Уведомления

 • рег.№01-58564-11.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ ГР.ВАРНА УЛ. „СТРАХИЛ ВОЙВОДА“ №20, ЕТ.8, АП.54 ЕМИЛ ГЕНОВ ЕНЕВ ГР.ШУМЕН УЛ. „ГЕНЕРАЛ ДРАГОМИР“ №11, ВХ.5, ЕТ.2, АП.90 ЛИЛИЯ ВЕСЕЛТОНОВА ЕНЕВА ГР.РУСЕ БУЛ. „МИДИЯ ЕНОС“ №1, ВХ.1, ЕТ.6, АП.1
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с рег.№01-58564-11.02.2019г.  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр.Варна от ДИМИТРИЧКА ЯНЕВА ВАСИЛЕВА е започната административна процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна относно поземлен имот с идентификатор 10135.3517.160 състоящо се в отразяване на сгради с проектни идентификатори 10135.3517.160.9 и 10135.3517.160.10 съобразно геодезически измервания и проект, изработен от лицензирано лице по ЗКИР.

 • рег № 01-21297-21.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДO АТЧЕ ОСМАНОВА НЕДЖИБОВА ГР.СУВОРОВО, УЛ.“ПЕРУЩИЦА“ 30 ДЖЕВАТ ОСМАНОВ РАМАДАНОВ ГР.СУВОРОВО, УЛ.“БУЗЛУДЖА“ 1 РАФЕТ ОСМАНОВ РАМАДАНОВ ГР.СУВОРОВО, УЛ.“БУЗЛУДЖА“ 6
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-21297-21.01.2019г. ТОДОР РАДЕВ ПАВЛОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)  и във връзка със започната процедура за отразяване в граници  УПИ XXX-1633, кв.39, в съответствие с регулационен план и и документ за собственост  и на основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението, е необходимо да изразите становище. 

   

 • Изходящ № 24-7210-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.04.2019
  Дo: ГИНКА РОСЕНОВА ДИМИТРОВА УЛ.“ДИМИТЪР ИКОНОМОВ“ 22 До: ПЛАМЕН РОСЕНОВ НИКОЛОВ До: ДИМКА ПЕТКОВА ВЕЛИКОВА УЛ.“ДИМИТЪР ИКОНОМОВ“ 22
  Публикация на:: 
  Варна

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-6436-14.01.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-5566-25.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.04.2019
  Дo: ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ До: МАРИЯНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА До: МАРИЯН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-506722-28.12.2018 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изх. № 24-5286-21.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО МИНКА СТОЕВА БАНОВА УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 4 С. КОПРИНКА ОБЩ. КАЗАНЛЪК
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Община Казанлък е подала пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-490693-11.12.2018 г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.3 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри за землището на с. Средногорово.

 • Изх. № 22-54-19.03.2019 г. По преписка: 01-472262-28.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО: КИРИЛ ЦВЕТАНОВ ГОТОВАНСКИ ЦВЕТАН КИРИЛОВ ГОТОВАНСКИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-472262 - 28.11.2018 г., подадено от  ОБЩИНА ПОМОРИЕ, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на гр. Каблешково  по отношение сгради с идентификатори 35033.501.669.1 и 35033.501.669.2. Искането е за нанасяне на сграда с идентификатор 35033.501.669.3 и отразяване на 4 бр.СОС с проектни идентификатори 35033.501.669.3.1, 35033.501.669.3.2, 35033.501.669.3.3 и 35033.501.669.3.4 в съответствие с извършени преки геодезически измервания и представени архитектурни чертежи на сградата.

 • Изх.№ 22-53-19.03.2019 г. По преписка: 01-44015-01.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.04.2019
  ДО МИРОСЛАВ ДИНКОВ СТОЙКОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото писмо Ви уведомяваме, че в изпълнение на услуга по заявление вх. № 01-44015-01.02.2019 г., подадено от ЕМАНУЕЛ КИРКОР СТЕПАНЯН, е променено вписването за собственост в кадастралния регистър  на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 07079.659.225.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, общ. Бургас.

 • Изх. № 22-52-19.03.2019 г. По преписка № 01-41013-31.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО МАРИ ПАН ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – Бургас е постъпило заявление, вх. № 01-41013-31.01.2019 г., подадено от ПАВЛИН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ , с което заявителят желае да бъде вписан като собственик на 1/3 ид.част от нива в земл.на с.Медово,Община Поморие местността.“Панаята“,с  идентификатор 47651.14.42, цялата на площ от 9999 кв.м.

  Към заявлението е приложено копие на Нотариален акт №137,том 4,рег.952,дело 802 от 13.04.2005г.,издаден от СВ гр.Поморие.

 • Изходящ № 01-396506-20.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.04.2019
  ДО: АТАНАС НИКОЛОВ СТЕФАНОВ Адрес: ул. „Търговска“ № 46, гр. Кричим ДО: ХРИСТО НИКОЛОВ СТЕФАНОВ Адрес: ул. „Търговска“ № 46, гр. Кричим ДО: АНГЕЛ НИКОЛОВ КЪНЕВ Адрес: ул. „Търговска“ № 46, гр. Кричим
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.61, ал.1 от Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-396506-11.10.2018 г. в СГКК-Пловдив от Община Кричим, подадено на основание чл. 58, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5-15.12.2016 г.

 • Изх. № 01-39275-20.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО: СТЕФАН РОСЕНОВ КРАСИМИРОВ Адрес: ул.“Димитър Талев“ № 84, ет. 1, ап. 1, гр.Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  Относно: Заявление с вх.№01-39275-30.01.2019 г.  и заявление с вх.№01-409973-19.10.2018 г. и молба-възражение с вх.№02-1786-16.11.2018 г. в СГКК-Пловдив от Стефан Росенов Красимиров във връзка искане да се издаде скица и удостоверение за характеристика на ПИ с ИД 59032.1.701 по КККР на с.Първенец, Община „Родопи“.

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРАСИМИРОВ,

   

 • Изходящ № 01-476579/20.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ТАМБУРОВ ГР.БУРГАС Ж.К. ИЗГРЕВ БЛ.19 ВХ. 3 ЕТ.6 АП.15
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявленние с вх. № 01-476579/30.11.2018 г. от Борис Иванов Викиев  в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на гр.Пловдив общ.Пловдив нанасяне на самостоятелни обект в сграда с ИД  56784.522.3028.1, за които в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.

 • Изходящ № 01-90916/20.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО ГЕОРГИ ПАВЛОВ МАНЕВ ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”МАРИЦА” № 91
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявленние с вх. № 01-90916/01.03.2019 г. от МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-4873*20.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.04.2019
  ДО МИХАЛ ВАНКОВ ТУНТЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 49 а, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че с протокол № 25/08.01.2019г. на СГКК – Благоевград са приети кадастрална карта и кадастралните регистри на ПИ 07377.401.4, землището на с. Българчево, общ. Благоевград по повод на Заявление вх. № 01-423916-29.10.2018 на СГКК – Благоевград подадено от Весела Василева Мазнева.

   

   

 • Изх. № 24-8111-20.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО ЛЪЧЕЗАР КИРИЛОВ ПАВЛОВ МАРИЯ ХЕНРИКА ЙОДКО
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-72830-19.02.2019 г. от заявител Любомира Боянова Сотирова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране на самостоятелни обекти в сграда, на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Независимост”№ 2.

 • Изх. № 24-5269-21.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО: РАДА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА ДО: САШКО ДИМИТРОВ ТАШЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-67191/15.02.2019г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.531.73.2.12 с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР, бл. 21, вх. б, ет. 4, ап. 12.

 • Изходящ № 24-8033-19.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  До: ИВАН БОЖКОВ БОЖКОВ гр. Велико Търново ул. "Иларион Драгостинов" № 5, вх. А, ет. 6, ап. 17
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

                     В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-37014-29.01.2019 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в имот с идентификатор 27382.500.1330 находяща се в гр. Елхово, ул.

 • Изх. № 24-7795-18.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  До: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. 01-420854-26.10.2018г.

 • Изх. № 24-7796-18.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  До ОРЛИН НИКОЛОВ КУЗМАНОВ МАРИЯНА АНДРЕЕВА КОЛЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-492252-12.12.2018 г.

 • Изх. No 24-7785-18.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО ГЕРГАНА СИМЕОНОВА СЕРАФИМОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-29411-24.01.2019г.

 • Изходящ № 24-4787-18.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.04.2019
  ДО СТАНКА БОРИСОВА ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-191152-28.05.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1660-13.02.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1200.24, 68134.1200.24.1, 68134.1200.24.2, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-7797-18.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО ПЕТКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ МАРИЕТА БОРИСОВА НИКОЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-39376-30.01.2019 г. от ТЕОДОРА БОЙЧЕВА ЦОНЕВА и ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА СТАНКОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1975.272, район „ВИТОША”, Столична община.

 • Изх. No 24-7940-19.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО АНИТА АЛЕКСАНДРОВА ТОТОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-468521-26.11.2018 г. от ИЛИЯ БОРИСОВ ДИМИТРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 87401.7501.775, 87401.7514.1 и 87401.7514.7, находящи се в с. Яна, район Кремиковци, Столична община.

 • Изходящ № 24-7790-18.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.04.2019
  ДО ДАНИЕЛА ПАВЛОВА КАЛИСТРАТОВА ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ЛАЗАРОВ ИНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЦВЕТКОВ МИРОСЛАВ НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ ЕВЕЛИНА БОГОМИЛОВА МИХАЙЛОВА ВЯРА МИРОСЛАВОВА МИХАЙЛОВА САЙЕД АБДУЛ САМАД АФЗАЛИ СЕВДАНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА ЕЛКА РУСЕВА КИРИЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-100001-05.04.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-7808-18.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  До: Наследници на Тоти Иванов Чирпанлиев: ИВАН ТОШКОВ ТОТЕВ жк "Меден рудник" №14, вх.9, ет.4
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-67826/14.11.2018г. по писмо с изх. № 2801-19532/12.11.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.528.337, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Вит” №67.

 • Изх. № 24-7916-19.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ДРАКОПУЛУ ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ЧАЛЪКОВА ИРИНА ГЕОРГИЕВА КИРОВА ВИОЛЕТА МАРИНОВА ТОДОРОВА РАДОСТИНА СТЕФАНОВА КАБАИВАНОВА ТАТЯНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА САШКА ДИМИТРОВА ДЕНЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-482670-05.12.2018 г. от заявител НК „ЖИ” – ЖП секция - гр. Горна Оряховица до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение и протокол № 21-127-12.02.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РД - 14-95 / 22.11.2018 г.

 • Изх. № 24-1650-15.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  До: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ гр. Кюстендил, пл. "Велбъжд "№ 1 ИРЕН ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА гр. Самоков, ул. „Димитър Димов” № 2, ет. 1, ап. 3 ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ гр. София, жк „Младост 4” бл. 429, вх. 3, ет. 6, ап. 99 ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ гр. София, ул. „Орел” № 11, ет. 2, ап. 1
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

             На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 05-17667/12.12.2018 г. на Ирен Георгиева Николова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил е започната процедура на основание чл. 57 ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-7923-19.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  ЕТ "НИКАНТО-НИКОЛАЙ ВЪРБАНОВ"
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-55485-08.02.2019 г., подадена на основание  58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-2050-18.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  До: РЕНАТА ЛЮБОМИРОВА ЗАНЕВА
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-406650-18.10.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-7893-19.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  До: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КРУМОВ До: ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-351090-11.09.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ 24-7904-19.03.2019г..

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  До: ЗДРАВКА ЦВЕТАНОВА ТРАЙКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-447821-13.11.2018г. от МАГАЗИНИ ЕВРОПА АД до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-7941-19.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  До наследници на Иван Панайотов Панайотов
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-44265-01.02.2019 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2953-19.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 47161.501.332, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-7935-19.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  Дo: ЙОРДАН ПЕТЕВ ПЕТКОВ До: ЦАНКО ТОДОРОВ РАДОЕВ чрез ДИМИТЪР ДЕТЕЛИНОВ ДАСКАЛОВ До: ЦВЕТА ЦАНКОВА РАДОЕВА До: ОБЩИНА ШУМЕН
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-423588-29.10.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-2447*19.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  ДО ИВАН ИЛИЕВ ПРЪТЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 17-64/22.01.2019г. на Началника на  СГКК- Благоевград , с която се ОТКАЗВА изменение в КККР по заявление с рег. № 01-400349/15.10.2018г.

 • Изх. № 24-7982-19.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО Г-ЖА РАБИЕ ЮСЕИНОВА ХЪРЛОВА с. Борино, ул. Поречие №12
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХЪРЛОВА,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомява, че по постъпило заявление вх. №01-52583-07.02.2019 г. от Кмета на Община Борино е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти на село Борино, община Борино, област Смолян.

 • Изходящ № 24-7705-18.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  До: „ЕМ ДИ 5“ ООД ЧРЕЗ ИВАНКА СЕРАФИМОВА СТОЯНОВА До: СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ЛЮЛИН“
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-483758-06.12.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1445-07.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4414.209, 68134.4414.85, 68134.4414.85.1, 68134.4414.85.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-7680-15.03.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  ДО МЛАДЕН ТОДОРОВ ЦВЕТАНОВ, ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК МАРИЯ ВУЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-17655-17.01.2019 г., подадено на основание   чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-1585-12.02.2019 г., за изменение на КККР на  район Младост, Столична община, засягаща сграда с идентификатор 68134.4087.5281.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-7682-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО МЕДИКАЛ КОНСУЛТ ООД ВЛАДИМИР ВЕНЕЛИНОВ ЛАЗАРОВ ВЕСЕЛА СТЕФАНОВА ЛАЗАРОВА ВЕСА ДИМИТРОВА ЦОЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-465542-23.11.2018г. от ВАЛЕНТИН СЛАВЧЕВ ГРИГОРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект на правоспособно лице, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1500.2763, 8134.1500.2371, 68134.1500.662 и 68134.1500.1252, находящи се в  район Искър, Столична община,

 • Изх. № 24-7663/15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО ГЕРГАНА ЦОНЬОВА НЕКОЙКА РАДКА АСЕНОВА ЦОНЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-493600-13.12.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  за самостоятелен обект с идентификатор 68134.1381.2024.1.26, гр.София,  район „Надежда”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изходящ № 24-7666-15.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  До: АЛЕКСАНДЪР ГЕРГИНОВ КОВАЧЕВ До: ЕМИЛ ГЕРГИНОВ КОВАЧЕВ До: АНГЕЛ БОРИСОВ НАЙДЕНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-122175-05.04.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за ОТКАЗ за изменение на КККР № 18-1149-31.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6970.1533, 04234.6970.1534, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-7773-18.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  До: ИВАН МАРИНОВ ГАВРИЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-423502-29.10.2018 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-370-09.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1945.365, 68134.1945.366, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-7724-18.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  До: ЕТ „ЕВИТА - СТАНКА ДИМИТРОВА“ До: „АИДА-90 - РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА“ До: НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК До: ЕТ „АНТОНИН 51 -АНТОНИЙ ХЛЕБАРОВ“ гр.Ямбол, ул. „Стара планина“ бл. 2, вх. Д, ет. 8, ап. 108 До: ЕТ „ПЕТЯ 86 - СТОЯН МАНДАЖИЕВ“ гр.Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ № 27 До: СТАМО МОМЧИЛОВ СТАМОВ гр.Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 66, ет. 3 До: ЕТ „М - ДЕГАЯ - МИЛЧО ДИМИТРОВ“ гр.Ямбол, ул. „Крали Марко“ бл. 82, вх. Г, ет. 8, ап. 173 До: ЕТ „ЕЛЕКТРА - ТОДОР ТОДОРОВ“ гр.Ямбол, ж.к. „Васил Левски“ бл. 2, вх. В, ет. 4, ап. 7 До: ЕТ „МАЛИН БОРИСОВ ХАДЖИЕВ - ХБМ“ гр.Ямбол, ж.к. „Диана“ бл. 15, вх. А, ет. 2, ап. 6 До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол, ул. "Г.С.Раковски" № 7
  Публикация на:: 
  Ямбол

              В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-77815-21.02.2019г. подадено от ОБЩИНА ЯМБОЛ на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол на основание чл.51, ал.1, т.1, чл.53а, т.3  от ЗКИР, засягащо поземлен имот с идентификатор 87374.550.1, находящ се в гр.

 • Изх. № 24-7649 – 15.03.2019 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  ДО АДРИАНА ЙОСИФОВА СЛАВОВА гр. Сливен, ЖК Сини камъни бл. 26, вх. Д, ет.2, ап. 5 ДО МАЯ СТОЙКОВА ДЖЕНЕВА гр. Варна, ЖК Възраждане бл. 32, ет. 12 ап. 63 ДО ЖУЛИЕТА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА гр. Каварна, ул. Г. Бенковски № 26 ДО ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЧЕРКЕЗОВ гр. Каварна, ул. Г. Бенковски № 26 ДО СТОЯНКА КОЛЕВА ДЕРВИШЕВА с. Захари Стояново, общ. Шабла ДО МАРЧО КОЛЕВ МАРЧЕВ с. Захари Стояново, общ. Шабла
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-349559-11.09.2018 г., подаден  на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-7726-18.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  Собствениците или носители на други вещни права на обекти в сграда 52009.502.295.3 с административен адрес гр. Нови Пазар, ул. „Патриарх Евтимий” № 16
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-279198-24.07.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2882-18.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 52009.502.295.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-7712-18.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  До: „МОЛЛОВ ФАЙНЕНШЪЛ ЕНД ИНДЪСТРИАЛ ГРУП“ АД гр. София 1407, район Лозенец, бул. "Черни връх" № 43
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-30488-24.01.2019 г., подадена на основание  основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2345-05.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 72240.38.269, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-7514-18.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  Дo: ИВКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА гр. Враца, ул. ген. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ № 1А, вх. В, ет. 3, ап. 55 До: ГЕОРГИ СТЕФАНОВ СЪРНОВ с. Паволче, п.к. 3044, ул. Ком № 6 До: ЗДРАВКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА гр. Перник, п.к. 2300, ул. Юрий Гагарин, бл. 44, вх. В, ет. 7, ап. 65 До: НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА НЕДЯЛКОВА гр. Враца, п.к. 3000, ж.к. "Дъбника", бл. 1, вх. А, ап. 3 До: ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ НЕДЯЛКОВ гр. Враца, п.к. 3000, ж.к. "Дъбника", бл. 37, вх. Б, ет. 3, ап. 34 До: ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ КАЗАШКИ гр. Враца, п.к. 3000, ОСОГОВО № 10
  Публикация на:: 
  Враца

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-41341-31.01.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изх. № 24-7741-18.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02693.501.6089
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-88251/28.02.2019г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-2823/15.03.2019г. състоящо се в коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 02693.501.6089 и обособяване на нов поземлен имот с идентификатор 02693.501.510 на основание Нотариален акт № 137/1998г., ПУП – ПР по Заповед №19-0334/1990г. на Кмета на Община Разлог и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изх. № 24-7145-12.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  Изх. № 24-7145-12.03.2019г.
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзкас чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-476187-30.11.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  и издаване на скица за сграда с идентификатор 68134.306.262.4, гр.София, район „Възраждане”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изходящ № 24-7569-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  Дo: "ПЕТЕЛОВ" ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-437641-06.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1061-29.01.2019 г., засягащо самостоятелен обект с идентификатор 68134.4339.2500.1.129, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-7511-14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  До: МАРГАРИТА ИВАНОВА СТАМЕНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-188963-25.05.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ на изменение на КККР № 18-1410-07.02.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 07106.1419.695, 07106.1419.696, 07106.1419.697, 07106.1419.718, 07106.1419.737, 07106.1429.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-7592-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  До ИВАН ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ ПЕТРАНКА ЖИВКОВА ИКОНОМОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-501873-19.12.2018 г. от Иван Стоянов Начев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 04234.6969.676, 04234.6969.677 и 04234.6969.3529, с.

 • Изходящ № 24-7630-15.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  Дo: МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ЦИНИГАРОВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА ДИМИТЪР ИВАНОВ КРЪСТАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-17604-16.01.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10657-10.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4084.312, 68134.4084.325, 68134.4084.1673, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-3647-06.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  Дo: НАДЕЖДА ПЕТКОВА МИХАЙЛОВА До: НЕЙКО ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ До: СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 72165.504.289.1.3 и 72165.504.289.1.1 с адрес: гр. Твърдица, п.к. 8890, ул. ЦАР КАЛОЯН № 25а
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-490195-11.12.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г.

 • Изх. № 24-7665-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО МАРИАНА ГЕОРГИЕВА СТОИЧКОВА НИКОЛА ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-8208-14.01.2019г.

 • Изх. № 24-7671-15.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  До: ЗДРАВКА СТОЙНЕВА ДОНКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-507046-28.12.2018 г. от „Зафир Естейт“ ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.905.1174, 68134.905.1221, 68134.905.1256, 68134.905.1335, 68134.905.2504, 68134.905.2834 и 68134.905.2835, район „Лозенец“, Столична община.

 • Изх. № 24-7685-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО ПОЛЕТ ДИМИТРОВ СЛАВКОВ ГЕОРГИ ИВАНОВ МАНЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-196397-30.05.2018г.

 • Изх. № 24-7506-14.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО ЛЪЧЕЗАР МИНКОВ ЦОНЕВСКИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-6804-14.01.2019г. ВЕНЦИСЛАВ СТОИЧКОВ ЦЕНКОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сгради с идентификатори 68134.509.657.1, 68134.509.657.5 и 68134.509.657.3 с адрес: гр. София, район „Сердика“, ул. „Първа българска армия“ №135.

 • Изх. № 24-7578-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КАРАКАШЕВ ЧАЙКА ИЛИЕВА КАРАКАШЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 07-8604-02.07.2018г. от ТЕМЕНУЖКА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА - ДЕШЕВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено корекция  на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.702.911.1, ул. „Христо Максимов“ 1, район „Слатина“, Столична община, по отношение на които сте заинтересовани лица.

 • Изх. № 24-7574-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО КИНА СЛАВОВА ЯНЕВА ЛИЛИЯ МИЛЧОВА БЕРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 07-9339-16.07.2018г. от МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СУМРОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено корекция  на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.702.826.1, ул. „Виница“ 6, район „Слатина“, Столична община, по отношение на които сте заинтересовани лица.

 • Изх. № 20-17040-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  ДО „ПЕТЕЛОВ“ ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ПЕТЕЛОВА,

  Във връзка с писмото Ви с вх. № 07-750-18.01.2019г. до СГКК – София за изменение на контура и издаване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 68134.4339.2500.1, Ви уведомяваме, че исканата от Вас схема, ще може да си я получите след приключване на процедурата по заявление 01-437641-06.11.2018г.. Новата схема ще  може да получите в приемна на СГКК София на адрес - гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1, след предоставяне на оригиналната схема с №15-273731-01.07.2015г.

   

  НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

 • Изх. № 24-4566-14.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО: ДОРА ЕНЧЕВА ЗАХАРИЕВА ДО: ЕЛЕНА ПЕТРОВА ФИЛИПОВА ДО: СЛАВЕЯ СЕРАФИМОВА ДИМОВА
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№01-506545-28.12.2018г, внесено на основание чл.51, ал.1.т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр.Сливен, общ.Сливен засягащо имот с идентификатор 67338.416.26 и 67338.416.33, с административен адрес гр.Сливен, м.Дюлева река.

 • Изходящ № 24-5085-20.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: ДОБРИНКА ГРОЗДЕВА ДЖЕНДОВА До: АНЕТА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-488645-10.12.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1863-20.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 67338.546.35.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6888-11.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  До: ПЕТЯ РАШЕВА ЧАКЪРОВА До: ИВЕЛИНА РАШЕВА ЧАКЪРОВА До: ГИНКА БОЕВА ЧАКЪРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№01-48108/05.02.2019г., внесено на основание чл.51, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр. Сливен, община Сливен засягащо имот с идентификатор 67338.520.22, с административен адрес гр. Сливен, п.к. 8800, ул. "Аргира Жечкова" № 9.

 • Изх. №24-4527-14.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ТРАПЕЗИЦА“ №12 ЕТ.4 АП.8
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. №. 01-58375-11.02.2019г. от Георги Симеонов Димитров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.507.385.1.15 с адрес гр. Търговище, ул. „Трапезица“ №12 ет.1.

 • Изх. № 24-4371-13.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО: АНЖЕЛИКА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА ГР. СОФИЯ ЖК „МЛАДОСТ 1“ БЛ.72 ВХ.3 АП.61
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-33028-28.01.2019г. от Михаил Антонов Михайлов в до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище за самостоятелни обекти в сграда  с идентификатори 73626.511.45.1.14 и 73626.511.45.1.15 с адрес гр. Търговище, ул. „Средна” №2 ет.2.

 • Изх. № 24-4842-18.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО: ЮЛИЯНА РАЙКОВА МИХАЙЛОВА С. СТРАЖА УЛ. „ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ” №21
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

              На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-58031-11.02.2019г. от Юлияна Райкова Михайлова чрез пълномощника сис Галя Емилова Стефанова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на неурабанизираните територии на землище с. Бистра, общ. Търговище за поземлен имот с идентификатор 69599.35.49, с адрес с. Стража.

 • Изх. № 24-4534-14.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО: ДИМИТЪР ФИЛИПОВ ДИМИТРОВ ГР. ПОПОВО УЛ. „РАЙКО ДАСКАЛОВ“ №2 ВХ. А ЕТ.5 АП.15
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-41299-31.01.2019г. от Димитър Филипов Димитров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 57649.503.2425.1.15 с адрес гр. Попово, ул. „Райко Даскалов“ №2 вх. А ет.5 ап.15.

 • Изх. № 24-4968-19.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО: ДИМИТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ГР. ДОБРИЧ ЖК „ДОБРОТИЦА” №32 ВХ.Б ЕТ.1 АП.1 ДОНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ХАН КРУМ” №13А ЗДРАВКО МИЛАНОВ ДАМЯНОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ШЕЙНОВО” №2 ВХ.А ЕТ.1 АП.2
  Публикация на:: 
  Търговище

   

  ОТКАЗ

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР

   

   

 • Изходящ № 24-7609-15.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: Собствениците на апартаменти и други СОС в сграда с идентификатор 83510.666.537.2 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Славянски” №8)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2843-15.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 83510.666.537.2.21, 83510.666.537.2.22, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-2843-15.03.2019 г.
   

   

   

   

   

   

   

   

 • Изходящ № 24-7570-15.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: Собствениците на апартаменти СОС в сграда с идентификатор 83510.662.137.1 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Марица” №47, вх.1)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал.

 • Изходящ № 24-7293-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  До: Н-ци на КОСТА НИКОЛОВ КОНОВ Б.ж на гр.Белоградчик, обл.Видин До: Н-ци на ГЕОРГИ ИВАНОВ СТЕФАНОВ Б.ж на с.Чифлик общ.Белоградчик, обл.Видин До: Н-ци на ВАСИЛ ЦОЛОВ ВЪЛЧКОВ Б.ж на гр.Белоградчик, обл.Видин До: Н-ци на АЛЕКСАНДЪР ГОЦОВ КОНОВ Б.ж на гр.Белоградчик, обл.Видин
  Публикация на:: 
  Видин

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2727-13.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 03616.40.5, 03616.40.6, 03616.40.8, 03616.70.1, 03616.70.2, 03616.70.6, 03616.70.19, 03616.70.20, 03616.70.22, 03616.70.33, 03616.40.9, 03616.70.3, 03616.71.4, 03616.70.14, 03616.70.30,на гр.Белоградчик, обл.Видин, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-7363-13.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО ДИМИТРИНКА БОРИСЛАВОВА ДАМЯНОВА „БУЛ СОФТ СТРОЙ” ЕООД МАРИЯ ПЕТРОВА ЛУКАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-460778-21.11.2018 г. от МАРИЯ ПЕТРОВА ЛУКАНОВА, чрез пълномощник ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на самостоятелен обект с идентификатор 68134.1936.1318.1.109 – подземен гараж с паркоместа, находящ се на партерен етаж ул. „Студен кладенец” № 30, район „Витоша“, Столична община, по отношение на който сте заинтересовани лица.

 • Изходящ № 24-7280-13.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: БОРИС ТОНКОВ ЕВТИМОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-90792-28.03.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4961-15.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 11884.5615.318, 11884.5615.375, 11884.5615.194, 11884.5615.194.1, 11884.5615.195, 14831.6504.245, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. №24-7291-13.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО МАРИНА НИКОЛАЕВА ДОДОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 09-3340-14.01.2019г. във връзка с писмо вх. № 07-14091-17.10.2018г. от ПЕТРАНКА МАРИНОВА ПЕТРОВА-ДОДОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.204.39.1 с адрес: гр. София, район Красно село , бул. „Цар Борис III“ № 19, вх. Б.

 • Изходящ № 24-7371-13.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  До: ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-466960-26.11.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-1321-05.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.507.257.1, 68134.507.257.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-7370-13.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ЧОЛАКОВА НИКОЛА БОРИСОВ ЧОЛАКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-127078-11.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-1316-05.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2824.2464, 68134.2824.2508, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-7364-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  До ИЛИЯН ДОНЧЕВ ПЕНЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-23462-21.01.2019 г. от Димитър Цветков Мацурев и Мила Стасова Пенчева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 55419.6702.513 и 55419.6702.3169, с. Панчарево, район „Панчарево“, Столична община.

 • Изходящ № 24-7368-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА МИШЕВА САШО МЕТОДИЕВ ВЛАДОВ ГЕОРГИ БОРИСОВ КОСТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-272931-04.09.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1418-07.02.2019 г., засягащо сгради с идентификатори  68134.4327.1906.2 и 68134.4327.1906.4, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-7380-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: СТОЯН БОЯНОВ СТОИЧКОВ АННА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА БОЯН РУМЕНОВ ИВАНОВ НАДЯ РУМЕНОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-235818-26.06.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1314-05.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Копие на Заповед № 18-1314-05.02.2019 г.

   

   

 • Изходящ № 24-7469-14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО Г-Н ТОНИ МИНЧЕВ ХАДЖИЕВ гр.Смолян, ул. Цар Симеон №45
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл.61, ал.1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-456636-19.11.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1733-15.02.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 67653.927.80, 67653.927.107, 67653.927.108, 67653.927.219, 67653.927.236, 67653.927.239.

 • Изх. №24-7501-14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО Г-ЖА ДИМИТРИНА ВЪЛЧЕВА ДИМИТРОВА гр. Смолян, ул.Острица №9 Г-ЖА ВИКТОРИЯ РОСЕНОВА ЧАВДАРОВА гр. Смолян, ул.Острица №9 Г-Н АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ ЧАВДАРОВ гр. Смолян, ул.Острица №9
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМA ГОСПОЖO ДИМИТРОВА,

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧАВДАРОВА,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАВДАРОВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-82648-25.02.2019 г. от г-н Румен Асенов Чавдаров, чрез пълномощник г-жа Емине Ахмедова Карасалихова е започнато производство по отстраняване на грешка в одобрената кадастрална карта (КК) на град Смолян, община Смолян, област Смолян.

 • Изходящ № 24-4963-19.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО КОЛЬО ТОДОРОВ ДИМОВ УЛ. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ № 32, ЕТ.6, АП.16 ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО МАРИЯ МИХАЙЛОВА ДИМОВА УЛ. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ № 32, ЕТ.6, АП.16 ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-503957-21.12.2018 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-29075-17.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО ДОБРИН ДЕЛЧЕВ ДЯЛКОВ БУЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ № 67, ЕТ.6, АП.23 ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че по Заявление с вх. № 01-165359-09.05.2018г. на СГКК Стара Загора, подадено от Добрин Делчев Дялков, в качестовто на пълномощник на Димо Петров Димов, е предоставен проект за изменение на одобрената ККР на с. Богомилово.

 • Изх. № 24-7582-15.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО МАЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-507052-28.12.2018 г. от заявител Иван Митков Дряновски до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране на поземлени имоти и сграда, на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Христо Смирненски” № 7 и № 9.

 • Изх.№ 22-51-13.03.2019 г. По преписка: 01-43856-01.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  ДО: ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ КЕРИН
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-43856-01.02.2019  г. /наш/ от ОБЩИНА БУРГАС във връзка с писмо вх. 01-28616-23.01.2019 г. също от ОБЩИНА БУРГАС  и двете с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-9/ 30.01.2009 г. на ИД на АГКК, КККР на гр. Бургас, общ. Бургас,  състоящо се в промяна на границите на поземлени имоти с идентификатори 07079.609.273, 07079.609.268 и 07079.609.234, съгласно представените документи и доказателства, проект за изменение изработен от правоспособното по ЗКИР лице инж. Т.

 • Изходящ № 24-2589-25.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ИЛЗА СЕВДАЛИНОВА ДЮЛГЕРОВА Адрес: с. Козаново, община Асеновград, ул. „Четиридесетте извора“ № 14 До: СЕВДА ЛЪЧЕЗАРОВА СТОИЛОВА Адрес: град Асеновград, ЖК „Изток“ № 3, вх.А, ет.5, ап.33 До: ЛИЛИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА МАДАНКОВА Адрес: град Асеновград, ул. „Ген. Дандевил“ № 42
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-398628-12.10.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-1901-17.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: МИТРА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА Адрес: град Велинград, бул. „Съединение“ № 50
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-393600-10.10.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-3319-14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ бул. „Европа” №138В, вх.Б, ет.3, ап.30, гр. София
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-477384-03.12.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1228-01.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.503.208.1, 56784.503.208.1.1, 56784.503.208.1.2, 56784.503.208.1.3, 56784.503.208.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-1228-01.02.2019 г.

   

   

 • Изходящ № 24-2813-14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ВЕЛИЧКА ХРИСТОСКОВА ПАНАЙОТОВА ул. „Съединение” №13, вх.Б, ет.8, ап.27, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-459302-20.11.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1028-28.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.531.153.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-1028-28.01.2019 г.

   

   

 • Изходящ № 24-2737-14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ АЛЕКСОВ бул. „Марица” №88, вх. А, ет.3, гр. Пловдив До: МАРИЯНА МИТКОВА АЛЕКСОВА бул. „Марица” №88, вх. А, ет.3, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-267338-16.07.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-997-28.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.518.379, 56784.518.1222, 56784.518.1348, 56784.518.379.1, 56784.518.379.3, 56784.518.379.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-997-28.01.2019 г.

   

   

 • Изходящ № 01-357184/14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ ИВАНОВ ул. „Възраждане” №2, гр. Сопот
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-357184-14.09.2018 г., е приключена промяната на кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти на гр. Сопот относно границата между поземлени имоти с идентификатори 68080.503.880 и 68080.503.881 във връзка с изпълнение на влязло в сила и вписано в Службата по вписванията – Карлово съдебно решение №301 от 04.08.2016 г. по гр.д. №118/2014 г. на Карловски районен съд.

   

   

   

 • В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви уведомяваме, че по повод

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: АСАН ОСМАН АСАНОВ Адрес: Република Турция До: СМАИЛ МУСТАФОВ АШКИМЕРОВ Адрес: Република Турция До: СЮННЮ МУСТАФА АШКИМЕРОВА Адрес: Република Турция До: АЙРИЕ АСАНОВА ДЖАТЕВА Адрес: Република Турция До: ЮСЕИН АШЪК Адрес: Република Турция До: ХЮСЕИН АШЪК Адрес: Република Турция
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-104248-11.03.2019 г. от Асан Смоилов Исов, е извършена промяна на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Кричим за поземлени имоти с идентификатори 39921.60.8 и 39921.60.57, състояща се в регистрирането на Асен Асенов Грошев като собственик на имотите, въз основа на нотариален акт по давностно владение, вписан в СВ – Пловдив акт №129 от 12.02.2019 г.

 • Изходящ № 24-4203-12.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ЮРДАНКА ГЕОРГИЕВА МАЛИНОВА Адрес: град Пловдив, бул. „Дунав“ № 186А, вх.Б, ет.1, ап.1
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-501621-19.12.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-1996-18.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: НЕДЯЛКА НЕЧЕВА ПАСЕВА Адрес: град Сопот, ул. „Вельо войвода“ № 40, ет.3, ап.18
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-485904-07.12.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-2337-23.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: АНКА ГЕОРГИЕВА КИРОВА Адрес: град Пловдив, бул. „България“ № 144, ет.2, ап.6
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-428410-31.10.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-5372-22.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: наследниците на ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГИРЧЕВ Адрес: град Пловдив, ул. „Чинар“ № 39
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-27279-23.01.2019 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 01-484878/14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  До: ЛИЛЯНА СТОИЛОВА МИХОВА ул. „Любен Каравелов” №10, вх.А, ет.4, ап.19 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-484878-06.12.2018 г. и вх. №05-874-22.01.2019 г. от Община Асеновград, започва производство за изменение на КККР на с. Нови извор, общ. Асеновград, засягащо поземлени имоти с идентификатори 32398.325.269, 32398.325.282 и 32398.325.300, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-349039/14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  До: АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ синдик на „ФЕРАЛ И КО” АД ул. „Гено Киров” №2, гр. София До: НИКОЛА ДИМИТРОВ ХУБЕНОВ ул. „Енисей” №12, ет.2, гр. Пловдив До: ЛАЗАРИНА ДИМИТРОВА ХУБЕНОВА ул. „Енисей” №12, ет.2, гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-349039-10.09.2018 г. от „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо част от самостоятелните обекти в сгради в поземлен имот с идентификатор 56784.510.801, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-4429-13.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  ДО: ЯНКА ТЕНЕВА ДОБРЕВА ДО: ВЪЛЬО ТЕНЕВ ВЪЛЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-45004/04.02.2019г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.563.203.5.28 с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. ДАМЕ ГРУЕВ, бл. 10, вх. Д, ет. 7, ап. 28.

 • Изх. № 24-6855-11.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  ДО СТЕФАН ТОДОРОВ ДОКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-205899-06.06.2018 г. и вх. № 05-176-12.12.2018 г. от ЛАЗАР ЛЮБОМИРОВ ЯНЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 11394.1791.177, 11394.1791.1971, с. Владая, район „Витоша“, област София.

 • Изходящ № 24-6993-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  ДО АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АЛЕКСИЕВ СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ БОЯДЖИЕВ СТЕФАН ИЛИЕВ БОЯДЖИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-379930-02.10.2018 г., подадено на основание   чл. 51, ал.