Работни места

Обява за Младши експерт, отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: Отдел Преобразуване на планове, карти и регистри”, дирекция КСК, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Петя Евстатиева Маринкова