Работни места

Обява за Старши експерт "Геодезически дейности" (ГД)-СГКК Бургас

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността 

Старши експерт ГД, Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“.
1.2. Професионална област – Геодезия.
1.3. Минимален професионален опит – 1 година. Минимален ранг - V младши.

Обява за Младши експерт "Административно обслужване"-СГКК Ловеч

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността 

Младши експерт АО, Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Ловеч

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по...“.
1.2. Професионална област – няма изискване.

Обява за Старши експерт „Административно обслужване”- СГКК Добрич

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността 

Старши експерт „Административно обслужване” в Служба по геодезия, картография и кадастър Добрич, Агенция по геодезия, картография и кадастър.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен – Бакалавър.
1.2. Професионална област: няма изискване.