Уведомления

 • АМЕЛИЯ АНДРЕЕВА ПРОЗОРОВСКА-БОЖКОВА гр. София, ул. "Чаталджа" № 60, ет. 3

  статус: 
  Актуално

  АМЕЛИЯ АНДРЕЕВА ПРОЗОРОВСКА-БОЖКОВА
  гр. София, ул. "Чаталджа" № 60, ет. 3

  ЖУЛИЕТА АНДРЕЕВА ДЕЙВИС
  гр. Плевен, ул. "Иван Вазов " № 33а

  НИКОЛАЙ ГЕНОВ МАРИНОВСКИ,
  гр. Плевен, ул. "Г.С.Раковски" № 30

  АНДРИАНА ГЕНОВА ГЕНОВА
  гр. Плевен, жк. "Сторгозия", бл № 59, вх. Д, ап. 14

  Публикация на:: 
  Плевен

     В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-376551-27.11.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-167-04.01.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56722.660.663.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • До: СТЕФАН БУРАНОВ АЛЕКСАНДРОВ АЛДОМИР БУРАНОВ АЛЕКСАНДРОВ БУРАН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ ДИНА ЩЕРЕВА МИНКОВА НЕЛИ ЩЕРЕВА СТЕФАНОВА ФАТМЕ ШЕРИФ АХМЕД СЕВИНЧ ШЕРИФ МЕХМЕД МЕХМЕД ШЕРИФ МЕХМЕД

  статус: 
  Актуално

  До:
  СТЕФАН БУРАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
  АЛДОМИР БУРАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
  БУРАН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
  ДИНА ЩЕРЕВА МИНКОВА
  НЕЛИ ЩЕРЕВА СТЕФАНОВА
  ФАТМЕ ШЕРИФ АХМЕД
  СЕВИНЧ ШЕРИФ МЕХМЕД
  МЕХМЕД ШЕРИФ МЕХМЕД

  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл.53, ал.2 и ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирано Заявление вх. № 01-358123-13.11.2017г. от  Емилия Стефанова Александрова, чрез адв. Йордан Стайков Йорданов в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  вписване на собственост въз основа на представен  Нотариален акт № 199 том 21, дело 3229, дв.вх.рег. 7698  от 07.11.2017г. вписан в Служба по вписванията гр.

 • ДО ЯСЕН ХРИСТОВ МАРЧЕВ гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 133

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЯСЕН ХРИСТОВ МАРЧЕВ
  гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 133

  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-297522-26.09.2017 г., подаден  на основание  чл. 58, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • ДО ВАЛЕНТИН ЯНЧЕВ ПАЛАЗОВ гр. София, р-н Оборище, ул. Г. Бенковски № 38 ДО „ШЕРГАР“ ЕООД гр. Варна, ул. Мир № 14, вх.Б, ап. 9

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ВАЛЕНТИН ЯНЧЕВ ПАЛАЗОВ
  гр. София, р-н Оборище, ул. Г. Бенковски № 38
  ДО
  „ШЕРГАР“ ЕООД
  гр. Варна, ул. Мир № 14, вх.Б, ап. 9

  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-289669-19.09.2017 г., подаден  на основание  чл. 58, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.