Уведомления

 • ДО ГЕОРГИ ДИМИТРОВ САВОВ ВИОЛЕТА МИЛАНОВА АНГЕЛОВА ТАТЯНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА НИКОЛА ПАВЛОВ СТЕФАНОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ГЕОРГИ ДИМИТРОВ САВОВ
  ВИОЛЕТА МИЛАНОВА АНГЕЛОВА
  ТАТЯНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
  НИКОЛА ПАВЛОВ СТЕФАНОВ

  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че, по повод на заявление с рег.

 • ДО „М СЕКЮРД“ ЕООД

  статус: 
  Актуално

  ДО „М СЕКЮРД“ ЕООД

  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег.

 • ДО ЕЛЕНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА РУМЕН БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЕЛЕНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
  РУМЕН БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ

  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че, по повод на  заявление с рег. № 01-164885-02.06.2017  г. на СГКК – Благоевград, е издадена Заповед № 18- 5656/ 03.08.2017 г.  на Началника на СГКК- Благоевград, касаеща коригиране границата между сгради с идентификатори 21498.351.189.1 и 21498.351.190.1,  въз основа на извършено заснемане на място и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • ДО НАСЛЕДНИЦИ НА ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ХРИСИМОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ХРИСИМОВ

  Публикация на:: 
  Благоевград

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-197202-30.06.2017 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

      Изменението се състои в заличаване на ГЕОРГИ ИВАНОВ ХРИСИМОВ и вписване на ИВАН ГЕОРГИЕВ ХРИСИМОВ като собственик на Поземлен  имот с идентификатор 17395.207.7,  въз основа на Нотариален акт №  136 том 10 рег. 2343 дело 795 от 25.05.2017 г.: Служба по вписванията гр.Гоце Делчев.