Закони

ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, изм. и доп. ДВ. бр.57 от 22 Юли 2016г.

Документи: 

ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

В сила от 01.01.2001 г.

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ, изм. и доп. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016г.

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

В сила от 01.01.2008 г.

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, изм. и доп. ДВ. бр.27 от 25 Март 2014г.

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

В сила от 12.07.2006 г.