Техническа помощ за администриране на сървърната и мрежова инфраструктура на АГКК

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 27.02.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2019-0002

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 28.02.2019 г. в 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.