Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
ПРЕКРАТЕНА
Допълнителни документиДатаРазмер
File Решение за прекратяване на процедура РД-19-13/14.07.2017 14/07/17105.88 KB
File Обявление за възложена поръчка-поддръжка И-прекратенаС и СД 07/08/181.36 MB

„Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК“ по 3 (три) обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1 “Извършване на текуща поддръжка на Кадастралната Административна Информационна система (КАИС) и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) компонент „Кадастър“ за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“

 

Обособена позиция № 2 “Извършване на текуща поддръжка на Система за управление на електронен архив за Геокартфонд (СУЕАГ) и Информационна система по Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ИСЗУЧК) за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“

 

Обособена позиция № 3 “ Извършване на текуща поддръжка на Регистър на географските наименования (РГН) и Регистър на поземлените имоти съгласно директира INSPIRE  за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“.

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 31.07.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 01.08.2017 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Преписка АОП № 01055-2017-0013.