Работни места

Обява за Началник на отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“

Обява за Началник на отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Началник на отдел  „Преобразуване на планове, карти и регистри", дирекция  „Геодезия, картография и кадастър“,  с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Младши експерт в отдел ППКР

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт

Административно звено: отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „ Геодезия, картография и кадастър“

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Младши експерт "Административно обслужване" (АО)-СГКК Смолян

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Смолян, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Николина Валентинова Дякова

Младши експерт СПК в СГКК Пловдив

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Пловдив, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Ива Николова Янева

Младши експерт "Административно обслужване"- СГКК Велико Търново

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Младши експерт СПК в СГКК Стара Загора

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Стара Загора, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Гергана Емилова Петрова

Младши експерт "Административно обслужване"- СГКК Плевен

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за младши експерт "Административно обслужване"-СГКК Видин

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Видин, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Марян Ангелов Иванов

Младши експерт "Административно обслужване"- СГКК Софийска област

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Софийска област, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за Началник на СГКК Сливен

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/ началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)

Административно звено: СГКК Сливен, специализирана администрация на Агенция

по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Красимира Тодорова Тодорова

2. Руси Манчев Манчев

3. Стефка Стефанова Методиева

4. Теодора Петрова Балулова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 23.10.2018 г. от 11.00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/ началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)

Административно звено: СГКК Сливен, специализирана администрация на Агенция

по геодезия, картография и кадастър

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати

 

 

Председател на конкурсната комисия: /п/ 

 

 

Обява за Началник на СГКК Сливен