Уведомления

 • До „КАВЪР” ООД

  статус: 
  Актуално

  До

  „КАВЪР” ООД

  Публикация на:: 
  София - град

    На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка със заявление рег. № 01-291956-20.09.2017г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на нанасяне на самостоятелен обект в сграда  с идентификатор 68134.1201.2.1, район Илинден, ул. “Йосиф Щросмайер” № 25. В кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) сте регистрирани собственици. 

 • ДО АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ БЕЛОКАПОВ ЕМИЛ СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ БЕЛОКАПОВ
  ЕМИЛ СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-190671-23.06.2017 г.

 • ДО: ИВАН МЕТОДИЕВ ИВАНОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО:
  ИВАН МЕТОДИЕВ ИВАНОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-228980-27.07.2017 г.

 • До: ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА До: ДИМИТЬР СЯРОВ ЦОНЕВ До: ТАНЯ МАРИНОВА ЦОНЕВА

  статус: 
  Актуално

  До:
  ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

  До:
  ДИМИТЬР СЯРОВ ЦОНЕВ

  До:
  ТАНЯ МАРИНОВА ЦОНЕВА

  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-261989-24.08.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г.