Уведомления

 • ДО: СОНЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО: СОНЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-51114-09.02.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-3553-04.05.2018 г., засягащо имоти с идентификатор 07079.823.203, 07079.823.208, 07079.823.203210, 07079.823.214 по кадастралната карта на гр.

 • ДО: ЯНИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО: ЯНИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-128827-12.04.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-3472-02.05.2018 г., засягащо имоти с идентификатор 07079.820.662, 07079.820.967 по кадастралната карта на гр.

 • ДО НИНА НЕДЯЛКОВА АНДРЕЕВА ВАРАДИН НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ РОСИЦА СТОИЛОВА ЦВЕТАНОВА ВЕСЕЛКА СТОИЛОВА ДЕЯНОВА ДОЙЧИН МЕТОДИЕВ ЙОНДОВ ТЕОФАН ИЦОВ НИКОЛОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  НИНА НЕДЯЛКОВА АНДРЕЕВА
  ВАРАДИН НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
  РОСИЦА СТОИЛОВА ЦВЕТАНОВА
  ВЕСЕЛКА СТОИЛОВА ДЕЯНОВА
  ДОЙЧИН МЕТОДИЕВ ЙОНДОВ
  ТЕОФАН ИЦОВ НИКОЛОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-175094-13.06.2016 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3111-18.04.2018 г., засягащо имот с идентификатор 07140.8092.1641, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Дo: ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ БОЖИЛОВ

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ БОЖИЛОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-2966-04.01.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3330-25.04.2018 г., засягащо имот с идентификатор 00357.5920.41.1, 00357.5920.41.2, 00357.5920.41.3, 00357.5920.41, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.