КОСТАДИНОВ ДО: ЕМАНУЕЛА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА ДО: МАЛИНА РАДОМИРОВА МЕДНИКАРОВА ДО: АНАСТАСИЯ БОРИСОВА СТАМАТОВА ДО: ВАНГЕЛА ГЕОРГИЕВА СТАМАТОВА ДО: АГЛИКА СТАМАТОВА БОГОМИЛОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-407276-18.10.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-4474-25.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 00878.107.27, 00878.107.47, 00878.107.417, 00878.107.427 по КККР на гр.

 • Изх. № 01-193019/17.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  ДО ЕМИЛИЯ ВЕСКОВА ЧИПЕВА ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” № 22 ЕТ.2 ДО БОЖИДАР МАРИНОВ МАРИНОВ ГР.СЛИВЕН КВ.ДРУЖБА № 39 ВХ.А ЕТ.1 АП.1
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпили заявления с вх. № 01-193019/02.05.2019 г. от Николай Йорданов Праматаров в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КР на гр.Пловдив общ.Пловдив, на  ПИ с ИД 56784.510.406, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.

 • Изх. № 22-162-14.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.07.2019
  ДО: ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ДИМОВА ДО: АТАНАС СТОЙЧЕВ ДИМОВ ДО: РАДКА ХРИСТОВА БАТЛЕВА ДО: ТОДОР СТОЯНОВ ПАНЕВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 09-33120-18.04.2019 г. в СГКК Бургас, за отстраняване на ЯФГ в КККР на с. Индже войвода, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-10837*17.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.07.2019
  ДО ТАНЯ ПЕТРОВА МИЛУШЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-29242/24.01.2019г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-4037/15.04.2019г., състоящо се в допълване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.89.1.12 в сграда с идентификатор 04279.613.89.1 на основание одобрен на 21.02.2001г. Екзекутив за кота 1540 в жилищна сграда с магазини в парцел 14, кв. 49 и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изх. № 24-13645*17.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.07.2019
  ДО МАКЕДОНКА МАРКОВА ГАНЕВА СТРАХИЛ АНДОНОВ ДИМИТРОВ ЕЛЕНА АНДОНОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-195448/07.05.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 95 том 3 рег. 683 дело 401 от 25.04.2019г., издаден от Служба по вписванията - гр.

 • Изходящ № 24-16322-14.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.07.2019
  ДO: ПЕТЪР ВАСИЛЕВ СЕМКОВ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 54, ал. 4  от  ЗКИР  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-115347 / 18.03.2019 г. от СЕМКО ВАСИЛЕВ СЕМКОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по нанасяне на сгради в имот с идентификатор 72343.3.109, по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-16/06.03.2009г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т.

 • Изх. № 20-3520-23.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.07.2019
  До: ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ гр. Кюстендил, жк "Герена" № 171, вх. А, ет. 4, ап. 12
  Публикация на:: 
  Кюстендил

          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

   

          Във връзка с Ваше заявление с вх. № 05-584/17.01.2019 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр.Кюстендил, относно издаване на скица на поземлен имот, попадащ в землището на с. Горна Козница, общ. Бобов дол, местност „Валога” – територия по параграф 4 от ЗСПЗЗ, Ви уведомявам следното:

 • Изх. № 24-16231-13.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  ДО ЮЛИЙ ЛЮБЕНОВ НУШЕВ КАЛИН ЕМИЛОВ АТАНАСОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

             На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-50646-06.02.2019 г. от РАЙНА ЯНКОВА АТАНАСОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 44063.6224.832, 44063.6224.4854, 44063.6224.4208, 44063.6224.833, 44063.6224.831, 44063.6224.829, с.

 • Изходящ № 24-16230-13.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.07.2019
  До: ИЛИЯ АТАНАСОВ КАЦАРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-63133-13.02.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4567-02.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 39791.6004.499, 39791.6004.503, 39791.6004.507, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-16184-13.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.07.2019
  Дo: ХРИСТО КИРИЛОВ ИВАНОВ До: НЕЛКА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-477628-03.12.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-4764-08.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1383.2178.1.125, 68134.1383.2178.1.126, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-16183-13.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.07.2019
  Дo: ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ МИХАЙЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-77333-21.02.2019 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-4717-07.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4085.598, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-16174-13.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.07.2019
  Дo: ВАСИЛКА ДИМИТРОВА СТРАТИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-85531-26.02.2019 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-4853-09.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.803.1036.1.39, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 20-41000-17.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  Дo: Заинтересованите собственици на ПИ 03633.501.130 по КК на с. Белокопитово, находящ се в с. Белокопитово, ул. „Тича“ № 11, съставляващ част от УПИ XI-73 от кв.18 по плана за регулация на селото Дo: Заинтересованите собственици на ПИ 03633.501.134 по КК на с. Белокопитово, находящ се в с. Белокопитово, ул. „Васил Левски“ № 4, включващ УПИ X-71 и УПИ VI-71 от кв.18 по плана за регулация на селото Дo: Заинтересованите собственици на ПИ 03633.501.136 по КК на с. Белокопитово, находящ се в с. Белокопитово, ул. „Васил Левски“ № ?, съставляващ част от УПИ VIII-71 от кв.18 по плана за регулация на селото. До: Заинтересованите собственици на ПИ 03633.501.137 по КК на с. Белокопитово, находящ се в с. Белокопитово, ул. „Осми март“ № 9, съставляващ част от УПИ IX -71 от кв.18 по плана за регулация на селото. До: Заинтересованите собственици на ПИ 03633.501.138 по КК на с. Белокопитово, находящ се в с. Белокопитово, ул. „Осми март“ № ?
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-222387 / 21.05.2019г. подадено от ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, СГКК-гр.

 • Изх. № 24-11566-23.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  До: АРСЕНКА КИРИЛОВА КРЪСТЕВА гр. София, п.к. 1233, жк "Банишора" бл. 41-Б, ет. 7, ап. 35
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-27721/23.01.2019 г. от Саша Милева Миланова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил за нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти и издаване на схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4358.226.2.8 с административен адрес: гр. София, жк „Люлин” бл. 908, вх. А, ет. 3, ап. 8 е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.

 • Изх. № 24-13717*17.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.07.2019
  ДО ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА МИНКОВА ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ШКОДРОВ КАТЕРИНА АНГЕЛОВА МИТОВА ЦВЕТАНКА ТЕОФИЛОВА ДИМИТРОВА АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ АТАНАС ТОМОВ ДИМИТРОВ ТОНИ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА ДИМИТЪР ПАВЛОВ КРЪСТЕВ НОРА ТРИФОНОВА ТОДОРОВА СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ЧУЧУРОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-179658/22.04.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 127 том 1 рег. 231 дело 94 от 15.02.2019г., издаден от Служба по вписванията - гр.

 • Изх. № 24-12143*17.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.07.2019
  ДО ТОМА НИКОЛОВ ТОМОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-184205/23.04.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 167 том 2 рег. 683 дело 292 от 11.03.2013г., издаден от Служба по вписванията - гр.

 • Изх. № 24-13556-20.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.06.2019
  ДО СТЕФАН ИВАНОВ РАЧЕВ Ж.К. ИЗТОК № 33, ВХ.А, ЕТ.2, АП.5 ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на:: 
  Стара Загора

             На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал.1, т.1 от ЗКИР, Ви уведомявам за следното:

 • Изх. № 20-40469-14.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.06.2019
  ДО ГЕОРГИ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ,

   

  По повод на Ваше заявление с вх. № 01-193340-03.05.2019 год. Ви отговаряме следното:

 • Изходящ № 24-15893-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.06.2019
  ДО ИВАН ЙОРДАНОВ ТОНЕВ ЕВДОКИЯ ДИМИТРОВА ГЕТОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-62467-13.02.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-15965-12.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.06.2019
  Дo: АНАСТАСИЯ НИКОЛОВА ДРАМОВА До: АСЕН ИВАНОВ ПЕТРУНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-175923-13.06.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за ОТКАЗ за изменение на КККР № 18-1970-22.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4336.424, 68134.4336.423, 68134.4336.2048, 68134.4336.2000, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-15976-12.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.06.2019
  До: ТАТЯНА СТОЙЧЕВА МАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-33639-28.01.2019 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-4405-24.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1891.14, 68134.1891.973, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15978-12.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.06.2019
  Дo: АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ЧОХАДЖИЕВ МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА ФЕРДО АТАНАСОВ СИВОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-192479-29.05.2018 г., рег. № 09-8505-01.02.2019 г. и допълнителни документи вх. № 05-15619-05.11.2018 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-15974-12.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.06.2019
  ДоЖУЛИЕТА ЙОРДАНОВА ДАМЯНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-16023-16.01.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4702-07.05.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4336.2051, 68134.4337.312, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-16080-12.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.06.2019
  ДО МАГДАЛЕНА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-113167-15.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-4633-03.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1970.18, 68134.1974.52, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-12996-13.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  До: ХРИСТО СЪБЕВ ПЕТРОВ гр.Русе УЛ.“РАЙНО ПОПОВИЧ“№ 1
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-197394-07.05.2019г. от Милена Върбанова Събева  до  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлен имот с идентификатор: 38830.502.34 в село Костанденец.

 • Изходящ № 24-16163-13.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  До КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ ж.к..“Младост3“, бл.370, вх.1, ет.18, ап.104 гр.София
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

             На основание чл. 26, ал. 1 и ал.2  АПК повторно Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на грПлевен  въз основа на подадено заявление вх. № 01-208904-14.05.2019 г. от МАРИЯНА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА.

 • Изх. № 24-15763-10.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА КОЛАРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

   На основание чл. 26, aл.1 и във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-165623-12.04.2019г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 68134.900.450.1.12, район „Лозенец”, Столична община, за която се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 24-15645-10.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

   На основание чл. 26, aл.1 и във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-171202-16.04.2019г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано издаване на скица на сграда с идентификатор 68134.4361.141.3, район „Люлин”, Столична община, за която се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 24-15956-11.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ЗДРАВКОВ ДО ИВАН МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 09-23282-28.11.2016г. от Александър Спасов Грозданов, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  57011.5548.74, 57011.5548.202, 57011.5548.207, 57011.5548.205 с адрес: ул. Стара планина №24, с. Подгумер, район „Нови Искър“.

 • Изх. № 24-15858-11.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО МАРИЯ ЛУКОВА ДУНДАРОВА ДО СТАНКО ГЕНЧЕВ ГУДЖЕВ ДО АНЕЛИЯ СТОЙКОВА ГУДЖЕВА ДО СТЕЛА ДОНЧЕВА ВАСИЛЕВА ДО БОГДАНА МОМЧИЛОВА СОКОЛОВА ДО АЛЕКСЕЙ СТЕФАНОВ БОЮКЛИЕВ ДО ХРИСТИАНА ГЕНЧЕВА ГУДЖЕВА- ЛАЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-113937-15.03.2019г. от Румяна Ленчова Якимова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.901.728 с адрес: гр. София, район „Лозенец“.

 • Изх. № 24-15877-11.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО ИВАНКА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-83051-25.02.2019 г. от АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СТАНОЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1894.250, 68134.1894.251, район „Витоша“, област София.

 • Изходящ № 24-15926-11.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.06.2019
  Дo: ИВАН КЛИМЕНТОВ ПЕШЕВ До: СВЕТЛА СИМЕОНОВА ХРИСТОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-364786-20.09.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4565-02.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 44063.6230.460, 44063.6230.4896, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-15909-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.06.2019
  До ЕТ "Д И Д ДИАНА ДАМЯНОВА"
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-55896-08.02.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4596-02.05.2019 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.107.50.1.14, 68134.107.50.1.15 и 68134.107.50.1.16, за която в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15907-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.06.2019
  Дo ИВАЙЛО СТОЯНОВ ЯКИМОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-111896-14.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4645-03.05.2019 г., засягащо сгради с идентификатори 68134.1203.696.5, 68134.1203.696.6, за която в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-15752-10.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО ДОРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА-ИЛИЕВА ЛЪЧЕЗАР ГЕРАСИМОВ МЛАДЕНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-122788-20.03.2019г. от ЦВЕТОМИР МАРИНОВ ИВАНОВ чрез пълномощник ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА САВОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.194, 68134.1007.193, 68134.1007.155, 68134.1007.154 и 68134.1007.153 с адрес: гр. София, район „Триадица“.

 • Изх. № 20-39214-10.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.06.2019
  ДО ГЕОРГИ ИГНАТОВ ГРОЗДАНОВ ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ГРОЗДАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

   

  Относно: Издадени от СГКК –гр. София скици на поземлени имоти № 15-753251-17.10.2018г. с идентификатор 02659.2191.577 и скица № 15-753250-17.10.2018г. с идентификатор 02659.2191.576, гр. Банкя, район „Банкя“, Столична община.

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  Във връзка със заявление постъпило с вх. № 07-3535-12.03.2019г. в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София от Обшинската служба по земеделие – Западна, Ви уведомяваме следното:

 • Изходящ № 24-15479-06.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.06.2019
  До: Насл.Селиме Махмуд Хасан
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.56 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ, във връзка с чл. 53 от ЗКИР, Ви уведомявам за следното:

  Със заявление с вх. № 01-234506-29.05.2019г. в СГКК – Разград, във връзка със служебно постъпила информация от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА ИСПЕРИХ, е извършена промяна на кадастралния регистър към КК на с. Пчелина, община Самуил, обл. Разград,  одобрена със Заповед № РД-18-180/25.03.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, за поземлен имот с идентификатор 58877.7.4. 

 • Изходящ № 24-15494-06.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.06.2019
  До: Кемил Aлиев Лангаров До: Райме Али Али
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.56 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ, във връзка с чл. 53 от ЗКИР, Ви уведомявам за следното:

  Със заявление с вх. № 01-234506-29.05.2019г. в СГКК – Разград, във връзка със служебно постъпила информация от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА ИСПЕРИХ, е извършена промяна на кадастралния регистър към КК на с. Белинци, община Исперих, обл. Разград,  одобрена със Заповед № РД-18-35/18.08.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, за поземлен имот с идентификатор 03472.20.14.

 • Изходящ № 24-13679-21.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.06.2019
  Дo: АТАНАС ТОДОРОВ КАВАРДЖИКОВ До: ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-185593-24.04.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5152-21.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 67338.524.88.1.15, 67338.524.88.1.16, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-13086-13.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО: ОБЩИНА СЛИВЕН ДО: ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА ДО: ТАШКА ЙОРДАНОВА РОЕВА ДО: СВИЛЕН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ ДО: ВАСИЛ КРЪСТЕВ ГОЛЕМАНОВ ДО: ДОНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА ДО: ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ ДО: РОСИЦА ВЕСЕЛИНОВА ДЕЛЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№ 01-195338-07.05.2019г, внесено на основание чл.51, ал.1.т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр.Сливен, общ.Сливен засягащо имоти с идентификатори 67338.416.335, 67338.416.341, 67338.416.343, 67338.416.344, 67338.416.397, 67338.416.398 и 67338.416.432, с административен адрес гр.Сливен, общ.Сливен, м.Дюлева река.

   

 • Изх. № 24-15533-07.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО: ЙОРДАНА МИТЕВА ВЕЛЕВА ДО: НИКОЛАЙ БРАТОЕВ НИКОЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-238821-31.05.2019г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Твърдица за недвижими имоти с идент. 72165.506.763 с адрес общ.Твърдица,  гр.Твърдица, ул.Септември №9 и идент. 72165.506.1120  с адрес общ.Твърдица,  гр.Твърдица, ул.Цар Калоян №8.

   

 • Изх. № 24-15878-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.06.2019
  ДО ОМАР АБУ АЛ НАСЕР – ПЪЛНОМОЩНИК НА „НЮ ТЕК ЯРН МАНИФАКЧЪРЪР“ ЕООД
  Публикация на:: 
  Добрич

  Относно: Заявление   с   рег.  № 01-197456-07.05.2019 г.,   подадено   в   СГКК – Софийска  област

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛ НАСЕР,

   

 • Изх. № 01-207461-2/12.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  До: Наследниците на Григор Методиев Тодев ул. „Захаридово” № 53 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изходящ № 24-12990-22.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  До: ДИМИТЪР ХРИСТОВ ГИНЕВ Адрес: град Пловдив, бул. „Дунав“ № 65, вх.А
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-202157-09.5.2019г. в СГКК – Пловдив, подадено от ИВАН БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ, на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-12982-13.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  До: наследниците на ЦВЕТИЛ СПАСОВ ИЛИЕВ Адрес: с. Новаково, ул.“Родопи" № 30
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпили заявления с вх. № 01-200792-09.5.2019г. в СГКК – Пловдив, подадено от ХРИСТО АНГЕЛОВ РАЙКОВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на кадастралната карта на с.

 • Изх. № 24-10229-09.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  СЛАВКА ТОДОРОВА ЕРИНИНА с.Овчарци, общ.Сапарева баня, ул.”Лозана” № 6 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА с.Крайници, ул.”Верила” №36 ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА СТОЙОВА с. Падала, общ.Рила ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ с. Крайници, ул.”Дупнишка комуна” №6
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

               На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-469205 / 27.11.2018г. от Елена Георгиева Кацова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил, придружено от проект за изменение, е започната процедура за изменение на кадастралната  карта и кадастралните регистри на с.Крайници, общ.Дупница, обл.Кюстендил за поземлени имоти с идентификатори 39339.504.4 и 39339.504.10 с адрес: с.Крайници, ул.”Дупнишка комуна” №4 и №6.

   

 • Изх. № 22-160-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.06.2019
  ДО: ИВАН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-86484-27.02.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 20-39853-12.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.06.2019
  ДО Г-Н ИЛИЯН ЛЕФТЕРОВ ЧАКЪРОВ УПРАВИТЕЛ НА „ИЛТОН-1“ ЕООД гр. Смолян, ул. Христо Смирненски №2
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАКЪРОВ,

 • Изходящ № 20-39904-12.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО ПЕНЧО СТОЙКОВ ПЕНЧЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Във връзка със заявление с вх. № 01-194240-03.05.2019 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-4691-04.05.2019 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 58520.513.6 в с. Продановци, з-ще Войнежа, община Велико Търново, собственост на Денчо Колев Денчев.

 • Изх. № 20-39183-10.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.06.2019
  ДО МЕВОРАХ ЕСТЕЙТ-2008 ООД
  Публикация на:: 
  София - град

  Относно: Изпълнение на съдебно решение  

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   

 • Изх. № 24-15702-10.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО МАГДАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ВЕНКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-178574-19.042019г. от АЛЕКСАНДЪР ЛЕПОЕВ ГЕОРГИЕВ  до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.100.210.1.14, 68134.100.210.1.15 и 68134.100.210.1.16 с адрес: гр. София, район „Средец“, ул. „Славянска“ №33, ет. 5.

 • Изх. № 24-15704-10.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО „МТ 3“ ЕООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-173987-17.04.2019г. от ИЛИАНА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА, АЛЕКСИ ЕВТИМОВ ЙОНОВ, ЙОРДАН ПАВЛОВ БАРУТЧИЙСКИ и ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ БЕРОВ чрез пълномощник ВАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА КАРАИВАНОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.403.205 и 68134.403.369 с адрес: гр.

 • Изх.№ 24-15969-12.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО Г-Н АНГЕЛ СТОЯНОВ КЮЧУКОВ гр.Асеновград, ул.Родина №1
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЮЧУКОВ,

   

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че по постъпило заявление вх.№ 01-213237-16.05.2019 г. от г-н Стефан Асенов Кючуков е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти на село Треве, община Баните, област Смолян.

 • Изх. №24-15973-12.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО Г-Н ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДУРЕВ гр.Пазарджик, ул.Св. Архангел №3, ет.4, ап.4
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДУРЕВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-203647-10.05.2019 г. от г-жа Мартица Томова Згуровска, чрез пълномощник г-н Димитър Николов Кисьов е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти (КККР) на село Широка лъка, община Смолян, област Смолян.

 • Изх. №24-15971-12.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО Г-ЖА ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ПАРАПАНОВА гр.София, ж.к. Надежда I №117, ет.16, ап.108
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАРАПАНОВА,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. № 01-174046-17.04.2019 г. от г-н Тодор Ирмиев Тодоров, чрез пълномощник г-жа Недка Василева Пакулева е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр. Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.

 • Изх. № 24-15922-11.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО Г-Н ФАЙДИН РЕДЖЕПОВ КИЧУКОВ гр. Девин, ул. Люляк №13
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИЧУКОВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК) на основание чл. 26, ал. 1  и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№01-173469-17.04.2019 г. от г-н Реджеп Билял Кичук е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобренaта кадастрална карта (КК) на село Борино, община Борино, област Смолян.

 • Изх. № 24-15718-10.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  До: МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

             На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-91882-01.03.2019 г.

 • Изх. № 24-15722-10.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.06.2019
  До: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МАРКОВ РАЙНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА МАРИЯ СТОЯНОВА ДОНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 69 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме следното:

 • Изходящ № 24-15628-10.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.06.2019
  ДО АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ ДОБРОМИР ХРИСТОВ ДОБРЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-196715-31.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-4512-30.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.902.925, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-15799-11.06.2019 г.Изх. No 24-15799-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО СЛАВЧО СТЕФАНОВ ЗДРАВКОВ ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ СТАНКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-443812-09.11.2018 г. от ЛОЗЕНА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1508.1013 и 68134.1508.225, находящ се в район Искър, Столична община.

 • Изх.№ 24-11781-24.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  Петър Павлов Петров
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-61785-13.02.2019 г.

 • Изх.№ 24-11783-24.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  Оля Павлова Петрова
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-61785-13.02.2019 г.

 • Изх.№ 24-11793-24.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  . Анита Веселинова Петрова
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, във връзка със Заявление вх.№ .№ 01-146564-17.05.2017 г. на Лидиян Миланов Луканов и Заявление вх.№ 01-12456-15.01.2019 г.

 • Изх.№ 24-12086-30.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  Красимира Ангелова Ковачева
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-70466-18.02.2019 г. на Анатоли Димитров Антонов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-4481-25.04.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Лом, общ.Лом, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 44238, одобрени със Заповед № РД-18-5 от 26.01.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК,

   

 • Изх.№ 24-12087-30.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  Андрей Георгиев Ковачев
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-70466-18.02.2019 г. на Анатоли Димитров Антонов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-4481-25.04.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Лом, общ.Лом, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 44238, одобрени със Заповед № РД-18-5 от 26.01.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК,

   

 • Изх.№ 24-12088-30.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  Цецка Георгиева Ковачева
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-70466-18.02.2019 г. на Анатоли Димитров Антонов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-4481-25.04.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Лом, общ.Лом, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 44238, одобрени със Заповед № РД-18-5 от 26.01.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК,

   

 • Изх.№ 24-12089-30.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  Лъчезар Георгиев Ковачев
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-70466-18.02.2019 г. на Анатоли Димитров Антонов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-4481-25.04.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Лом, общ.Лом, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 44238, одобрени със Заповед № РД-18-5 от 26.01.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК,

   

 • Изх.№ 24-12090-30.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  Марин Антонов Маринов
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-70466-18.02.2019 г. на Анатоли Димитров Антонов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-4481-25.04.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Лом, общ.Лом, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 44238, одобрени със Заповед № РД-18-5 от 26.01.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК,

   

 • Изх.№ 24-12945-10.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  Сашка Константинова Георгиева
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-66902-15.02.2019 г.

 • Изх.№ 24-12649-08.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  Десислава Иванова Кръстева
  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-146628-03.04.2019 г. от Ивайло Давидков Георгиев, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана,

   

  за сграда с идентификатор 48489.13.289.1 (за която в КРНИ като собственик е записан Давидко Георгиев Давидков, чийто наследник сте Вие),

 • Изходящ № 24-15683-10.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  ДO АСЯ ЙОРДАНОВА ТРИФОНОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-74648-20.02.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-14356-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  До: ЛЮБА ВАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”СЛАВА” № 17
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри” с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-166816-15.04.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 20-39337-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  КАЛИНКА СТЕФАНОВА ВЕТОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

             На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-427-17.05.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 32682.355.19 в с. Илиювци, з-ще Средни колиби, община Елена с неустановен собственик /по искане на Радка Минчева Георгиева/.

 • Изходящ № 24-15691-10.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  ДО ПАРАСКЕВА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

   

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-80615-22.02.2019 г., подадено на основание   чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-4090-16.04.2019 г., засягаща СОС с идентификатори 68134.4339.2518.7.23 и 68134.4339.2518.7.24, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15759-10.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  До: РОСЕН АСЕНОВ КИРИЛОВ До: ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА До: РОСИЦА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-160622-04.05.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4850-09.05.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 49597.1706.131, 49597.1706.138, 49597.1706.139, 49597.1706.145, 49597.1706.136, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15510-07.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  До: СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦОНЧЕВ МАРИЙКА ЕВЛОГИЕВА ТОДОРОВА ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ ГАНКА НИКОЛОВА ПЕТРИНА СИЛВАНА ИВАНОВА АНКОВА СТЕФАН СИМЕОНОВ КРУМОВ ВАСИЛ СИМЕОНОВ КРУМОВ ДАНАИЛ ИЛЧЕВ КРЪСТАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-98252-19.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4117-17.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 21662.4821.1216, 21662.4836.1, 21662.4836.3, 21662.4837.23, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-14267*11.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  ДО ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПАНЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                                       № 01-73397/19.02.2016г.

 • Изх. № 24-14975*10.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  ДО ДЖАННИ ДЕТТОРИ САЛВАТОРЕ ДЖЕСУИНО МАСАЛА АНТОНИО МЕЛЕ
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление  № 01-49475/06.02.2019г.

 • Изх. № 01-184076/10.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.06.2019
  До: Диана Маринова Слаева ул. „Луда Яна” № 10 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 01-183216/10.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.06.2019
  До: Явор Янков Дунев ЖК „Тракия”, бл. 216, вх. А, ап. 8 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 01-171282/10.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.06.2019
  До: Цветанка Александрова Райкова ул. „Менделеев” № 6, ет. 7, ап. 32 гр. Пловдив До: Петя Иванова Стоилова ул. „Кукуш” № 11 гр. Пловдив До: Джулио Малеволти ул. „Ралица” № 4, вх. А, ет. 6 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изходящ № 24-15120-04.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ГАЛКИНА Настоящ адрес: Русия
  Публикация на:: 
  Варна

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-60847-12.02.2019 г., подадена на основание  чл.56 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5775-04.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-15653-10.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  ДO: МАРИЯ ДИЯНОВА КУЗМАНОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 54, ал. 4  от  ЗКИР  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-185817 / 24.04.2019 г. от ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по нанасяне на гараж с идентификатор 43952.513.1746.1.9, по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т.

 • Изходящ № 24-15642-10.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  Дo: ФАТМА ЧЕЛИК ЗЕХРА АХМЕД АХМЕД НЕВИН ТОПЧУ чрез адв. Мария Николаева Павлова гр. Разград, ул. „Хаджи Димитър“ №5,ет.2, ап.2 До: МАХМУД ЪРМАК До: МЛАДЕН ДРАГАНОВ МАНЕВ гр. Разград, ул. „ДИМИТЪР НЕНОВ“ № 51-Б До: СЕВДА МИЛЕНОВА СОКОЛОВА
  Публикация на:: 
  Разград

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-172899-17.04.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-15459-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  Дo: СТЕФАН АНГЕЛОВ ДЪРЖАНСКИ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-500509-18.12.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-4402-24.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1897.38, 68134.1897.39, 68134.1897.579, 68134.1897.581, 68134.1897.583, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. 24-15468-06.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  До: ДОБРИН ГЕОРГИЕВ БАЙКОВ ЛЮБОМИР БОГОМИЛОВ ФИЛИПОВ ГЕОРГИ АВРАМОВ ДИМОВ МИНА НИКОЛОВА БЛАГОЕВА ВЛАДИМИР ПЕТКОВ БЛАГОЕВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ВЕЛЕВ ВИКТОРИЯ МАНЬОВА МИХОВА-ИЛИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 69 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме следното:

 • Изходящ № 24-15482-06.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  ДО АНТОНИЯ ДИМИТРОВА ТАБАКОВА-БОГДАНОВА ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА ПАРТАЛЕВА ВЕСЕЛА КОНСТАНТИНОВА БЕЛЕГАНСКА АЛБЕНА ПЕТРОВА МИНЕВА СТЕФАН ДОНЧЕВ МИНЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВ КИТОВ ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ КИТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-461243-21.11.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4304-22.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4359.47, 68134.4359.295 и 68134.4359.296, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15399-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  ДО: ГЕОРГИ ПЕЙЧЕВ ВЕЛИЧКОВ
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че във връзка със чл. 42 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и въз основа на решенията на комисията по  чл. 47, ал.1 от ЗКИР  за отстраняване на явна фактическа грешка за всички засегнати имоти в одобрена КККР на неурбанизираната територия и заявление с вх. № 09-8377-31.01.2019 г., подадено на основание  чл. 58, ал.

 • Изходящ № 24-15340-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА БЛАЖЕВА КРАСИМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ ЯНЕ ИВАНОВ СТОЯНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-35942-29.01.2019 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3931-11.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.8550.743, 68134.8550.743.1, 68134.8550.745, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15461-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: Собствениците на СО (самостоятелни обекти) - апартаменти, офиси, ателиета и търговски обекти, в сграда с идентификатор 83510.666.208.5, находяща се на адрес: гр.Шумен, ул.”Цар Ив. Александър” №94 До: АТАНАС ВЪРБАНОВ АТАНАСОВ
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-209605-14.05.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-15487-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: Собствениците на гаражи СОС в сграда с идентификатор 83510.664.392.4 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Цар Освободител” №1)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-242742-04.06.2019 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5935-06.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 83510.664.392.4 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-5935-06.06.2019 г.

   

   

 • Изходящ № 24-15345-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: БЛАГА АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-492252-12.12.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5869-05.06.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  04234.6917.206, 04234.6917.207, 04234.6917.210, 04234.6917.3103, 04234.6917.3104, 04234.6917.3105, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 25-131425-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  ДО "ЗЕТ ПРОЕКТ"OOД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-117603-19.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-4460-25.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.409.25, 68134.409.176, 68134.409.177, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 20-36406/07.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  ДО: г-жа Силвия Тодорова Борисова бл.65, вх.А, ап.3 гр.Козлодуй
  Публикация на:: 
  Враца

  Относно: Ваш вх.№07-7059/23.05.2019г.

   

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОРИСОВА,

   

                Уведомяваме Ви, че във връзка с Ваше Заявление регистрирано в СГКК – Враца с вх. № 07-4544/29.03.2019г. Ви е изпратен по пощата на посочения от Вас адрес писмен отговор с изх. № 20-23983/09.04.2019г. Писмото е върнато от ТП“Български пощи“ – гр. Враца с отметка „ непотърсена“.

 • Изходящ № 24-15362-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  До МИЛЧО ДИМИТРОВ МИЛЧЕВ РАЙНА ВАСИЛЕВА КИРОВА КАТЯ НАЙДЕНОВА ГЕЛЕВА БОЙКО ТОДОРОВ ГОГОВ ГАЛЯ ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА БОЯН ПЕТРОВ СТОИЧКОВ ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ СТОИЧКОВ ТАНЯ БОРИСОВА ТАНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-82598-07.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3909-11.04.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4331.904, 68134.4331.910, 68134.4331.2513, 68134.4331.2517, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15418-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: "ШИРУФА 2" ООД До: ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТКОВА До: АСЕН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-467840-26.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5899-06.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1002.58.1.18, 68134.1002.58.1.19, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15470-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  До: ТИХОМИР ИВАНОВ АНГЕЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-122397-20.03.2019 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4451-25.04.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4087.246 и 68134.4087.663, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15481-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  До: ИВО ЛЮБОМИРОВ МИХОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-128827-25.03.2019 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4453-25.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.904.3049, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15149-04.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  ДО "ТМ ТРЕНД" ООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КУСПОВ ЛЮДМИЛ ТИМЕВ ХРИСТОВ ЗЛАТКО ЯНКОВ ИЛИЕВ КАЛИНА ЗДРАВКОВА ЧОБАНОВА ЕМИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ АРНАУДОВ ЕЛКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА ГЕРГАНА ЛЮДМИЛОВА СТОЯНОВА СТАНИСЛАВ ЮЛИЯНОВ ИЛИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-473170-28.11.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4024-15.04.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.471, 68134.1007.686, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.