ОБЩИНА РИЛА, Област Кюстендил

Версия за печатВерсия за печат
Сканирана заповед: 

З А П О В Е Д № РД-13-155-15.06.2018 г. 

  

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Писмо № УС-01-02000022 от 01.06.2018 г. на кмета на Община Рила, област Кюстендил

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Рила, област Кюстендил: 

            Владимира Василева Панчова – мл. специалист „Кадастър и регулация“ в отдел „Управление и контрол на територията“,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-71-2018 г. , сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Рила, на територията на община Рила – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На