Работни места

Обява за Финансов контрольор

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: финансов контрольор

Административно звено:  Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра"- СГКК София

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, специализирана администрация на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 

Обява за Младши експерт в отдел „Геоинформационни системи“, дирекция „Информационни системи“

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: Отдел „Геоинформационни системи“, дирекция „Информационни системи“.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Илиян Свиленов Коцев

Обява за Главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ (СПК) в СГКК Плевен

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, специализирана администрация на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за Младши експерт, отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, с изисквания, както следва:

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“,

 Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Враца,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/началник на СГКК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Враца, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Дияна Найчова Начева

 

Обява за Началник на отдел „Геодезия и картография

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел

Административно звено: Отдел „Геодезия и картография”,

дирекция “Геодезия и картография”, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“, СГКК – Кърджали

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Кърджали, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Цветелин Иванов Гавазов 

Обява за Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра"- СГКК Кърджали

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността 

Старши експерт СПК, Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Кърджали

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Младши експерт, отдел „Управление на собствеността и логистика“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: Отдел Управление на собствеността и логистика”, дирекция ФСУ, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Марио Александров Петров

Старши експерт "Административно обслужване" (АО)

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

за длъжност: Старши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: СГКК Софийска област, специализирана администрация.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Даниела Константинова Димова

Обява Младши експерт "Административно обслужване"-СГКК Разград

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Разград, специализирана администрация, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата