Проекти на нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г. (Обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.)

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г. (Обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.)

 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г. е във връзка с оптимизиране на структурата и увеличаване на числеността на АГКК.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г.)

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър

Дата на откриване – 14.08.2017 г.

Дата на приключване – 13.09.2017 г.

Сфера на действие: правосъдие и вътрешни работи

Целева група: всички заинтересувани

Наименование на файлове – Проект Наредба и доклад

 

Проект на Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение

Документи: 

В изпълнение на чл. 13, ал.4 от Закона за геодезията и картографията е изработен проект на Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение.

Моля, изпращайте Вашите предложения и становища по проекта в срок  до 12.08.2016 г.  на e-mail: acad@cadastre.bg