Работни места

Обява за Началник на отдел Контрол

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Началник на отдел "Контрол", дирекция „Геодезия и картография“, с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Магистър“;

1.2. Професионална област – Геодезия, Право, Публична администрация;

Конкурс за Младши експерт СПК в СГКК Велико Търново

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Нели Велева Костова

Конкурс за Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра" (СПК), СГКК Софийска област

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, АГКК 

 

Конкурс за Главен експерт , отдел „Управление на собствеността и логистика“, дирекция „Финансово-стопанско управление“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен експерт

Административно звено: Отдел Управление на собствеността и логистика”, дирекция ФСУ, АГКК