Архив

Старши експерт СПК, Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Варна

Списък 

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ 

Старши експерт "Административно обслужване", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Враца

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Враца, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра" (СПК) гр. София

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

Име, презиме и фамилия на кандидатите

1. Стефан Стоянов Великов

Старши експерт "Геодезически дейности" (ГД) - СГКК Благоевград

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Геодезически дейности“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Благоевград, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Асен Аврамов Симеонов