Уведомления

 • Изходящ 24-28391-10.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  До: ГЕОРГИ БОРИСОВ БОРИСОВ до:ЛЮБОМИР СЛАВКОВ СПАСОВ до:ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-388956-08.10.2018г. от Георги Борисов Борисов до Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Гурмазово за поземлен имот с идентификатор 18174.1.143, за който в КРНИ, сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-219049-11.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  ДО ГАЛИНА НЕДКОВА САХАРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-433589-05.11.2018 г. от заявител Ренета Богданова Моллова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне и на самостоятелни обекти в сграда, на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Климент Охридски” № 10.

 • Изходящ 24-28467-11.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  До: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КРУМОВ До: ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА До: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-351090-11.09.2018г. от Десислава Георгиева Крумова до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Костинброд за поземлени имоти с идентификатори 38978.900.2616,  ПИ 38978.900.2617 и 38978.900.2618, за който в КРНИ, сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. No 24-28293-10.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  До ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ РУСИНОВ АВГУСТИНА ДИМИТРОВА РУСИНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-109470-27.03.2018 г.

 • Изх. № 24-25406-09.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  ДО МАЯ ТОДОРОВА ГЮЛЕМЕНТОВА НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ЯНКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-379050-01.10.2018г. от Стефан Любомиров Беров, чрез пълномощник Светла Константинова Константинова-Лазарова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти (КККР) за промяна на очертанието на схемата на самостоятелен обект – апартамент на четвърти етаж, находящ се в сграда с идентификатор 68134.401.253.1,гр. София, ул.

 • Изходящ № 24-28304-10.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.12.2018
  До: АПОСТОЛ МАНОЛОВ ПАНКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-347603-03.11.2017 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10246-28.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2095.302, 68134.2095.538, 68134.2095.539, 68134.2095.772, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 20-84203-12.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.12.2018
  До: ИВАНКА ИВАНОВА ДРАГАНОВА
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на заявление с вх. № 01-344113-05.09.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР, № 18-9930-20.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 83510.663.385, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 20-84148-12.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  Дo: Заинтересованите собственици на ПИ 83510.660.336, с адм.адрес: гр.Шумен, ул.“Найден Геров“ № 4 До: Юлиян Бранимиров Хинчев
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-483189 / 05.12.2018г. подадено от  ЕМЕЛ САБРИЕВА ФЕИМОВА-АДИЛ,  на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, СГКК-гр.

 • Изх. № 24-25982-15.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  ДО: СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ ГИРГИНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-442164-08.11.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.524.113.1 с адрес общ.Сливен,  гр.Сливен, кв.Сини Камъни.

   

 • Изх. № 22-346-11.12.2018 г. По преписка: 01-370343-25.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.12.2018
  ДО: ИВАН СПАСОВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото писмо Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) гр. Бургас е постъпило заявление вх. № 01-370343-25.09.2018 г. , подадено от Сийка Александрова Логофетова, за изменение на кадастралната карта на с. Синеморец, одобрена със заповед № РД-18-52/24.08.2006 г. на ИД на АГКК, касаещо поземлени имоти с идентификатори 66528.501.81 и 66528.501.82, във връзка със съдебно решение № 96 от 05.07.2018 г. на Върховния касационен съд на Република България, по гр.

 • Изх. № 24-25739*11.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  ДО ГОНА ВАНГЕЛОВА ЦОНКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-287542/30.07.2018г. на СГКК – Благоевград, подадено от Христо Иванов чрез Анка Иванова /упълномощено лице/, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в допълване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 04279.614.161.7.12 в сграда с идентификатор 04279.614.161.7 на основание Нотариален акт № 123/1993г., Нотариален акт № 22/1993г. и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изх. № 24-25691*11.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  ДО СОТИРЧО ДРАГАНОВ СОТИРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-407701/18.10.2018г. на СГКК – Благоевград, подадено от Кирил Ганев, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в заличаване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 04279.622.412.1.1 и допълване на 2 /два/ броя схеми на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.622.412.1.8 и 04279.622.412.1.9 на основание Нотариален акт № 62/2002г. и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изх. № 24-25751-13.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  ДО ИВАНКА СТАНЕВА ИНДЖОВА УЛ. „БРАТЯ ЖЕКОВИ“ № 2А ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Иван Русев Караиванов, Ясен Иванов Караиванов и Росен Колев Караиванов са подали пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-416045-24.10.2018 г., с което желае да бъдат променени кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Стара Загора.

  За да изпълним искането по административната процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за заявеното изменение, следва да променим кадастралната карта и регистри по реда на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР, съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

 • Изходящ № 24-25752-11.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  ДО ПЕНКА ВАСИЛЕВА ДОНЧЕВА ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” № 47 ЕТ.5 АП.14
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-359916-17.09.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9707-13.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56784.530.807.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-28388-10.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  Дo: Собственниците или носители на други вещни права в сграда 83510.676.294.3 с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Ильо войвода” № 5
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-224545-19.06.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-28453-11.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ДИМОВА гр.Стара Загора, ул. „Атанас Кожухаров“ № 13, вх. 3, ап. 6 До: ТИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА гр.Ямбол, ул. „Страхил войвода“ № 44, ап. 5
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-428156-31.10.2018 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК  гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в поземлен имот с идентификатор 87374.539.151, находящ се в гр. Ямбол, ул. “Стефан Караджа” № 39-41.

 • Изх. № 22-339-10.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: "СЕНСУС СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ" ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-226836- 20.06.2018г., подадено от  ЛАРИСА ФЕДОРОВНА ПОПОВА, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на с. Синеморец по отношение на поземлен имот с идентификатор 66528.501.138. Искането е да се нанесат в кадастралната карта границите на посоченият имот в съответствие с плана за регулация и документа за собственост на заявителя.

  Искането за изменение е отразено в Скица– проект  № 15-480787-13.07.2018г. издадена от СГКК Бургас.

 • Изх. № 22-340-10.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  ДО: ТОДОР СТОЯНОВ ТУЗЛУКОВ ДО: КИРИЛ ПАНКОВ КИРИЛОВ ДО: ХРИСАФА ОТОН МАДЖАРОВА ДО: ДИМИТЪР СЕРГЕЕВ КРЪСТЕВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-312753-15.08.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-8839-19.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 57491.501.53, 57491.501.54 по КККР на гр.

 • Изх. № 22-341-10.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  ДО: АТАНАС ГЕОРГИЕВ ШИВАЧЕВ ДО: ЦВЕТА НИКОРОВА ЦВЕТКОВА - ШИВАЧЕВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-262134-12.07.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-8964-23.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 07079.615.72.1.5, 07079.615.72.1.19, 07079.615.72.1.20 по КККР на гр.

 • Изходящ № 24-28472-11.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  ДО Г-ЖА НЕВЕНА МИТКОВА БОДУРОВА гр.София, ж.к.Овча купел №6 вх. Г ет.3 ап.7
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-259001-10.07.2018 г., подадено от Община Златоград на основание чл. 53б, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9177-30.10.2018 г. Изменението представлява отстраняване на явна фактическа грешка с нанасяне на съществуващ общински път с. Долен - с.

 • Изходящ №24-20036-10.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: ИВАН БОНЕВ БОНЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл.53, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирани Заявление вх. № 01-310356-14.08.2018г. от ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА МИХОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  промяна в Кадастралния регистър на недвижими имоти и издаване на скица, установено във връзка с чл.53, ал.1 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 21052.1014.87, по действащата Кадастрална карта на гр.Димитровград:

   

 • заявление с рег. № 01-309545/13.08.2018 г., № 01-309510/13.08.2018г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  ДО Иванка Тодорова Ранкова Гр.Перник ул.“Кракра“, № 25 КОПИЕ: Марийка Рафайлова Кръстева С.Неофит Рилски Общ.Ветрино Обл.Варна
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че е започнато административно производство по подадено заявление от Марийка Рафайлова Кръстева, с което заявление се иска издаване на скица за обстоятелствена проверка за поземлен имот с идентификатор 51487.62.6, находящ се в землището на с.Неофит Рилски, общ.Ветрино, обл.Варна, местност „Тузлата“ и поземлен имот с идентификатор 51487.37.37, находящ се в землището на с.Неофит Рилски, общ.Ветрино, обл.Варна, местност „Радков кладенец“.

 • Изходящ №24-14823-06.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: ЗЛАТИНА ПЕТКОВА АБАДЖИЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл.53, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирани Заявление вх. № 01-222532-18.06.2018г. от АНАТОЛИ СТЕФАНОВ ПАНАЙОТОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  промяна в Кадастралния регистър на недвижими имоти и издаване на скица, установено във връзка с чл.53, ал.1 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 77195.721.335 и сграда с идентификатор 77195.721.335.1, по действащата Кадастрална карта на гр.Хасково:

 • Изходящ №24-14746-05.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: СЛАВЕЯ ГЕОРГИЕВА МАКЕДОНСКА МИТКО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл.53, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирани Заявление вх. № 05-6862-15.05.2018г. от АЛИ РАИФ АЛИ, РАШИД РАИФ АЛИ и ЮСУФ РАИФ АЛИ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  промяна в Кадастралния регистър на недвижими имоти , установено във връзка с чл.53, ал.2 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 77195.739.464, по действащата Кадастрална карта на гр.Хасково:

  Данни преди промяната:

 • Изх. № 24-28261-07.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: АНТОН ГАНЕВ КАЛЧЕВ ИВЕЛИН СТОЯНОВ ИВАНОВ ЗАХАРИ ВЪРБАНОВ ЛАЗАРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1, ал. 2 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-344505-05.09.2018 г. от Атанас Петров Методиев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 02659.2194.175, 02659.2194.176 и 02659.2194.1235, гр. Банкя, район „Банкя“, Столична община.

 • Изходящ № 24-28266-07.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  Дo: ПЛАМЕН ЛЮБОМИРОВ ЕВСТАТИЕВ КИРИЛ СТЕФАНОВ ИЛИЕВ БЛАГОВЕСТА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-348757-10.09.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-9331-02.11.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатор 68134.1600.596, 68134.1600.597, 68134.1600.600, 68134.1600.601, 68134.1600.700 и 68134.1600.4662, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изх. № 24-28256-07.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  ДО ВАЛЕНТИН ДАМЯНОВ КАРКИНСКИ ДРАГАН АЛЕКСИЕВ ИЛИЕВСКИ ПАВЕЛ АЛЕКСИЕВ ИЛИЕВСКИ АЛЕКСАНДЪР ГАНЧОВ ВАЙСИЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-175887-16.05.2018г. от ПЕТЪР ГАНЧОВ ВАЙСЛИЛЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране на очертанията на самостоятелен обекти в сграда с идентификатор 68134.301.144.1.1 и  коригиране на етажността на сграда с идентификатор 68134.301.144.1 с адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул.

 • Изходящ № 24-28283-10.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  До: ГЕОРГИ МИТКОВ САВОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-246681-03.07.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9084-26.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4090.1506, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 20-83876-11.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  До: МУСТАФА МАХМЕД ЮСЕИН
  Публикация на:: 
  Шумен

  На основание чл.51, ал.2   и ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър  Началникът на СГКК-Щумен, във връзка със Заявление вх. № 01-382402-03.10.2018г.  на  МУСТАФА МАХМЕД ЮСЕИН и приложените към него документи и материали,  и    изисканите  от Община Нови Пазар  служебно  приложени като относими с Писмо изх.№ 24-00-228/22.10.2018г. - Заповед № 273/22.11.1999г.  и Заповед № 72/27.03.2000г. на Кмета на Община Нови Пазар,  след като разгледах преписката, констатирах следното:

   

 • Изходящ № 24-28285-10.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  До: СВЕТЛИН ГЕОРГИЕВ ВУТОВ До: ГИНКА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА До: АНДРИАНА ИВАНОВА ПОПОВА До: ЙОСИФ ЯРУБ ХАМИД До: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА До: СИЛВИЯ БОНЕВА ИВАНОВА-ЛОЗАНОВА До: ГЕОРГИ БОНЕВ ИВАНОВ До: ТРАЙКО СТАНОЕВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-359727-14.11.2017 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6355-01.08.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4082.437,  68134.4082.649, 68134.4082.650, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-28483-11.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: ЯШАР САЛИЕВ ЯШАРОВ гр. Ямбол, ул. „Родопи” № 24 До: ДИМИТЪР АНДОНОВ КОЛЕВ гр. Ямбол, ул. „Яне Сандански” № 5 До: ИВАН АНДОНОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол, ул. „Яне Сандански” № 5
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

                     В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-425775-30.10.2018 г. от ОБЩИНА ЯМБОЛ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр.

 • Изходящ № 24-28456-11.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: ЛЮДМИЛА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА гр.Ямбол, ул. „Шипка“ № 37 До: МИЛКО МИТЕВ КЪНЧЕВ гр.Ямбол, ул. „Шипка“ № 37 До: н-ци на СТАНКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА гр.Ямбол, ул. „Шипка“ № 37
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

                     В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-455589-16.11.2018 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК  гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в поземлен имот с идентификатор 87374.531.149, находящ се в гр.

 • Изходящ № 20-82892-06.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  Дo: Г-Н ИВОМИЛ ХРИСТОВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-438400-07.11.2018 г. от НЕЙКО ЦАКОВ НЕЙКОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Ябланица, одобрени със Заповед № РД-18-1612/17.09.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изх. № 24-28041*10.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  ДО АНАСТАСИЯ АТАНАСОВА СПИРОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 17-744/04.12.2018г. на Началника на  СГКК- Благоевград, с която се ОТКАЗВА изменение в КККР по заявление с рег. № 01-271750/18.07.2018г. на СГКК – Благоевград, касаещо коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 65334.300.831 с поземлени имоти с идентификатори 65334.300.834, 65334.300.830, 65334.300.838 и 65334.300.3731, което представлява индикация за наличие на спор за материално право.

   

 • Изходящ № 01-339388/10.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.12.2018
  До: АДРИАНА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив ж.к. „Тракия“, бл. 202, вх. Г, ет. 10, ап. 30
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
  Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-339388-03.09.2018г. от СИЙКА ВАСИЛЕВА СЕМЕРДЖИЕВА в  СГКК – ПЛОВДИВ, подадено на основание

 • Изх. № 24-28220-07.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  Дo: ЛЮБЕН СТЕФАНОВ ТОДОРОВ
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-365160-20.09.2018 г., подадено на основание  чл.51, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл.58, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ №24-28221-07.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  ДО Г-Н ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЛОЧЕВ гр.София, ж.к.Люлин- № 504, вх.Д, ет.6, ап.21 Г-ЖА СОФИЯ ИВАНОВА СЕМЕРДЖИЕВА гр.София, ж.к. Младост -1 №70, вх.4, ет.8, ап.94
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви уведомявам, че по повод на постъпили заявления вх. № 01-322433-21.08.2018 г. и вх. № 01-322428-21.08.2018 г.,  подадени от г-жа Сийка Василева Партова, г-н Иван Василев Партов и г-жа Рада Лазарова Плачкова на основание чл.56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-28250-07.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  ДО "КОЛОС-33" ЕООД ДО НИКОЛА ПЕТРОВ ЗАФИРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-287850-30.07.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-9474-06.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1106.256.15, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:

 • Изходящ № 24-28373-10.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.12.2018
  До: СТОЯНКА ВЪЛЧЕВА СТАМОВА гр. Варна, ул. „Петър Райчев” № 2, вх. Г, ет. 7, ап. 69
  Публикация на:: 
  Ямбол

                     В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви  уведомяваме, че със заявление рег.№ 01-439305-07.11.2018г. от ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКУРА“ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр.

 • Изх.№ 24-25083-07.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.12.2018
  ДО: ТОДОРКА ИЛИЕВА ТАШЕВА гр.Кърджали, бул.“Беломорски“ №22 ДО: ЕЛЕНА АТАНАСОВА ХАЛТЪКОВА гр.Кърджали, бул.“Беломорски“ №22 ДО: КАМЕЛИЯ ПАВЛОВА ВАСИЛЕВА гр.Кърджали, ул.“Преслав“ №8 ДО: ИЛИЯ ДИМИТРОВ ГЪЛЪБОВ гр.Кърджали, кв.“Възрожденци“ бл.29, вх.А, ет.3, ап.7 ДО: ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ИАНОВА гр.Кърджали, кв.“Веселчани-2“ бл.2, вх.Б, ет.3, ап.30 ДО: ВЕСЕЛА ГЪЛЪБОВА ИВАНОВА гр.Кърджали, кв.“Веселчани-2“ бл.2, вх.Б, ет.3, ап.30 ДО: ДИМИТЪР ГЪЛЪБОВ ИВАНОВ гр.Кърджали, кв.“Веселчани-2“ бл.2, вх.Б, ет.3, ап.30
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кърджали

  На основание  чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№01-21760/18.01.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Кърджали е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, за имот с идентификатор 40909.108.212,  с адрес гр.Кърджали, бул.“Беломорски“ №22.

  С проекта за изменение се отстранява непълнота и грешка в КККР, състояща се в отразяване на три броя гаражи в имота.

 • Изх. № 22-334-06.12.2018 г. По преписка: 01-303976-08.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.12.2018
  До: ВАСИЛКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-303976- 08.08.2018г., подадено от  ПАВЛИНА МИХАЙЛОВА ЛИСОВА, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на гр.Бургас по отношение на поземлени имоти с идентификатори  07079.702.741 и 07079.702.742.

 • Изх.№ 22-335-06.12.2018 г. По преписка: 01-337685-31.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.12.2018
  ДО „СПЕКТЪР – СТ“ ЕООД ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ АРОЛСКИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  Постъпило е заявление с вх. № 01-337685 от 31.08.2018 г. на СГКК-Бургас, подадено от Община Царево, с което се иска да бъде променена одобрената със заповед №РД-18-54/24.08.2006 г. на Изп. Директор на АГКК-София, кадастрална карта на с.Лозенец, общ. Царево, обл.Бургас, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 44094.501.172, 44094.501.403  и 44094.501.263. Промяната на КККР се състои в промяна на кадастралните граници на ПИ 44094.501.172 в съответствие с границите на УПИ ХVI, кв. 29 по плана с.Лозенец, така както е показано на скица-проект № 15-708138 от 03.10.2018 г.

 • Изх.№ 22-332-06.12.2018 г. По преписка: 01-356225-14.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.12.2018
  ДО: ФОТИНКА АТАНАСОВА ДИМОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  Постъпило е  заявление с вх.№ 01-356225-14.09.2018 г.в СГКК-Бургас, подадено от Лиляна Георгиева Панайотова, с искане за изменение на кадастралнатата карта на гр.Поморие, по отношение на имоти с идентификатори 57491.502.42, 57491.502.41 и сграда с идентификатор 57491.502.42.1, с цел отстраняване на грешка в кадастралната карта, така както е показано на скица-проект №15-734443-11.10.2018 г. на СГКК-Бургас.

 • Изх.№ 22-333-06.12.2018 г. По преписка: 01-187327-23.05.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.12.2018
  ДО: ВАНГЕЛИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-187327- 23.05.2018г. /наш/ от СУЛТАНА СОТИРОВА АЛИКОВА,  с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-22/ 07.07.2005 г.  на Изпълнителния директор на АК КККР на  с. Баня, общ. Несебър,  състоящо се в промяна на границите на поземлен имот  с идентификатор 02703.501.233 с  ПИ  02703.501.235, 02703.501.226, 02703.501.227  и 02703.501.384,  съгласно приложените документи за собственост, скица № 077-25.04.2018 г.

 • Изх.№ 22-336-06.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.12.2018
  ДО: НИКОЛА КОСТОВ КОСТОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ГЕРМАНОВА е подала пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-375880-28.09.2018 г., с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-39/27.07.2015 г на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на с. Черни връх, общ. Камено, област Бургас, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 80916.501.498, 80916.501.499 и 80916.501.705. Целта на изменението е промяна границите на ПИ 80916.501.498 в съответствие с границите на УПИ III-117, кв. 21 по рег. план на с.

 • Изх.№22-337-06.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.12.2018
  По преписка: 01-335653-30.08.2018 г.
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  Постъпило е  заявление с вх.№ 01-335653-30.08.2018 г. в СГКК-Бургас, подадено от Община Бургас, с искане за изменение на кадастралнатата карта на с.Маринка, по отношение на имоти с идентификатори 47202.501.1267, 47202.501.1266, 47202.501.1265,  47202.501.35, 47202.501.34, 47202.501.33, 47202.501.32 и 47202.501.31  , така както е показано на скица-проект, №15-706790-02.10.2018 г. на СГКК-Бургас. Към проекта за изменение са приложени: извадка от Актуализация на ПУП-ПРЗ  на с.Маринка, приета с решение №11-10/26,06.2012 г.

 • Изх. № 24-28148-07.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.12.2018
  ДО КОСТАДИН ДИМОВ ПАШАЛИЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх.№ 01-416461-24.10.2018  подадено от Пенка Тодорова Пашова, е извършено нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) съгласно Заповед № РД-13-305/26.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София за поземлен имот с идентификатор 47826.87.4 от одобрената кадастрална карта  на с. Мерданя, общ. Лясковец и поземлен имот с идентификатор 62877.101.50 от одобрената кадастрална карта  на с. Родина, общ.Златарица.

 • Изходящ № 24-28118-06.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.12.2018
  АННА ИЛИЕВА ОБРЕТЕНОВА БОРИСЛАВА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1373 ГР. СОФИЯ, П.К. 1404 ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА КИРЧЕВА ЛЮДМИЛА ЛАЗАРОВА СЛАНЕВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1612 ГР. СОФИЯ, П.К. 1408 ОЛГА ЦАНКОВА МИХАЙЛОВА МАРИЕТА ПАВЛОВА МИХАЙЛОВА- ГР. СОФИЯ, П.К. 1408 ВЕЙМАЙРЕН ГР. СОФИЯ, П.К. 1408
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 01-289871-31.07.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, с което е поискано изменение на основание чл. 51, ал. 1, т. 2  от ЗКИР е ще бъде стартирано  административно производство за отстраняване на непълнота и грешка, касаеща имотната граница между имоти с идентификатори 72343.500.1326 и 72343.500.1326 от одобрената със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална карта и регистри за землището на гр. Тетевен, общ.

 • Изходящ № 24-25661-13.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.12.2018
  Дo: ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-415933-24.10.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г.

 • Изходящ № 24-25806-14.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.12.2018
  ДО ДИНЬО ТЕНЕВ ВЕЛЕВ УЛ. БРАТЯ ЖЕКОВИ № 86, ВХ.Д, ЕТ.5, АП.108 ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО БОТЬО ГЕРГАНОВ ГЕНЧЕВ Ж.К ЛЮЛИН, БЛ.513, ВХ.Б, ЕТ.6, АП.54 ГР. СОФИЯ ДО „ВИЛИДЖ ХОУМЗ КОМПАНИ“ ООД УЛ. ТЪРГОВСКА № 4 ГР.ЕЛХОВО, П.К.8700
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-339700-03.09.2018 г., подадена на основание чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-28155-07.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.12.2018
  ДО Г-ЖА ЛЮДМИЛА МИЛЧЕВА ПЕНЕВА гр.Пазарджик, ул.Петър Бонев №6, ет.7, ап.20
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМA ГОСПОЖО ПЕНЕВА,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-392579-09.10.2018 г. от г-жа Лидия Милчева Чаушкова-Томс е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Смолян, община Смолян, област Смолян.

 • Изходящ № 24-28165-07.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.12.2018
  ДO „ЖИВ-КО”ООД гр. Добрич, ул.Иван Хадживълков № 12
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-372280-26.09.2018 г., подадено на основание чл.56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9629-12.11.2018 г., засягащо самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 49014.501.946.1.10 и 49014.501.946.1.11.

 • Изходящ № 24-27868-05.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.12.2018
  ДО "ТОП СПОРТ" EOOД НЕЛИ ИВАЙЛОВА ВАСИЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-77880-02.03.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8801-19.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.1393, 68134.1007.1145, 68134.1007.1342, за които сте заинтересувани лица.

   

 • Изх. № 24-27930-05.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.12.2018
  До ЛЮБКА ДРАГОМИРОВА СТОИЛОВА До ВАЛЕНТИН КОЛЕВ ВЪЛЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1, ал. 2 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-391844-09.10.2018г.

 • Изходящ № 24-24303-30.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.12.2018
  Дo: ЗДРАВКА АСЕНОВА КОЛЕВА ВИРЖИНИЯ ГРИГОРОВА КОЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-346205-07.09.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-9180-30.10.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 68134.905.3089, 68134.905.798 и 68134.905.1920, за който сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-25803-14.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.12.2018
  До: ЖАНА НИКОЛАЕВА ЗИКОЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-386610-05.10.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 67338.559.29.2.14 и 67338.559.29.2.15.

 • Изходящ № 20-83176-07.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.12.2018
  До: Заинтересованите собственици на ПИ 83510.656.208, находящ се в гр.Шумен, ул. “Пловдив“№29 До: МЕЛИХА ЮСЕИН САЛИ До: ОБЩИНА ШУМЕН
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл. 26 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. №01-468088/26.11.2018г. от АВРАМ СЪБЕВ РУМЕНОВ, подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, СГКК-гр.

 • Изходящ № 24-28081-06.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.12.2018
  До: ПЕПА ДОЦОВА НИКОЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-301860-07.08.2018 г., до СГКК София подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9234-31.10.2018 г., засягащо самостоятелни обекти  с идентификатор 68134.1385.2398.6.54, 68134.1385.2398.6.55, 68134.1385.2398.6.56, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-27969 - 05.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.12.2018
  ДО НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА ТЕНЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзкас чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-401463-15.10.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  и издаване на схема за самостоятелен обект с идентификатор 68134.1003.69.12.11, гр.София, район „тРИАДИЦА”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 24-25887-14.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.12.2018
  ДО: ИВАН ХРИСТОВ ПЪРВАНОВ ДО: СТАНИМИР ХРИСТОВ ПЪРВАНОВ ДО: МАРА ПЕТКОВА ПАЛАЗОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-439755-07.11.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.555.151.1 с адрес общ.Сливен,  гр.Сливен, ул.Петьофи, №14.

   

 • Изходящ № 20-82283-04.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.12.2018
  До: ЕВЕЛИНА БОРИСОВА РАДЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-342819-04.09.2018г. от ВАНИЛИЯ ВАНКОВА РАДЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 55871.505.598, с адрес: гр. Перник, ул. „Върбица” №13.

 • Изх. № 24-27953-05.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.12.2018
  До: ПЛАМЕН ТОДОРОВ НАСКИНОВ гр. Ямбол ул. Страхил войвода №36 ет. 3 ап 9
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс и чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-206699-06.06.2018г. от Община Тунджа чрез Мария Димитрова Попова – пълномощник до СГКК -  Ямбол е започната процедура за изменение на КККР на с. Чарган, общ.

 • Изх. № 22-330-04.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  Изх. № 22-330-04.12.2018г. ДО: ИВАН ДИМИТРОВ СПИРОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-79747-06.03.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-8971-24.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 51500.501.379, 51500.501.379.3, 51500.501.379.4, 51500.501.379.5, 51500.501.379.6, 51500.501.379.8, ...

 • Изходящ № 24-25811-14.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  До: ЦЕНКА ЙОСИФОВА НИКОЛОВА
  Публикация на:: 
  Разград

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-419752-25.10.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба №  РД- 02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9727-14.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 61710.505.2401.2, 61710.505.2401, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. No 24-27500-30.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.12.2018
  ДО ПЕТЯ ВЕНКОВА ДЕРТЛИЕВА АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ДЕРТЛИЕВА-СИЛВА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА ДЕРТЛИЕВА-ПОПОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-298598-27.09.2017 г. от АСЯ ВЛАДИМИРОВА ДЕРТЛИЕВА - КИСЕЛИНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1001.908, находящ се в район Триадица, Столична община.

 • Изх. No 24-27498-30.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.12.2018
  ДО ЕВЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ВИДЕНОВА МАНОЛ НЕНОВ ГЕНЧЕВ ЗЛАТКО НЕЙКОВ ГЕНЧЕВ НИКОЛИНА СТОИМЧЕВА БУШКОВА ГЕОРГИ БОРИСОВ СОТИРОВ ДИМИТЪР БОРИСОВ КАЧОВ ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ДАНЕВА ЦЕЦКА НИКОЛОВА МАРКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-205422-07.07.2017г. от Светлозар Стефанов Палев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.8401.23 и 68134.8401.9678, район Кремиковци, Столична община.

 • Изходящ № 24-27494-30.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  ДО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-160335-30.05.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8736-17.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2196.1030, 02659.2196.288, 02659.2196.289, 02659.2196.634, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-27495-30.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  ДО НЕВЕНА ПЕТРОВА БАУЕР СЕРГЕЙ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ БОРИС ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-162273-31.05.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8771-18.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1109.331, 68134.1109.333, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-27497-30.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.12.2018
  ДО ТАТЯНА МИХАЙЛОВНА ТЪРКАЛАНОВА ЙОРДАН СЛАВОВ ЯНЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-85781-09.03.2018  г.

 • Изх. № 24-27856-05.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.12.2018
  До: „ДЛА РЕАЛ ЕСТЕЙТС“ ЕООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1, ал. 2 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-338490-31.08.2018 г.

 • Изх. № 24-27501-30.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.12.2018
  ДО ЯСЕН МЛАДЕНОВ НАКОВ “БОКАР” ООД ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА ЛАУРА ЗАХАРИЕВА НИКОЛОВА АСЕН ЙОРДАНОВ БАКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-153151-23.05.2017г. от “МАКС СПОРТ 2000” ЕООД до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти (КККР) за сгради с идентификатори 68134.1006.751.10, 68134.1006.751.11, 68134.1006.751.12, 68134.1006.751.13 и 68134.1006.751.14, район „Триадица”, Столична община, за които се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 24-27955-05.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.12.2018
  ДО МАРГАРИТА ЛАЗАРОВА СИМОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-393041-10.10.2018г. от „ЕКР ЛИГЪЛ АДВАЙЗЪРС“ ЕООД, чрез ВИОЛЕТА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено премахване на  сграда с идентификатор 68134.4142.725.1, ул. „Христо Андонов“ 5, район „Овча купел“, Столична община, по отношение на която сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-27775-04.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  До: ЗВЕЗДЕЛИНА ВАСИЛЕВА ВЪЛЬОВСКА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-394702-12.12.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9295-01.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.409.3, 68134.409.177, 68134.409.214, 68134.409.214.1.14, 68134.409.213, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-28073-06.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  ДО Г-Н ЕМИЛ МАРИНОВ ДИМИТРОВ гр.Златоград, ул. Ахрида №9 ет.5, ап.20 Г-Н САШО СЪБЕВ САРАЛИЙСКИ гр.Варна, ул.Петко Стайнов №12, вх.9 ет.1 ап.3
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-259001-10.07.2018 г., подадено от Община Златоград на основание чл. 53б, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9177-30.10.2018 г.. Изменението представлява отстраняване на явна фактическа грешка с нанасяне на съществуващ общински път с. Долен - с.

 • Изходящ № 24-28068-06.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  ДО Г-Н АНГЕЛ ИВАНОВ СЕМЕРДЖИЕВ гр.София, ж.к.Младост -4 №460A, вх.1, ет.1, ап.1 Г-Н ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ гр.Пловдив, ул. Антон №38A Г-ЖА НИКОЛИНА ИВАНОВА МИНЧЕВА гр.Пловдив, ул.Киев №22, ет.6, ап.12
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви уведомявам, че по повод на постъпили заявления вх. № 01-322433-21.08.2018 г. и вх. № 01-322428-21.08.2018 г.,  подадени от г-жа Сийка Василева Партова, г-н Иван Василев Партов и г-жа Рада Лазарова Плачкова на основание чл.56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-27863-05.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.12.2018
  ДО ЕМИЛ АСЕНОВ ПЕНЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЧЕВ,

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-351325-11.09.2018 г. от заявител Петър Василев Точков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на поземлени имоти на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Независимост” № 25 и ул. „Княз Дондуков-Корсаков” № 10.

 • Изх. № 24-27892-05.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  ДО ИВАНКА ВЕЛИКОВА СОЛЕНКОВА /ВЪЧЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-458097/20.11..2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 22-330-04.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  ДО: ИВАН ДИМИТРОВ СПИРОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-79747-06.03.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-8971-24.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 51500.501.379, 51500.501.379.3, 51500.501.379.4, 51500.501.379.5, 51500.501.379.6, 51500.501.379.8, ...

 • Изходящ № 24-27909-05.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  ДO ХРИСТО ПЕТКОВ ЖИВКОВ ЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПУЩИЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-356139-14.09.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изх. No 24-27570-03.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.12.2018
  До ЕЛЕНА КРУМОВА АЛЕКСАНДРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-107684-26.03.2018 г. от САШО БОРИСОВ АЛЕКСАНДРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.902.591 и 68134.902.376, находящи се в район Лозенец, Столична община.

 • Изх. No 24-27572-03.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.12.2018
  До ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВЪРГОЛОМОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-194357-29.05.2018 г. от СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1605.5055 и 68134.1605.1795, находящ се в район Студентски, Столична община.

 • Изх. № 24-27606-03.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.12.2018
  ДО ЕТ „АКЦЕНТ“ РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ БЕЛЕНСКИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-364844-20.09.2018г. от „ДЮТАПОН“ ЕООД и ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ, чрез пълномощник Емил Василев Стоилов до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти (КККР) за отразяване схемата на самостоятелен обект – магазин, находящ се в сграда с идентификатор 68134.1001.106.1, ул. „Алабин“ № 34, район „Триадица“.

 • Изходящ № 24-23530-22.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  До АНИНА СИМЕОНОВА РАНЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-297619-03.08.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-8865-22.10.2018 г., засягащо сграда с идентификатор 68134.4358.354.1, за която сте заинтересовано лице.

   

  Приложения:
  1. Копие от Заповед № 18-8865-22.10.2018 г.

   

   

 • Изходящ № 24-27699-03.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  Дo: ВЕСКА КРУМОВА КУЗДОВА До: ИВАНКА КРУМОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-105674-23.03.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10429-03.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6916.2304, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-27861-05.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.12.2018
  До: АХМЕД МУСТАФОВ АХМЕДОВ гр. Ямбол, ул. „ Капитан Петко войвода“ № 41 До: АЙШЕ РЕДЖЕБОВА АХМЕДОВА гр. Ямбол, ул. „ Капитан Петко войвода“ № 41
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

                     В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-446111-12.11.2018 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР за имот с идентификатор 87374.523.160, находящ се в гр. Ямбол, ул.

 • Изходящ № 24-25411-09.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  Дo: НИКОЛ СТЕФАНОВА ПАПАЗОВА До: СВЕТЛА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-359886-17.09.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г.

 • Изходящ № 24-25443-09.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  До: ИВА ГЕОРГИЕВА УЗУНСКА До: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЙОРДАН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-313751-15.08.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9612-09.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-27830-04.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  АЙШЕ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА гр. Ямбол, ул. РОЖЕН № 33 АХМЕД ЮСЕИНОВ АХМЕДОВ гр. Ямбол, ул. РОЖЕН № 33
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-61854/19.10.2018г. по писмо с изх. № 2801-17402/09.10.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.522, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Ямболска стачка” №33.

 • Изх. № 24-27825-04.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  СЕИТ ЯШАР ИСМАИЛОВА гр. Ямбол, ул. ЦАРЕВЕЦ № 2А
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-61868/19.10.2018г. по писмо с изх. № 2801-17402/09.10.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.530, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Рожен” №41.

 • Изх. № 24-27822-04.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  ЕМИНЕ ЮСЕИНОВА АЛИЕВА гр. Ямбол, ул. РОЖЕН № 43 АЛИ ЮСЕИНОВ АЛИЕВ гр. Ямбол, ул. РОЖЕН № 43
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-61875/19.10.2018г. по писмо с изх. № 2801-17402/09.10.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.536, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Рожен” №43.

 • Изх. № 24-27848-04.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.12.2018
  До: АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. КАБИЛЕ № 10, ет. 1 ИРИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА гр. Ямбол ул. КАБИЛЕ № 10, ет. 1
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс и чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-450721-14.11.2018 г. от Юрка Атанасова Радева и Анета Витали Маркова и  заявление вх. № 01-468460-26.11.2018 г. от Росица Василева Тодорова и Асио Тодоров Тодоров до СГКК -  Ямбол е започната процедура за изменение на КККР на гр.

 • Изх. № 24-24854-05.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  ДО ГАЛИНА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА ул. „Чипровци“ № 23, вх. 1, ет. 4 гр. Русе ДО ПОЛИНА ДИМИТРОВА ТИХАНОВА ул. „Александър Хаджирусет“ № 10, вх. 4, ет. 3, ап. 8 гр. Русе
  Публикация на:: 
  Русе

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Русе е подадено Заявление вх. № 01-385202-04.10.2018 г. от ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА, придружено от проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Русе: Делба на сграда в ПИ 63427.2.2781 по кадастралната карта на гр. Русе изработен от СД „ГЕО АРМОВ“ – гр. Русе, с който е внесено искане за започване на процедура по изменение на КККР на сграда с идентификатор 63427.2.2781.1.

 • Изх. № 24-27647-03.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  КОЛЬО ПЕТРОВ КОЛЕВ гр. Ямбол, ул. „ЯМБОЛСКА СТАЧКА” № 32 ПЕНКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА гр. Ямбол, ул. „ЯМБОЛСКА СТАЧКА” № 32
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-61856/19.10.2018г. по писмо с изх. № 2801-17402/09.10.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.523, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Ямболска стачка” №32.

 • Изх. № 24-27646-03.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  ТЮРКЯ ХАСАНОВА МУСТАФОВА гр. Ямбол, ул. „Ямболска стачка” № 30 БИАДИН АХМЕДОВ МУСТАФОВ гр. Ямбол, ул. „Ямболска стачка” № 30
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-61849/19.10.2018г. по писмо с изх. № 2801-17402/09.10.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.520, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Ямболска стачка” №30.

 • Изх. № 24-25228*04.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  ДО ГЕОРГИ НИКОЛОВ СЕРКЕДЖИЕВ ИВАЙЛО ИВАНОВ СЕРКЕДЖИЕВ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-423038/29.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-26003*04.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  ДО МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА БАШОВА КАТЯ СТЕФАНОВА ТОПАЛСКА ВЕСКА СТЕФАНОВА САВОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-409173/19.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

  Изменението се състои в:

   

  Заличаване на МИТО ХРИСТОВ АЛИШАНОВ и вписване на ДИМИТЪР ТРАЙКОВ АЛИШАНОВ като собственик на Поземлен  имот с идентификатор 52074.18.6, въз основа на Нотариален акт № 32 том 8 рег. 2296 дело 1423 от 09.10.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Сандански.

 • Изх. № 22-329-03.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  ДО: ДЕЯН СЛАВОВ СЛАВОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-199326-01.06.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-20102-04.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: РАДА ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА бул. „Любен Каравелов” №29, ет.3, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-263680-13.07.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7588-11.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56784.522.524.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-7588-11.09.2018 г.

   

   

 • Изходящ № 24-24406-04.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: ХРИСТИНА БОРИСОВА ГИТЕВА ул. „Даме Груев” №56, ет.3, ап.9, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-331586-28.08.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9214-31.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 65139.90.26, 65139.90.45, 65139.91.11, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-9214-31.10.2018 г.

   

   

 • Изходящ № 24-20102-04.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: РАДА ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА бул. „Любен Каравелов” №29, ет.3, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-263680-13.07.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7588-11.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56784.522.524.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-7588-11.09.2018 г.