Уведомления

 • ДО СД “БОНЕВ –ДИП“ э

  статус: 
  Актуално

  ДО
  СД “БОНЕВ –ДИП“

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-52248-09.02.2018г. от Пламена Тонева Иванова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1006.309.1.10 - район „Триадица”, Столична община, ул. „Луи Айер“ № 73, ет. 4.

 • ДО ВИКТОР ИВАНОВ САВОВ МАЛИНКА ДИМИТРОВА ГРИВИШКА ИЛИН ТОДОРОВ ГРИВИШКИ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ВИКТОР ИВАНОВ САВОВ
  МАЛИНКА ДИМИТРОВА ГРИВИШКА
  ИЛИН ТОДОРОВ ГРИВИШКИ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-408422-28.12.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1930-07.03.2018 г. за нанасяне на сграда в поземлен имот с идентификатор 68134.300.464, ул. „Цар Самуил” № 82, район „Възраждане”, за който поземлен имот сте заинтересувани лица.

 • До: СВЕТЛА МИХАЙЛОВА ВАКЛИНОВА

  статус: 
  Актуално

  До: СВЕТЛА МИХАЙЛОВА ВАКЛИНОВА

  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-96428-19-03-2018г. от АНТОН СТОЯНОВ ИВАНОВ и НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 55871.515.7468, с адрес: гр. Перник, ул. „Рашо Димитров” №171.

 • ДО НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЕВ

  статус: 
  Актуално

  ДО НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЕВ

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  По повод на Ваше заявление с вх. № 01-96035-16.03.2018 год. Ви отговаряме следното: