Уведомления

 • Дo: ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ ЦВЕТКОВ

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ ЦВЕТКОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-382946-01.12.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-547-18.01.2018 г., засягащо самостоятелен обект с идентификатор 68134.304.106.2.1, за който сте заинтересувани лица.

 • Дo: МИРОСЛАВ ДРАГАНОВ БУМБАРОВ До: ПЕТЪР ЖИВКОВ ПЕШЕВ

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  МИРОСЛАВ ДРАГАНОВ БУМБАРОВ

  До:
  ПЕТЪР ЖИВКОВ ПЕШЕВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-200733-04.07.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ на КККР № 18-9874-21.12.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.801.132.1.12, 68134.801.132.1.13, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ МАРИЯНА ГРИГОРОВА АНДРЕЕВА

  статус: 
  Актуално

  ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
  МАРИЯНА ГРИГОРОВА АНДРЕЕВА

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-24-09.01.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 61861.501.18 в с. Райковци, з-ще Райковци, община Велико Търново, собственост на Кою Петков Коев.

              Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

 • ДО МИХАИЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ гр. Добрич, ул. Сан Стефано № 1, вх.А, ет.3, ап.9 ДО БЛАГОЙ КРАСНОДАРОВ ПАСКАЛЕВ гр. София, ЖК Младост І, бл. 87, вх.3, ет. 7 ап. 112

  статус: 
  Актуално

  ДО
  МИХАИЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
  гр. Добрич, ул. Сан Стефано № 1, вх.А, ет.3, ап.9
  ДО
  БЛАГОЙ КРАСНОДАРОВ ПАСКАЛЕВ
  гр. София, ЖК Младост І, бл. 87, вх.3, ет. 7 ап. 112

  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-329799-23.10.2017 г., подаден  на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), е издадена заповед за изменение на КККР № 18-237-08.01.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 05009.501.95, 05009.501.189, 05009.501.530  и 05009.501.585,  находящи се в с. Божурец, общ. Каварна, обл.