Работни места

Ръководител на звено, Адм. звено: Звено "Вътрешен одит",

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Ръководител на звено, Адм. звено: Звено "Вътрешен одит",

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Магистър“,

1.2. Професионална област –Икономика, право или инженерни науки.

Обява за Старши експерт „Административно обслужване” в Служба по геодезия, картография и кадастър Сливен, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Старши експерт „Административно обслужване” в Служба по геодезия, картография и кадастър Сливен, Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 

1.            Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Обява за Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра" (СПК)

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – София, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата