Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 65334.300.1400, гр. Сандански

В ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-5 от 18.03.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен  имот с идентификатор 65334.300.1400, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (във връзка с Решение № 645 от 27.11.2010 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 692/2010 г.)

Одобрена КК и КР за територията на поземлени имоти с идентификатори 56126.600.308 и 56126.600.3683, гр. ПЕТРИЧ

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР, във връзка с Решение № 1801/ 25.11.2011 г. на АС- Благоевград, постановено по адм. д. № 233/ 2011 г. , Решение № 1711/ 16.10.2013 г. на АС- Благоевград, постановено по адм. д. № 241/ 2013 г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД- 18-4/ 25.02.2014 г.  на ИД на АГКК, с която е одобрена  КК и КР за територията на поземлени имоти с идентификатори 56126.600.308 и 56126.600.3683, гр. ПЕТРИЧ.

Заповедта подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обнародването й в `Държавен вестник` / ДВ– бр.  27/ 25.03.2014 г. / по реда на чл. 49, ал. 2 от ЗКИР пред Административния съд по местонахождението на имотите само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.  

Заповед № РД-18-4 от 25.02.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 56126.600.308 и 56126.600.3683 , гр. Петрич

В ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-4 от 25.02.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 56126.600.308 и 56126.600.3683 , гр. Петрич, (във връзка с Решение № 1801 от 25.11.2011 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело 233/2011 г., Решение № 1711 от 16.10.2013 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно  дело 241/2013 г.  )

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 24.04.2014 г. вкл.) пред Административния съд Благоевград, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.

ДВ, бр. 26 от 21.03.2014 г. е публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на с. Бенковски, община Мирково

Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на землището на с. Бенковски, община Мирково, област София, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ, бр. 26 от 21.03.2014 г. (до 22.04.2014 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област.