Работни места

Обява за младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“, СГКК – Кърджали

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Младши  експерт СПК, Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Кърджали,

 

с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по…“,

Обява за Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра"- СГКК Кърджали

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността 

Старши експерт СПК, Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Кърджали

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Младши експерт, отдел „Управление на собствеността и логистика“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: Отдел Управление на собствеността и логистика”, дирекция ФСУ, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Марио Александров Петров

Старши експерт "Административно обслужване" (АО)

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

за длъжност: Старши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: СГКК Софийска област, специализирана администрация.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Даниела Константинова Димова

Обява Младши експерт "Административно обслужване"-СГКК Разград

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Разград, специализирана администрация, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата