Работни места

Младши експерт, отдел „Управление на собствеността и логистика“

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

Младши експерт, Адм. звено: отдел „Управление на собствеността и логистика“, дирекция „Финансово-стопанско управление“

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по...“.

Обява за Младши експерт "Административно обслужване"-СГКК София

Списък на допуснатите до конкурс кандидати