Обществени поръчки

Сканиране на досиета на СГКК София-град и привързването им към Кадастрално-административна информационна система

Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„СКАНИРАНЕ НА ДОСИЕТА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ-ГРАД И ПРИВЪРЗВАНЕТО ИМ КЪМ КАДАСТРАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА“

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 30.03.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2017- 0008

Доставка на нови автомобилни гуми и джанти за служебните автомобили на агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на нови автомобилни гуми и джанти за служебните автомобили на Агенция по геодезия, картография и кадастър“, по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка на 92 броя нови летни гуми за служебните автомобили на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

Обособена позиция № 2 „Доставка на 132 броя нови зимни гуми и 4 броя джанти за служебните автомобили на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

 

Предоставяне на фиксирани телефонни услуги и интернет услуги за нуждите на агенцията по геодезия, картография и кадастър, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност

Статус на oбществената поръчка: 
Прекратена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 22.03.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2017- 0007

Oбучение на вътрешни и външни институционални потребители

Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

„Обучение на вътрешни и външни институционални потребители”

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 20.03.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 21.03.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Преписка АОП № 01055-2017-0004.

Доставка на очила за корекция на зрението и/или за работа с видеодисплеи за нуждите на служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на очила за корекция на зрението и/или за работа с видеодисплеи за нуждите на служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър”

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 21.03.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2017- 0005