Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Заповед за одобряване на КККР за част от землището на гр. Пещера – кадастрални райони 502 и 503

В ДВ, бр. 56 от 08.07.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-14 от 20.06.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на гр. Пещера – кадастрални райони 502 и 503, общ. Пещера, област Пазарджик. Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 07.08.2014 г. вкл.) пред Административния съд Пазарджик, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

 

 

Заповед за одобряване на КККР за територията на поземлени имоти с идентификатори 10135.5510.880 и 10135.5510.881, гр. Варна, район „Аспарухово”, област Варна

В ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-13 от 13.06.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 10135.5510.880 и 10135.5510.881, гр. Варна, район „Аспарухово”, област Варна (във връзка с Решение № 2571 от 21.10.2013 г. на Варненския административен съд, постановено по административно дело 1570/2013 г., Решение № 4862 от 05.11.2013 г. на Варненския районен съд, постановено по гражданско дело № 18281/2011 г., Решение № 429 от 19.03.2014 г. на Варненския окръжен съд, постановено по гражданско дело № 176/2014 г., Решение № 4329 от 28.03.2014 г. на Върховния административен съд на Република България, постановено по административно дело 16581/2013 г.)

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 28.07.2014 г. вкл.) пред Административния съд Варна, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.

Заповед за одобряване на КККР за територията на поземлени имоти с идентификатори 62685.10.5, 62685.13.1, 62685.50.88, 62685.51.1 и 62685.85.1, ман. Рилски манастир

В ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-12 от 11.06.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени  имоти с идентификатори 62685.10.5, 62685.13.1, 62685.50.88, 62685.51.1 и 62685.85.1, ман. Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил (във връзка с Решение № 115 от 23.05.2012 г. на Административния съд Кюстендил постановено по административно дело № 70/2010 г., Решение № 10163 от 05.07.2013 г. на Върховния административен съд на Република България постановено по административно дело № 12966/2012 г.)

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 28.07.2014 г. вкл.) пред Административния съд Кюстендил, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.

Одобрена е КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 39270.1.463 и 39270.1.466, с. Краище, общ.Белица

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР, във връзка с Решение № 53/ 13.01.2012 г. на АС- Благоевград, постановено по адм. д. № 575/ 2011 г. и Решение № 892/ 22.05.2013 на АС - Благоевград, постановено по адм.д. № 39/ 2013 г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД- 18-9/ 21.05.2014 г.  на ИД на АГКК, с която е одобрена  КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 39270.1.463 и 39270.1.466, с. Краище, общ.Белица.

Заповедта подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обнародването й в `Държавен вестник` / ДВ– бр.  49/ 13.06.2014 г. / по реда на чл. 49, ал. 2 от ЗКИР пред Административния съд по местонахождението на имота само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.