Техническо обслужване, абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с резервни части и консумативи и профилактика на чилъри, конвектори, климатични камери, сървърни климатици и климатизатори

Версия за печатВерсия за печат
Статус на обществената поръчка: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” от ЗОП - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9040499/03.04.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

„Техническо обслужване, абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с резервни части и консумативи и профилактика на чилъри, конвектори, климатични камери, сървърни климатици и климатизатори, монтирани в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. Мусала № 1 и сградите на 28 – те Служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК).

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала”
№ 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 15:00 ч. на 17.04.2015 г.