Служби по геодезия, карто­графия и кадастър

Версия за печатВерсия за печат

 

Службите по геодезия, карто­графия и кадастър се ръководят от началник.

Районът на действие на службата по геодезия, картография и кадастър е територията на областта, в чийто административен център е седалището й.

Службите по геодезия, картография и кадастър извършват административно обслужване и извън района по ал. 2 въз основа на заповед на изпълнителния директор.

За извършване на административно обслужване службите по геодезия, картография и кадастър създават структурни подразделения в седалищата на районните съдилища и в други населени места.

Службата по геодезия, картография и кадастър осъществява следните дейности:
1. приема и съхранява материалите и дан­ните, предоставени от общините, министерствата и другите ведомства, за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и оценява тяхната точност и актуалност;
2. контролира и приема кадастралната и специализираните карти, кадастралните регистри, оцифрените кадастрални планове и материалите и данните, създадени при изпълнението на геодезически и картографски дейности;
3. въвежда в информационната система на кадастъра одобрените кадастрална карта и регистри;
4. поддържа база с геодезични, картографски и геоинформационни данни;
5. установява непълноти или грешки и явни фактически грешки в одобрените кадастрални карти;
6. поддържа в актуално състояние кадастралната карта и кадастралните регистри;
7. участва в комисии в случаите, определени със закон;
8. съхранява материали и данни от Геокартфонда и създава и поддържа технически архив;
9. предоставя данни и услуги на физически и юридически лица;
10. стопанисва движимото и недвижимото имущество на Агенцията на територията на съответната област.