Уведомления

 • Изходящ № 24-13772-22.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2019
  ДО ЦВЕТОМИЛА КРАСИМИРОВА МООЗЕР
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-149566-04.04.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-7791-18.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  До: ВЕРКА ВЛАДИМИРОВА СТОЙКОВА с. Червен брег, ул. „Георги Димитров” № 22А
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-103620/11.03.2019 г. от Йорданка Владимирова Фролошка до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Червен брег, за сграда с идентификатор 80491.503.33.1, с административен адрес: с. Червен брег, ул. „Георги Димитров” № 22.

 • Изходящ № 01-124606/23.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  ДО ХРИСТОС СТЕРГИОС ВАВУРАС ГР.СОФИЯ БУЛ.”ХРИСТО БОТЕВ” № 8
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпили заявления с вх. № 01-124606/21.03.2019г. и вх. № 05-4695/03.04.2019г. от Делка Николова Терзийска - Вавурас в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-11760-24.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  ДО: АКСИНИЯ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№ 01-130998/26.03.2019г., внесено на основание чл.51, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр. Сливен, община Сливен засягащо премахване на сгради с идентификатори 67338.416.260.1 и 67338.416.260.2.

 • Изх. № 22-144-22.05.2019 г. По преписка: 01-119674-19.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  До: СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ До: ТОДОР АПОСТОЛОВ БАХЧЕВАНОВ До: ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЧАЛКАНТИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че ГАНКА ТЕНЕВА КИРОВА е подала пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-119674-19.03.2019  г., с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-9/30.01.2009 г на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на гр. Бургас, общ. Бургас, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 07079.616.192, 07079.616.193 и  07079.616.221 и сгради с идентификатори 07079.616.192.1, 07079.616.192.2 и 07079.616.193.1.

 • Изх.№ 22-143-22.05.2019 г. По преписка: 01-56169-08.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  ДО: ТОДОРКА БАЙЧЕВА ЯНЕВА ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ НАДЯ КРЪСТЕВА БИНЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

              Постъпило е заявление вх. № 01-56169-08.02.2019 г. /наш/, подадено от Община Бургас, с което се иска отстраняване на непълнота и грешка, допуснати в КККР на гр.Бургас по отношение на имоти с идентификатори 07079.617.69, 07079.617.314 - общинска собственост. Изменението се състои в заличаване на имоти с идентификатори 07079.617.69, 07079.617.314 и нанасяне на нов имот с проектен идентификатор 07079.617.319, съответстващ на УПИ I, кв.13 по плана на ж.к.Възраждане, гр.Бургас.

 • вх.№ 01-59568-12.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  ДО: ПЕНЧО ЖЕЛЕВ ПЕНЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  Постъпило е  заявление с вх.№ 01-59568-12.02.2019 г. в СГКК-Бургас, подадено от Златко Георгиев Стамов, с искане за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на кв.Банево, гр.Бургас, по отношение на имоти с идентификатори 07079.705.474, 07079.705.475, 07079.705.476 и 07079.705.1390, с цел отстраняване на непълнота и грешка, допуснати в КККР.

 • Изх. № 22-146-22.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2019
  ДО: ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДАНДАНОВ ДО: СТЕЛА МИХАЙЛОВА ДАНДАНОВА ДО: ДИАНА ДЕЧЕВА ДЕЧЕВА ДО: ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ДАНДАНОВ ДО: ИВАН НЕДЕЛЧЕВ ПАНАЙОТОВ ДО: СТАНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 09-12347-14.02.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 22-147-22.05.2019 г. По преписка: 01-56150-08.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  ДО: КОСТАДИНКА НИКОЛОВА ДОЙЧЕВА ДЕСПА ДЖАНКОВА ДИМИТРОВА ДОЙЧИН ДИМИТРОВ ДОЙЧЕВ ЖЕНИ НИКОЛОВА СИМЕОНОВА ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА БРЪНКОВА ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БРЪНКОВ ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА ХАДЖИЕВА ЯНИ ЙОРДАНОВ ХАДЖИЕВ ЕВДОКИЯ БОРИСЛАВОВА АРМЯНОВА МАРИ БОРИСЛАВОВА ГАВРИЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  Постъпило е заявление вх. № 01-56150-08.02.2019 г. /наш/, подадено от Община Бургас, с което се иска отстраняване на непълнота и грешка, допуснати в КККР на гр.Бургас по отношение на имоти с идентификатори 07079.617.48, 07079.617.49, 07079.617.50 - общинска собственост.

 • Изходящ № 20-34500-23.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  Дo: ИВАН АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ До ЖЕЧКА ПЕНЧЕВА ГЕНОВА До ИВАН ТОШКОВ НИКОЛАЕВ До НИКОЛАЙ ТОШЕВ НИКОЛАЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 и чл.61 ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-197658 / 07.05.2019г. подадено от КРЕМЕНА ТОШКОВА ГЕНОВА,  на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, СГКК-гр.

 • Изходящ № 24-13968-23.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2019
  Дo: КЪНЧО ПЕНЕВ ЙОРДАНОВ До: ОБЩИНА ШУМЕН До: РАБИЯ ХАМИДОВА МЕХМЕДОВА До: НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ВАСИЛЕВ До: ГАЛИНА ТОДОРОВА ИЛИЕВА До: РУМЯНА КАЛЧЕВА АБАДЖИЕВА До: ТОДОР ПЕНЕВ МИНКОВ До: ХРИСТО МИНОВ КАМЕНОВ До: ЦВЕТАНА ГРИГОРОВА КАМЕНОВА До: ДЪРЖАВАТА До: ПАВЛИНКА СТОЯНОВА ЛУКАНОВА До: МИЛКО ИЛИЕВ ИЛИЕВ До: ИЛИЯ ИЛИЕВ ИВАНОВ До: НИКОЛАЙ ХРИСТОВ БУЧКУДЖИЕВ До: ПЕНЧО ТОДОРОВ МИНКОВ До: ИВАНКА ТОДОРОВА ДИНКОВА До: АЛИ ИСМАИЛОВ АДЕМОВ До: СТОЯНКА СТОЯНОВА АСЕНОВА До: СТОЯНКА КИРАНОВА ГАНЧЕВА До: НИКОЛИНКА ПЕНЕВА ЦВЕТКОВА
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-118062-19.03.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5310-23.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 69924.501.102, 69924.501.335, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-13792-22.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2019
  ДО АЙФЕСТ БГ ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

   

  На основание чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, във връзка с чл. 54б от ЗКИР и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомяваме:

 • Изходящ № 24-13840-22.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  До: н-ци на ДИМИТЪР ИЛИЕВ АНДОНОВ ДИМИТЪР МАРЧЕВ ДИМИТРОВ гр. Сливен, ж.к. „Сините камъни“ № 8 – А – 8 – 23
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

                     В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви  уведомяваме, че със заявление рег.№ 01-119830-19.03.2019г.

 • Изх. № 24-13741-21.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  ДО МИЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА КОСТОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-127616-22.03.2019 г. от ЕВГЕНИЙ ТОДОРОВ КОСТОВ И КИРИЛ СЛАВЧЕВ ВЕЛКОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено изменение на границите на сграда с идентификатор 68134.900.330.1, находяща се в район „Лозенец“, ул. „Болград“ № 8 и  нанасяне на два самостоятелни обекта в нея на първи и трети етаж, по отношение на който сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-13706-21.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2019
  Дo: ПЕТЪР КИРИЛОВ ПАНТАЛЕЕВ АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАНТАЛЕЕВА ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПАНТАЛЕЕВ ГАЛИНА КИРИЛОВА ЗАХАРИЕВА „КОМП” ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-93808-30.03.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ на КККР № 18-2596-11.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2816.939, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-13705-21.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2019
  Дo: Милена Стефанова Величкова Дo: Георги Орлинов Иванов Дo: Владимир Крумов Янев Дo: Галина Георгиева Николова
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-25140-22.01.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-13719-21.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2019
  ДО ГЮНАЙ НИХАТОВ МУСТАФОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-75226-20.02.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-3817-09.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 00357.5347.269, 00357.5347.270, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-13742-21.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  ДО БОЖИДАР АСЕНОВ ИЛИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-132860-26.03.2019 г. от ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КЬОСЕВА и ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.4084.2, находящ се в район Младост, Столична община.

 • Изх. No 24-13851-22.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  ДО МАРГАРИТА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА АНГЕЛ БОГОМИЛОВ АПОСТОЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-154101-30.04.2018 г. от ПЕТЪР БОГОМИЛОВ АПОСТОЛОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.507.5020, 68134.507.5093, 68134.507.5077, 68134.507.5018 и 68134.507.1241, находящи се в район Сердика, Столична община.

 • Изходящ № 24-13834-22.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2019
  Дo: ЕЛЕОНОРА ВАСИЛЕВА ВЪРБАНОВА ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА МАНУЕЛА ТИХОМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА ПЕНЧО БОЯНОВ СЕМОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-116092-18.03.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4987-13.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.100.19.1, 68134.100.19.1.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 20-34092-21.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.06.2019
  Дo: РУМЕН СТОЯНОВ ГЕНКОВ КОРНЕЛИЯ ДРАГИЕВА ГЕНКОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-170019 / 16.04.2019 г. от КРАСИМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на с. Чифлик, общ. Троян, одобрени със Заповед № РД-18-34/07.04.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изх. № 24-12431*22.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.06.2019
  ДО АЛИШ МУСТАФА БУЧИН САБИЕ МУСТАФА ОРЦЕ
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление  № 01-16151/16.01.2019г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-4681/03.05.2019г.

 • Изх. № 24-9187-29.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  До: СОТИР КОНСТАНТИНОВ ДЕЯНОВ гр. Самоков, ул. "Отец Паисий" № 25 РАДОСТИНА КОСТАДИНОВА ДЕЯНОВА гр. Самоков, ул. „Скакалец” № 12 ХРИСТИНА ИСТИЛИЯНОВА ДЕЯНОВА гр. Самоков, ул. "Отец Паисий" № 25 ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ НИНОВ гр. Самоков, ул. "Отец Паисий" № 25 МАРИЕЛА НИКОЛАЙ НИНОВА - РУСИНОВА гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" № 81 СВЕТЛА ТЕМЕЛАКИЕВА ДЕМИРОВА гр. Пловдив, ул. „Чимшир” № 5, ет. 3, ап. 11 ЕЛЕНА ЛАКЕВА ВОЛЕВА гр. Самоков, ул. „Абаджийска” № 2, ет. 7, ап. 21 НИКОЛА ЮРДАНОВ КОВАЧКИ гр. София, жк „Младост 4”, бл. 411, вх. 6, ет. 7, ап. 25 КОСТАДИН ЙОРДАНОВ КОВАЧКИ гр. Златица, ул. „Софийско шосе” № 8, ет. 3, ап. 8 ТОДОР ВАСИЛЕВ ДЖОКИН гр. Сапарева баня, ул. „Скобелев” № 14 МАРИЯ ВАСИЛЕВА ВЕЛЧЕВА гр. Самоков, ул. „Асен Карастоянов” № 14
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

             На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-115491/18.03.2019 г. на Виктор Костадинов Джокив, Райна Костадинова Джокина, Костадин Игнатов Джокин и Община Сапарева баня до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил е започната процедура за изменение на кадастралната карта на гр.

 • Изх. № 22-142-22.05.2019 г. По преписка: 01-345169-02.11.2017 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  ДО: ИЛЬДУС МАРИАНОВИЧ САРВАРОВ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛУНДИНА ИРИНА ЕДУАРДОВНА ЛУНДИНА АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ЛУНДИН ИЛЬДАР МАРИАНОВИЧ САРВАРОВ НИНА ВЛАДИМИРОВНА КОЛОМИЙЦЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА УМАНСКАЯ ЕВГЕНИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ УМАНСКИЙ ВЕРА НИКОЛАЕВНА ИДРИСОВА КИРИЛЛ АНАТОЛЬЕВИЧ БУРЦЕВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ РЕЗНОВ НАДЕЖНА АЛЕКСЕЕВНА РЕЗНОВА ЛЕОНИД ЮРИЕВИЧ РАЩЕНКО КШИЩОФ ЛЕШЕК БОЯР СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОПАТИН НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА ЛЕВИНА ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА МОСИЧЕВА "ВИЕЛ ИНВЕСТ" ООД АРТУР СЕРГЕЕВИЧ СУХАРЕВ АРТУР СЕРГЕЕВИЧ СУХАРЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ЗЛОТНИКОВ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВИЧ ИВАНОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ КИРИЛЛОВ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА КИРИЛЛОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА ЦВЕТКОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА СТРАХОВА АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КАЛИНИН ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ФАТЕЕВА ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ БОРИС КОГАН ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ МЕЛЬНИКОВ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ЗАЙЦЕВА ВЛАДИМИР КРАУЗЕ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА РОГОВА ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ КУЦАНКИН ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ ОЗЕРОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ФРОЛКИН НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА ФРОЛКИНА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА ФРОЛКИНА ВИКТОР МАРАТОВИЧ ОРЛОВ ДЕНИС БОРИСОВИЧ ГЕОРГИЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ ГЕОРГИЕВ ТАТЯНА ВЛАДИМИРОВНА ГЕОРГИЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ГЕОРГИЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ЕРМИЛОВА АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РОССИХИН СВЕТЛА САВОВА КОЕВА-СТАМОВА СТЕФАН АТАНАСОВ СТАМОВ НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА ДМИТРИЕВА МАРК ЕВГЕНЬЕВИЧ ГОМОЛЬСКИЙ РОМАН РОМАНОВИЧ ДМИТРИЕВ АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА ДМИТРИЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА ДМИТРИЕВА РОМАН ВИКТОРОВИЧ ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ТЪКЛИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ ТЪКЛИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧЕРНИШОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ЧЕРНУХА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА РУДАКОВА АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ШАРОМЪЙГИН АЛЕКСАНДЪР СИН ИРИНА СИН ИГОР ФЬОДОРОВИЧ ВИРКО ЛИДИЯ ОЛЕГОВНА АРЕФЬЕВА ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ КУЗНЕЦОВ НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА КУЗНЕЦОВА ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕЛОУСОВ АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА БЕЛОУСОВА МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ БЕЛОУСОВ ТАТЯНА ВАСИЛИЕВНА БЕЛОУСОВА ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЕВЧЕНКО РАМИЗ МУРТУЗАЕВИЧ МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ТАГУНОВА АНАСТАСИЯ ЮРИЕВНА СЛОБОДЯН ЛЮБОВ ИВАНОВНА ХОЛОДНАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ПОЛЯКОВА АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ ПОЛЯКОВ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ВОЛКОВА АННА НИКОЛАЕВНА ВОЛКОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА ГАВРИЛИНА АРТУР АРАРАТОВИЧ БАРСЕГЯН АНТОН ЕВГЕНИЕВИЧ ГАВРИЛИН ПЕТР ИСААКОВИЧ ПАРАДНИК ТАТЯНА ЕГОРОВНА ПАРАДНАЯ ИРИНА ПЕТРОВНА ПАРАДНАЯ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧИЕСОВ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЧИЕСОВА ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТИМОФЕЕВ МАКСИМ СЕРГЕВИЧ ДИВАЕВ СЕРГЕЙ УРАЛОВИЧ ДИВАЕВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ ДИВАЕВ РАИСА ГРИГОРИЕВНА ДИВАЕВА ИРИНА БОРИСОВНА ЗНАТКОВА ТАТЯНА ГЕННАДИЕВНА ПШЕНИЧНИКОВА МАРИНА ПЕТРОВНА НЕРОНОВА ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВНА ЕНИКЕЕВА ИЛША ИЛЬДУСОВИЧ ВАЛЕЕВ ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА КУЗЮРА ДМИТРО ТРОХИМЕНКО ИННА ВЛАДИМИРОВНА ЗАХАРОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА ЗАХАРОВА ИННА ВИКТОРОВНА ХОМЕНКО АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ МИРОНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ВОЛКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-345169- 02.11.2017г., подадено от  БРЕЗНИК ЧЕТИРИ СЕЗОНА ЕООД, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на гр.Поморие , състоящо се в нанасяне на самостоятелен обект в сграда – гараж в сграда  с идентификатор 57491.509.36.13 , с административен адрес гр.Поморие, ул.Морска №52.

 • Изх. № 22-125-20.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.06.2019
  ДО: ЗОЯ ЯНАКИЕВА НЕДЕВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-238317-27.06.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-3758-08.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 67800.501.279.2, 67800.501.279, 67800.501.279.1 по КККР на гр.

 • Изходящ № 24-13784-22.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.06.2019
  Дo: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР До: ИРИНА РУСЕВА БОЖКОВА-РАДЕВА До: АТАНАС РАНГЕЛОВ ЦЕНЕВ До: ЙОРДАНКА КИРЧЕВА ЦЕНЕВА До: ТАНЯ НЕДЕЛЧЕВА КРЪСТЕВА До: ТИХОМИР ПЕТРОВ ТРИФОНОВ До: СЕВДАЛИН НЕДЕЛЧЕВ МИТЕВ До: н-ци на ТОДОРКА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА До: ФИЛИП ВЪЛЧЕВ ФИЛИПОВ До: ТОДОРКА ФИЛИПОВА ВЪЛЧЕВА До: н-ци на МЛАДЕН ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-138088-28.03.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-13661-21.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  ДО КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ АНЕТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-159664-10.04.2019г. от ЕЛИЦА ЛЮБЕНОВА МИЛЕНКОВАи ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на УПИ XI-36, кв. 36 от действащия регулационен план, като се засягат имоти с идентификатори 68134.8553.1016, 68134.8553.1017 и 68134.8553.905   район „Кремиковци“, Столична община, по отношение на които сте заинтересовани лица.

   

 • Изходящ 24-13471-20.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  до:МЕТОДИ КРУМОВ СПАСОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. чл. 26, ал. 1 и чл.61, ал.3  от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-367673-21.09.2018г. от упълномощено лице Васил Кирилов Велинов до Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Самоков за поземлени имоти с идентификатори 65231.916.84, 65231.916.49 и 65231.916.52 за които в КРНИ, сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 20-34105-21.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  Дo: ГОСПОДИНКА ПАНЧЕВА МАРИНОВА (Заинтересован собственик на Поземлен имот 65187.501.465, стар номер 465, квартал 45, парцел V; с административен адрес: с. Салманово, п.к. 9817, ул. Янко Василев № 14)
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 и чл.61 ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-188356 / 25.04.2019г. подадено от ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, СГКК-гр.

 • Изх. № 24-13412-16.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  ДО НИКОЛАЙ ТРАЯНОВ ГЕОРГИЕВ ВИКТОРИЯ КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-408581-18.10.2018 г. и вх. № 05-2769-26.02.2019 г. от ДОНКА АТАНАСОВА ВЕЛИЧКОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 35239.6106.2543, 35239.6106.1854, 35239.6106.2115, 35239.6106.1853, 35239.6106.1473, 35239.6106.670, с.

 • Изх. № 24-13441-17.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  ДО ВАЛЕНТИНА НАУМОВА МИТРЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-115714-18.03.2019 г. от ДИМИТЪР МИ ХО, МИ ШИ ХО, наследници на ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4326.9079, 68134.4326.1639, 68134.4326.594, 68134.4326.33, кв.

 • Изх.№ 22-131-20.05.2019 г. По преписка: 01-31484-25.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  ДО: ЗЛАТА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА РУСАНА КОЛЕВА ХРИСТОВА ГАНА ЛЮБЕНОВА ВЪЛЧАНОВА ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ НАДЕЖДА САВОВА СТОЙКОВА ОЛГА САВОВА ХРИСТОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – Бургас е постъпило заявление наш вх. № 01-31484-25.01.2019 г., подадено от Цветанка Колева Малчева, с което се иска изменение в кадастралната карта на гр.Бургас по отношение на самостоятелни обекти с идентификатори 07079.602.326.1.131 /среден апартамент/ и 07079.602.326.1.132 /десен апартамент/,  находящи се в сграда с административен адрес: гр.Бургас, ж.к. Славейков, бл.68, вх.6, ет.4.

 • Изх. № 22-132-20.05.2019 г. По преписка: 01-68053-15.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  ДО: МАРИЙКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че КРЕМЕНА АТАНАСОВА КЮМЕЛ е подал пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-68053-15.02.2019 г. на СГКК – гр. Бургас, с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-48/03.10.2005 г. на Изп. Директор на АК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на гр. Свети Влас, общ. Несебър, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 11538.504.523, 11538.504.524, 11538.504.525, 11538.504.527 и 11538.504.595.

 • Изх. № 22-138-20.05.2019 г. По преписка: 01-22040-21.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  До: ИВАН ЯНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

             С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-22040 - 21.01.2019 г., подадено от  ВЕНКО КОНСТАНТИНОВ РУСЕВ, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на гр. ОБЗОР, общ. НЕСЕБЪР  по отношение на поземлен имот с идентификатор 53045.502.361. Искането е за нанасяне границите на поземлен имот с идентификатор 53045.502.361 в съответствие с дворищна регулация на парцел XVII-398, кв.39 по плана на  гр.Обзор.

 • Изх. № 22-133-20.05.2019 г. По преписка № 01-25623-22.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  ДО:ДИМИТЪР ДОБРЕВ НИКОЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-25623-22.01.2019 г. Мария Венкатешвара Баванам, в качеството ѝ на наследник на Магдалена Костова Баванам, е поискала майка ѝ да бъде вписана за собственик на самостоятелен обект в сграда /СОС/ с идентификатор 07079.620.186.1.19. Искането си мотивира с приложения към заявлението документ: Нотариален акт № 122 от 22.01.2008 г. на Служба по вписванията гр. Бургас.

 • Изх.№ 22-130-20.05.2019 г. По преписка: 01-34009-28.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  ДО ЖЕЧКА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – Бургас е постъпило заявление наш вх. № 01-34009-28.01.2019 г., с което Атанас Вълчев Панайотов, желаe да бъде променен кадастралния регистър към кадастралната карта /КК/ на гр.

 • Изх. № 22-129-20.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2019
  ДО: ПЕТКО ТОДОРОВ ПЕТКОВ ДО: ЕТ ДАНЕКС ДАНЧО ДАЧЕВ ДО: БОРЯНА КАМЕНОВА КРУСЕВА-МАК ГОНЕГАЛ ДО: СВЕТЛИН ВЕСЕЛИНОВ АНЕГНОСТЕВ ДО: АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПАЧОВСКИ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-355164-13.09.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 22-127-20.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2019
  ДО: МАРИЯ АТАНАСОВА САБАХОВА-МАДЖАРОВА ДО: ПРОЙЧО КОСТАДИНОВ МАДЖАРОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-49868-06.02.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-4148-17.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 07079.832.14, 07079.832.175, 07079.832.15, 07079.832.15.1, 07079.832.16, 07079.832.16.1  по КККР на гр.

 • Изх. № 22-124-20.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2019
  ДО: КАЛИНА СТЕФАНОВА ЧАПКЪНОВА-КЮЧУКОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-454358-16.11.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-3617-03.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 07079.660.325, 07079.660.112, 07079.660.112.1, 07079.660.112.2, 07079.660.112.3, 07079.660.112.4 по КККР на гр.

 • Изх. № 24-11673*21.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  ДО МИХАИЛ ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ ПЕТЪР ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег.                   № 01-93951/05.03.2019г.

 • Изх. № 24-6733*21.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2019
  ДО ЩЕРЮ ДИМИТРОВ ЦИКАНДЕЛОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-89081/28.02.2019г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-13525-20.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2019
  Дo: ТОТКА МАР.ЯЧЕВА-ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  Плевен

  В изпълнение на чл. чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-157559-09.04.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5066-20.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 17470.501.191, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-13613-21.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2019
  Дo ЦАНКО ИВАНОВ ВЕЛЕВ с. Хубавене, общ. Роман, ул."Цар Симеон" №34
  Публикация на:: 
  Плевен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме повторно, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-75739-20.02.2019 г., подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4372-23.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56722.662.241.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 22-126-20.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2019
  ДО: ТАНЯ НИКОЛОВА ПЕТКОВА-ПЕНЧЕВА ДО: КИТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-496235-14.12.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-3725-05.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 48619.505.310, 48619.505.311, 48619.505.315, 48619.505.317, 48619.505.463, по КККР на гр.

 • Изх. № 22-139-20.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2019
  ДО: АНДРЕЙ МАВРОДИЕВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-393070-10.10.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-3662-04.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 63029.501.565, 63029.501.566, 63029.501.567, 63029.501.568, 63029.501.9551 по КККР на с.

 • Изх. № 22-140-20.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2019
  ДО: КРЪСТИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-501021-19.12.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. №22-134-20.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2019
  ДО: ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-501973-19.12.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 22-135-20.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2019
  ДО: ТОНИНА ПЕТРОВА ДАЦОВА ДО: МИХАИЛ МИХОВ МИХАЙЛОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-422603-29.10.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-2055-25.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 57491.508.235, 57491.508.236 по КККР на гр.

 • Изх. № 22-136-20.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2019
  ДО: ЯНИ РАЛЕВ АПОСТОЛОВ ДО: ТОЛЕШ ЕООД ДО: ДЖАССИНГ ЕООД
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-476141-30.11.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-3855-09.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 11538.504.225, 11538.504.227, 11538.504.228, 11538.504.229, 11538.504.230, 11538.504.587 по КККР на гр.

 • Изх. № 22-128-20.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2019
  ДО: ЕЛЕНИЦА НИКОЛОВА КАРАКЕЕВА ДО: ТОДОР ДИМИТРОВ КАРАКЕЕВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-86034-27.02.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-4204-18.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 07079.820.743, 07079.820.745 по КККР на гр.

 • Изх. № 22-137-20.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2019
  ДО: ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПРОДАНОВ ДО: СИНТА ЕООД
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 09-12430-14.02.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-11132*21.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2019
  ДО ЗОЯ ВЕНЕЛИНОВА ПОПОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-163574/11.04.2019г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-13335-16.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2019
  До: СВЕТЛОЗАР СТОЙКОВ ЗЛАТЕВ До: ЗЛАТКА КАМЕНОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-55414-08.02.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-13346*20.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2019
  ДО СОБСТВЕНИКА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17395.501.2864.1.3
  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал. 3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 17-206/15.05.2019г. на Началника на  СГКК- Благоевград , с която се ПРЕКРАТЯВА производството по заявление с рег. № 01-368488/25.09.2018г. на СГКК – Благоевград.

   

 • Изх. № 24-6733*20.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2019
  ДО СВЕТОСЛАВА МИТКОВА ФИЛИПОВА МАРИЯ НИКОЛОВА ТАШЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛОВА СТОЙКОВА НИКОЛА ИВАНОВ АНДОНОВ СТОЯН ИВАНОВ АНДОНОВ БЛАЖКА ИЛИЕВА КИТАНОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-89081/28.02.2019г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-9883*20.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2019
  ДО САШО ВАНГЕЛОВ АГЛИКИН
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-147333/03.04.2019г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 01-166816/20.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.05.2019
  ДО ЛЮБА ВАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”СЛАВА” № 17
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпили заявления с вх. № 01-166816/15.04.2019г. от БЕЛА БЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА- п-к в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 01-154049/20.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.05.2019
  ДО САВКА ДИМИТРОВА БАНЧЕВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ДИМИТЪР ТАЛЕВ” № 71 ЕТ.2 АП.10 ДО ИВАНКА НЕДЯЛКОВА ТОНЕВА С.КРУМОВО УЛ.”ГЕН. СКОБЕЛЕВ” № 9 ДО НЕЛИ НИКОЛОВА СТАНЕВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”БРАТЯ ШКОРПИЛ” № 15 ВХ.Е ЕТ.3 АП.24 ДО НИКОЛА СТОЯНОВ НИКОЛОВ ГР.СОФИЯ Ж.К.ОВЧА КУПЕЛ БЛ.9 ВХ.А ЕТ4 АП.15 ДО ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА КАРАМАНОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”МЛАДЕЖКА” № 27 ВХ.А ЕТ.2 АП.3 ДО ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ЗЛАТАНОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”БОСИЛЕК” № 20 ЕТ.6 АП.18 ДО СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ПРОЙЧЕВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ЛАМАРТИН” № 28 ЕТ.3 АП.5
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпили заявления с вх. № 01-154049/08.04.2019г. от Никола Петров Николов в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на с.Крумово общ.Родори за делба на ПИ с ИД 40004.11.78 и 40004.30.115, за които в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.

 • Изходящ № 24-10560-20.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2019
  ДО ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ” № 33
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри” с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-127543-22.03.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-12454-20.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2019
  До: ЙОРДАНА ТОДОРОВА ВАТОВА ул. „Кирил и Методий” №24, с. Строево
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-121450-20.03.2019 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4727-07.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 69874.501.215, 69874.501.215.1, 69874.501.215.2, 69874.501.215.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-4727-07.05.2019 г.

   

   

 • Изходящ № 01-165012/20.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.05.2019
  До: ИВАН ИЛИЕВ НАЧЕВ ул. „Панайот Волов” №7, с. Войводиново
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

   

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-165012-12.04.2019 г. от Росица Димитрова Василева, пълномощник на Катя Емилова Начева, започва производство за изменение на КККР на с.Войводиново, представляващо отразяване на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 11845.502.87.1, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-13394-16.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.05.2019
  До: БОРИС ИВАНОВ ДИМИТРОВ РОСЕН ИВАНОВ ДИМИТРОВ КРАСИМИРА ДИМИТРОВА КОЛАКЛИЙСКА НИКОЛА ЯНАКИЕВ КОЛАКЛИЙСКИ ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ КОЛАКЛИЙСКИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

    На основание чл.26, ал.1 и чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-176008-16.05.2018 г. от Столична община – район Надежда до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на  позмелени имоти с идентификатори 68134.1380.85, 68134.1380.86, 68134.1380.87, 68134.1380.2078 и 68134.1380.2092, район Надежда, за които сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-13391-16.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2019
  Дo: ИСКРА ХРИСТОВА АТАНАСОВА ТАНЯ КОСТАДИНОВА КОПРИВЛЕНСКА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-37632-29.01.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-4005-15.04.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  00357.5358.216, 00357.5358.217 и 00357.5358.954, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-13384-16.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2019
  Дo: НАДЕЖДА ИВАНОВА ТАСКОВА ХРИСТО КОНСТАНТИНОВ ТАСКОВ ИВАНКА КОНСТАНТИНОВА ДОБРЕВА ДОРИАН НИКОЛАЕВ БОСЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-42435-01.02.2019 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-4086-16.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.513.100, 68134.513.103, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-13381-16.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2019
  Дo: ЛЮБКА ПАВЛИНЧОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-259456-11.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-2936-19.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1970.144, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-13461-17.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2019
  Дo: МИЛА СТАСОВА ПЕНЧЕВА ИЛИЯН ДОНЧЕВ ПЕНЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-23462-21.01.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-3696-05.04.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  55419.6702.513 и 55419.6702.3169, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-13333-15.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2019
  До: МАРИАНА ЛЮБЕНОВА МЕЙСТЕР
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-28440-23.01.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3527-02.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6906.1929, 04234.6906.664, 04234.6906.1169, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. No 24-13339-16.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.05.2019
  До ТРАНСМЕД-А ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

                    На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-21777-21.01.2019 г.

 • Изх. No 24-13342-16.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.05.2019
  До ЛЮБЧО СТОИЛОВ ПАВЛОВ ЕЛЕНА ХРИСТОВА БАНОВА АНТОНИЯ ПАУНОВА МИХАЙЛОВА САШКА ПАУНОВА МИТКОВА ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА БОДУРОВА ВЕСЕЛА СТОЯНОВА ВЪЛКОВА НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ ХРИСТО КОСТОВ ПОКРОВНИШКИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-86644-27.02.2019 г.  от ДАВИД НИКОЛОВ СЕДЛОЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1932.2358 и 68134.1932.2133 находящи се в район Витоша, Столична община.

 • Изходящ № 24-13395-16.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2019
  ДО ПОЛЕТ ДИМИТРОВ СЛАВКОВ ДАРИНКА ИВАНОВА КАЦАРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-196397-30.05.2018 г. подадено на основание   чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-3925-11.04.2019 г., за изменение на КККР на  район Витоша, Столична община, засягаща сгради с идентификатори 68134.1941.424.2 и  68134.1941.424.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-13348-16.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.05.2019
  ДО ГЕОРГИЯ ГОРЯНОВА КОСТОВА КУНКА ТОДОРОВА /ТАНЧЕВА/ СТОЯНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-7398-14.01.2019 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София от ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ТОТОМАНОВА и РОСИЦА БОРИСОВА СТАНКОВА придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 11394.1792.2249,  11394.1792 .131, 11394.1792.130, 11394.1792.129, 11394.1792.128 и 11394.1792.124, район „Витоша”, Столична община.

 • Изх. № 24-13332-15.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.05.2019
  ДО ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ГАЛЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-121542-20.03.2019 г. от МАРТИН БОЖИДАРОВ МАРИНОВ, наследник на Мара Вутева Василева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.4339.332.1, ул. Боряна № 4, район „Овча купел“, област София.

 • Изходящ № 24-13411-16.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2019
  Дo: АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АСТАРДЖИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-60611-12.02.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3408-29.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.303.224, 68134.303.244, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-13395-16.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2019
  ДО ПОЛЕТ ДИМИТРОВ СЛАВКОВ ДАРИНКА ИВАНОВА КАЦАРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-91877-01.03.2019г. от КАЛИН ПАВЛИНОВ МИНКОВ, чрез СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ  до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на УПИ VIII-119, кв. 4 от действащия регулационен план, като се засягат имоти с идентификатори 29430.4705.659 и 29430.4705.715  район „Нови Искър“, Столична община, по отношение на които сте заинтересовани лица.

 • Изходящ № 24-13385-16.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2019
  ДО ДОРИАН НИКОЛАЕВ БОСЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-481393-05.12.2018 г., на основание  чл.

 • Изходящ № 24-13392-16.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2019
  ДО МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ДЖЕРОВ СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ СВЕТОСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ БЛАГОЕВ ГЕОРГИ СТАНЧЕВ ПЕТКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-454823-16.11.2018 г., на основание  чл.

 • рег.№01-60847-12.02.2019г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  ДО: ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ГАЛКИНА Настоящ адрес: Русия
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 26, ал.

 • Изх. № 24-13397-16.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  ДО ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР БОНИ ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-119371-19.03.2019г. от Иван Бойков Тилев и Николай Асенов Грозданов до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема за самостоятелен обект  с идентификатор 68134.1375.2035.4.33, гр. София, Столична община, район „Надежда“, ул. „Дилянка“, №20, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 20-32776-16.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  ДО “ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СОФИЯ“ ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че е постъпило заявление вх. рег. № 01-363447-19.09.2018г. в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Ви уведомяваме че сграда с идентификатор 04234.6980.144.1, с адрес – с. Бистрица, район „  Панчарево ”, м. Рудищата, за която сте регистриран като собственик, е заличена  от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Бистрица,  район „  Панчарево ”, Столична община, след предоставени данни от правоспособно лице по ЗКИР.

 • Изх. № 24-13284-15.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  ДО СЕРАФИМ ДИНОЛОВ ВОЙНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  Относно: Жалба рег. № 06-586-31.10.2016 г. на „ЧЕЗ Разпределиение България“ АД срещу уведомление изх. № 24-18451-17.10.2016 г. на СГКК София

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

   

 • Изх. № 24-13310-15.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  ДО ВЕЛИЧКА ГРОЗДАНОВА ТОДОРОВА ЙОРДАН ПОПОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-66645-15.02.2019г., подадено от Боряна Попова, чрез пълномощник Любима Руменова Стоилова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за Поземлен имот с идентификатор 68134.4329.9475, находящ се в гр.

 • Изходящ № 24-13291-15.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  До: АЛЕКСАНДЪР ЛЕОНИДОВ ТРАЙКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

             В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-480467-04.12.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4566-02.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6969.386, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-13295-15.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  Дo: РУМЕН ИВАНОВ МИЛЧЕВ ВИОЛЕТКА ВАСИЛЕВА МИЛАНОВА ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-420854-26.10.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-3738-08.04.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  02511.4605.91, 02511.4605.728, 02511.4605.768, 02511.4605.771, 02511.4605.92, 02511.4605.435 и 02511.4605.724, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изх. № 24-13293-15.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  До ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

    На основание чл.26, ал.1 и чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-139999-29.03.2019 г., подадено от Ели Кръстева Димитрова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.4361.222.10.9 и 68134.4361.222.10.10, район Люлин, ж.к. Люлин, бл. 306, вх. Б, ет. 3, за които сте заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-13292-15.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  До: СТАНА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-62586-13.02.2019 г. от Димитър Здравков Манолов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 68134.4324.1038, 68134.4324.4461, 68134.4324.221, 68134.4324.1001, 68134.4324.224, 68134.4324.444 и 68134.4324.4459, район „Овча Купел“, Столична община.

 • Изх. № 24-13286-15.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  До ЯВОР ВЕСЕЛИНОВ МАНОИЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-501873-19.12.2018 г. от Иван Стоянов Начев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 04234.6969.676, 04234.6969.677 и 04234.6969.3529, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община.

 • Изходящ № 24-13283-15.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  Дo: ВЕСЕЛИН ЗАХАРИЕВ СТАЙКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-145793-24.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ на КККР № 18-3581-03.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1935.431, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-13331-15.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  ДО ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЯНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

             На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-152647-05.04.2019 г. от МОНИКА ИЛЗЕ РЕГИНЕ ГОСПОДАРЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.408.81.1, ул. Люле Бургас № 5, район „Оборище“, област София.

 • Изх. № 24-13366-16.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  ДО ПЕТЪР ДОБРЕВ БАТОЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3  от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление № 01-144931-02.04.2019г. от           ПАВЛИНА БОРИСОВА ПАСКАЛЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот  с идентификатор 68134.4327.7015 с адрес: гр. София, район „Овча купел“, ул. Еделвайс.

 • Изх. № 24-13270-15.05.201924

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  ДО ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХЕКИМОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-128415-25.03.2019г. от Десислава Стоянова Бъчварова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема за самостоятелен обект  с идентификатор 68134.1002.155.1.57 , гр. София, Столична община, район „Триадица“, ул. „Димитър Манов“ бл.№25А, обект  16-за търговска дейност, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 99-156/05.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  ДО ИНЖ. ГЕОРГИ АТАНАСОВ УПРАВИТЕЛ НА „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП“ ООД ГР. СОФИЯ Ж.К. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, БЛ.37, ВХ.Б, ЕТ.8, АП.47
  Публикация на:: 
  Регистър на лицата правоспобни по ЗКИР

  Относно: Отказ за вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

   

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,

   

 • Изх. № 01-349163-3/17.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  До: Борислав Борисов Михайлов ул. „Чернишевски” № 27, ет. 9, ап. 26 гр. Пловдив До: Радомир Георгиев Георгиев ул. „17-ти ноември” № 7, ет. 7, ап. 28 гр. Ботевград, Софийска област До: Наследниците на Богомил Георгиев Георгиев ул. „Преслав” № 39, ет. 1 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 01-123613-3/17.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  До: Бойка Ангелова Гривова ул. „Спортист” № 20 гр. Асеновград
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 01-119971/17.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  До: Албена Петрова Маринова „Пловдив - юг” № 103А гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изходящ № 01-36806-3/17.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  До: Симеон Светославов Буков чрез пълномощник Венцислава Петкова Гочева ул. „Мусала” № 8, ет. 1, ап. 2 гр. Пловдив До: Невена Павлова Балабанова ул. „Връх Манчо” № 3Б, вх. Б, ет. 5, ап. 35 гр. София До: Стефка Борисова Иванова ЖК „Гоце Делчев”, бл. 4Б, вх. А, ет. 1, ап. 2 гр. София До: Пламен Цветанов Виденов ул. „Съзнание” № 43 гр. София
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-36806-29.01.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4178-18.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.506.57.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 20-32607-15.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  Дo: МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ШОПОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-156798-09.04.2019 г. от ИВАН СТОЯНОВ НИКОЛОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Тетевен, одобрени със Заповед № РД-18-16/06.03.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изходящ № 24-13323-15.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  До: НАДЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА Чрез: ЯНКА ЦВЕТКОВА ТРИФИНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-72977-19.02.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4031-15.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.205.116, 68134.205.1092, 68134.205.1256, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-13324-15.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  До: ЦВЕТОМИР АЛЕКСАНДРОВ ГРИГОРОВ До: БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ГРИГОРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-95271-06.03.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3792-08.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1974.342, 68134.1974.343, 68134.1974.5057, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх.№ 24-13213-14.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  До СТЕФАН ДУШАНОВ СПАСОВ ВЕСКА СЛАВЕЕВА СПАСОВА
  Публикация на:: 
  София - град

   

  Със Заявление рег. № 01-333448-24.10.2017 г. на СВЕТЛА ПЕТРОВА ДОНКОВА е заявено искане за изработване на проект за промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри, издаване на скица - проект за сгради с идентификатори 68134.606.648.4 и 68134.606.648.5 по кадастралната карта на район Подуяне, община Столична.

 • Изх. № 24-13322-15.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.05.2019
  ДО АЛЕКСАНДЪР КРЪСТЕВ ДАНАЙЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3  от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-51582-06.02.2019г. от  СТОИЛ ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране границата на сграда с идентификатор 68134.4140.17.3 и нанасяне  на самостоятелен обект в нея /апартемент на две нива/ с адрес: гр. София, район Овча купел, ул. Втори юни № 13.