Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК по шест обособени позиции

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Отворена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Отговор на запитване Изх. № 99-152/11.04.2017 11/04/17169.8 KB

:           Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ НА АГКК

ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 02.05.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. Преписка  АОП № 01055-2017-0011. Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 03.05.2017 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.