Работни места

Старши юрисконсулт в отдел „Правен”, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши юрисконсулт

Административно звено: отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Мирослав Красимиров Митрев

Младши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Бургас, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Весела Христова Русева

Младши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Ямбол, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Петя Райчева Дичева

Началник на сектор „София-Север“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: началник на сектор

Административно звено: сектор „София-Север“, СГКК София,

специализирана администрация при АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Началник на сектор „София-Запад“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: началник на сектор

Административно звено: сектор „София-Запад“, СГКК София,

специализирана администрация при АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Шумен,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/ началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)

Административно звено: СГКК Шумен, специализирана администрация на Агенция

по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Хасково

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Хасково, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Стефан Иванов Чакъров

Младши експерт АО, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Монтана,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено:  Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана, специализирана администрация при Агенция по геодезия, картография и кадастър

Име, презиме и фамилия на кандидата

Младши експерт АО, сектор „София-Север“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: сектор София-Север, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Началник на сектор „Административен“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: началник на сектор

Административно звено: сектор „Административен“, СГКК София,

специализирана администрация при АГКК 

 

Главен експерт в отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен експерт  

Административно звено: отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“. 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Йоанна Георгиева Казакова

Началник на отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: началник на отдел

Административно звено: отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата