Новини

Меморандум за сътрудничество с Корейската кадастрална и геодезическа корпорация

 

 

На 10 май 2012г. в гр. София, със съдействието на Посолството на Република Корея в Република България, беше подписан Меморандум за сътрудничество между Корейската кадастрална и геодезическа корпорация и Агенция по геодезия, картография и кадастър. Предвидените области на сътрудничество включват кадастър, информационно обслужване, географски информационни системи и др., като формите на сътрудничество включват проучвания и анализи, разработка на съвместни проекти, провеждане на обучения и работни срещи, както и изпълнение на технически и технологични решения.

Съгласно чл. 7, ал. 7 от Закона за счетоводство

Агенцията по геодезия, картография и кадастър Ви уведомява: "При стопански операции, отнасящи се до задължения към бюджетни предприятия, възникнали на основание и по реда на нормативен документ, първичния счетоводен документ по ал. 1 е съответният платежен документ за извършено плащане."
Позовавайки се на горното, АГКК няма да издава фактури.