Архив

Младши експерт, отдел „Управление на собствеността и логистика“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: Отдел Управление на собствеността и логистика”, дирекция ФСУ, АГКК

Обява за Младши експерт "Административно обслужване"-СГКК София

Списък на допуснатите до конкурс кандидати

Старши експерт в отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт

          Административно звено: отдел «Преобразуване на планове, карти и регистри», дирекция КСК, АГКК