Обществени поръчки (ОП)

Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК по шест обособени позиции

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

:           Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ НА АГКК

ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Осигуряване на комуникационна свързаност на Агенцията по геодезия, картография и кадастър“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 18.04.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2017- 0010

Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - СГКК по 37 обособени позиции

Статус на oбществената поръчка: 
Затворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ по 37 (тридесет и седем) обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Благоевград“

Обособена позиция № 2 - „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Бургас“

Сканиране на досиета на СГКК София-град и привързването им към Кадастрално-административна информационна система

Статус на oбществената поръчка: 
Затворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„СКАНИРАНЕ НА ДОСИЕТА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ-ГРАД И ПРИВЪРЗВАНЕТО ИМ КЪМ КАДАСТРАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА“

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 30.03.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2017- 0008

Доставка на нови автомобилни гуми и джанти за служебните автомобили на агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Затворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на нови автомобилни гуми и джанти за служебните автомобили на Агенция по геодезия, картография и кадастър“, по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка на 92 броя нови летни гуми за служебните автомобили на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

Обособена позиция № 2 „Доставка на 132 броя нови зимни гуми и 4 броя джанти за служебните автомобили на Агенция по геодезия, картография и кадастър“