Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“съгласно техническото задание, приложено към публичната покана, в рамките на прогнозната стойност

Версия за печатВерсия за печат
Статус на обществената поръчка: 
Възложена
Оттеглена
Прикачени документиДатаРазмер
File zapovedotteglqnepp.pdf10/11/1560.43 KB
File 99-276.pdf
Разяснения-99-276-26.10.2015
26/10/15127.38 KB
File publpokanaaop_2.pdf20/10/15222.61 KB
File tehnicheskozadanie_0.pdf20/10/15151.2 KB
File publpokanaagkk_2.pdf20/10/15489.47 KB
File proektnadogovor.pdf20/10/15409.94 KB
File prilojeniq_0.docx20/10/1537.5 KB

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9046930/20.10.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“съгласно техническото задание, приложено към публичната покана, в  рамките на прогнозната стойност. 

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала”
№ 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 15:00 ч. на 30.10.2015 г.