Уведомления

 • ДО: МАРИАН НАУМОВ ОРЛИНОВ СУПХИ НАУМОВ ОРЛИНОВ МЕНСУРЕ АХМЕД АХМЕДОВА НАТАЛИЯ СТОЙЧЕВА ПЕТКОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО:
  МАРИАН НАУМОВ ОРЛИНОВ
  СУПХИ НАУМОВ ОРЛИНОВ
  МЕНСУРЕ АХМЕД АХМЕДОВА
  НАТАЛИЯ СТОЙЧЕВА ПЕТКОВА

  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-165990-05.06.2017г. от Мариан наумов Орлинов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатори от 73626.506.50.1.65 до 73626.506.50.1.68, с адрес гр. Търговище, ул. „Скопие” №17 вх.А ет.5.

 • Дo: СИМЕОН СЕРАФИМОВ ГЪРБОВ

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  СИМЕОН СЕРАФИМОВ ГЪРБОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-31115-06.02.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 1, т.2 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3435-15.05.2017 г., засягащо имот с идентификатор 02659.2193.3363, 02659.2193.92, 02659.2193.700, 02659.2193.1546, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • До: собственицине на СО в сграда идентификатор 83510.667.46.6 с административен адрес гр. Шумен, ул. Христо Ботев № 19

  статус: 
  Актуално

  До: собственицине на СО в сграда идентификатор 83510.667.46.6 с административен адрес гр. Шумен,
  ул. Христо Ботев № 19

  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-206938/10.07.2017г. от  Свилен Божидаров Марински  подадено на основание   чл. 62 от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  СГКК-гр. Шумен, започва производство по нанасяне на самостоятелени обекти с идентификатори 83510.667.46.23 до  83510.667.46.37 (За търговска дейност).

 • ДО НАДКА АТАНАСОВА КАНДЖИКОВА ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА КАНДЖИКОВА ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  НАДКА АТАНАСОВА КАНДЖИКОВА
  ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА КАНДЖИКОВА
  ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено от ОБЩИНА ПЕТРИЧ  заявление с рег. № 01-35153/ 08.02.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, е издадена Заповед № 18- 3892/ 01.06.2017 г.