Работни места

Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра" (СПК)

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

Старши експерт СПК, Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - София

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“.
1.2. Професионална област – Геодезия.

Младши експерт в отдел „Специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

за длъжност: Младши експерт

Административно звено: отдел „Специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, специализирана администрация.

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Миглена Тодорова Славова

Обява за Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Кърджали,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК )

Административно звено: СГКК Кърджали 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Саша Давидова Зафирова

 

Обява за Старши експерт в отдел „Информационни технологии“, дирекция „Информационни системи“,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

за длъжност: Старши експерт

Административно звено: отдел „Информационни технологии“, дирекция „Информационни системи“, специализирана администрация.

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Станислав Илиев Начев