Работни места

Обява за Младши експерт "Административно обслужване", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - София

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

Младши експерт "Административно обслужване", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - София

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по...“.
1.2. Професионална област – няма изискване.

Обява за Младши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Варна

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

Младши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Варна

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по...“.
1.2. Професионална област – Геодезия.

Обява за Младши експерт, отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

Младши експерт, отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по...“;
1.2. Професионална област – Геодезия;