Уведомления

 • ДО ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

          На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадени заявление рег. № 01-248352-14.10.2014 г. и заявление рег. № 01-253147-17.10.2014 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и в изпълнение на влязло в сила съдебно решение № 8409/ 29.12.2016 г. на Административен съд София град, постановено по адм.

 • ДО ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадени заявление рег. № 01-248352-14.10.2014 г. и заявление рег. № 01-253147-17.10.2014 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и в изпълнение на влязло в сила съдебно решение № 8409/ 29.12.2016 г. на Административен съд София град, постановено по адм.

 • ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 65334.300.3035 И 65334.300.2757

  статус: 
  Актуално

  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
  С ИДЕНТИФИКАТОРИ 65334.300.3035 И 65334.300.2757

  Публикация на:: 
  Благоевград

        В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал. 3  от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че, по  повод на заявление с рег.  № 01-200394/ 04.07.2017  , е издадена Заповед № 18-8936/ 23.11.2017 г. на Началника на  СГКК- Благоевград, касаеща коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 65334.300.2757, 65334.300.2909, 65334.300.2908, 65334.300.3697 и 65334.300.3035, на основание ПУП-ЗРП по Заповед № 49/18.06.2001г. на Кмета на Община Сандански, заснета съществуваща на място подпорна стена и рaзработка от правоспособно лице по кадастър.

 • ДО МАНКА ЯНЧОВА КИРЧЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО МАНКА ЯНЧОВА КИРЧЕВА

  Публикация на:: 
  Благоевград

        На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-351442/07.11.2017г.  на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, подадено от Георги Аврамов чрез Татяна Кукушлиева (упълномощено лице), е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо коригиране формата на сграда с идентификатор 61813.754.47.2 в поземлен имот с идентификатор 61813.754.47 на основание  Протокол от 06.10.2017 г.