Архив

Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Враца,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/началник на СГКК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Враца, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Дияна Найчова Начева

 

Обява за Началник на отдел „Геодезия и картография

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел

Административно звено: Отдел „Геодезия и картография”,

дирекция “Геодезия и картография”, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“, СГКК – Кърджали

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Кърджали, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Цветелин Иванов Гавазов 

Обява за Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра"- СГКК Кърджали

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността 

Старши експерт СПК, Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Кърджали

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: