Уведомления

 • ДО ВЛАДИМИР ИВАЙЛОВ ПЕТРУНОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО ВЛАДИМИР ИВАЙЛОВ ПЕТРУНОВ

  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-306944/ 04.10.2017 г. на СГКК – Благоевград подадено от Здравко Ангелов Благов е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

      Изменението се състои в извършено вписване на Благо Попниколов Опашков в поземлен имот с идентификатор 61813.548.2, въз основа на

 • ДО ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ГОГОВА ДИМИТЪР ИВАНОВ БИЛЯРОВ НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ЧАВДАРОВА ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ЧАВДАРОВА БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ЧАВДАРОВ ВАСИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛИНА ИВАНОВА ГАДЖАНОВА ВАНЯ ВЕЛЬОВА ТАШЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ГОГОВА
  ДИМИТЪР ИВАНОВ БИЛЯРОВ
  НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ЧАВДАРОВА
  ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ЧАВДАРОВА
  БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ЧАВДАРОВ
  ВАСИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
  ЙОРДАН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
  АНГЕЛИНА ИВАНОВА ГАДЖАНОВА
  ВАНЯ ВЕЛЬОВА ТАШЕВА

  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на постъпило от ИЛИЯ СТАНКОВ чрез  СИЙКА СТАНКОВА /упълномощено лице/ заявление с рег. № 01-362729/ 16.11.2017 г. на СГКК – Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори /ПИ/ 53059.101.223,  53059.101.224 и 53059.101.628, и обособяване на 2 бр.

 • ДО: СТОЯНКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА ГР. ПРАВЕЦ, УЛ. „ДРАГАН ЙОТОВ” 9

  статус: 
  Актуално

  ДО: СТОЯНКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
  ГР. ПРАВЕЦ,
  УЛ. „ДРАГАН ЙОТОВ” 9

  Публикация на:: 
  Благоевград

  УВАЖАЕМА  Г-ЖО ПЕТКОВА,

   

   

   

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с искане  № 01-347869-06.11.2017 г. и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР),  Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-8830/ 21.11.2017 г. на Началника на СГКК-Благоевград, е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект:  Поземлен имот 66460.810.1, земл. на гр. Симитли, общ. Симитли.

   

 • ДО ГАЛИНА СТЕФАНОВА ИГНАТОВА Ж.К. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ 1 ВХ.А ЕТ.4 АП.12 ГР. СЕВЛИЕВО 5400

  статус: 
  Актуално

  ДО ГАЛИНА СТЕФАНОВА ИГНАТОВА
  Ж.К. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ 1 ВХ.А ЕТ.4 АП.12
  ГР. СЕВЛИЕВО 5400

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИГНАТОВА,