Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 31 от 19.04.2016 г.

 

Обнародвани са следните заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри:

Заповед № РД-18-32 от 01.04.2016 г. за територията на район „Възраждане”, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-33 от 01.04.2016 г. за землището на с. Клисурица, общ. Монтана, област Монтана.

 

ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г.

Обнародвани са следните заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри:

Заповед № РД-18-19 от 23.03.2016 г. за землището на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, област Разград;

Заповед № РД-18-20 от 23.03.2016 г. за землището на с. Езерче, общ. Цар Калоян, област Разград;

Заповед № РД-18-21 от 23.03.2016 г. за землището на с. Костанденец, общ. Цар Калоян, област Разград;

ДВ, бр. 29 от 12.04.2016 г.

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за частта от землищата на гр. Вълчи дол, с. Бояна, с. Брестак, с. Войводино, с. Генерал Киселово, с. Генерал Колево, с. Добротич, с. Есеница, с. Звънец, с. Изворник, с. Искър, с. Калоян, с. Караманите, с. Метличина, с. Михалич, с. Оборище, с. Радан войвода, с. Стефан Караджа, с. Страхил, с. Червенци и с. Щипско, общ. Вълчи дол, която е разположена извън границите на урбанизираната територия.

ДВ, бр. 26 от 01.04.2016 г.

 В ДВ, бр. 26 от 01.04.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:

 Заповед № РД-18-3 от 08.03.2016 г. – за землището на с. Каменица и селата Брестака, Илинден, Плъзище, Преспа, Хвърчил и Черковище, общ. Мирково, обл. София;

Заповед № РД-18-5 от 14.03.2016 г. – за землището на с. Извор, общ. Бургас, обл. Бургас;