Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Статус Дата на публ. Дата на актуал.
18453 Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Възложена 24.04.2018 08.08.2018
18224 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” по Рамково споразумение № СПОР-4/09.03.2018 г. Възложена 30.03.2018 26.06.2018
18109 Проектиране, изработка, доставка и монтаж на асансьори в СГКК-София, СГКК-Силистра и СГКК-Ловеч и осъществяване на строителен надзор Възложена 27.03.2018 13.06.2018
17779 Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър Възложена 06.03.2018 25.06.2018
16379 Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК Възложена 14.02.2018 23.08.2018
17506 Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, УПИ XIII4301, кв. 271, имот ид. № 180 Възложена 07.02.2018 10.04.2018
17433 Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Възложена 16.01.2018 23.02.2018
17158 Проектиране и изпълнение на строителство –Реконструкция и ремонт на сгради на АГКК и упражняване на строителен надзор - с две обособени позиции
ПРЕКРАТЕНА
Затворена
22.12.2017 21.03.2018
16499 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Божурище и гр. Долна баня и на други населени места в общини Божурище и Долна баня Възложена 18.12.2017 31.05.2018
17113 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Божурище и гр. Долна баня и на други населени места в общини Божурище и Долна баня и дейности за довършване на процедурата по Възложена 13.12.2017 13.12.2017
15670 Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК по шест обособени позиции Възложена 24.11.2017 04.07.2018
16232 Доставка чрез покупка на 30 броя нови, неупотребявани, от една марка и модел автомобили за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Възложена 06.11.2017 14.02.2018
16498 Инженеринг на трафопост и упражняване на строителен надзор
Възложена
Прекратена- обособена позиция 1
30.10.2017 13.03.2018
16455 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Възложена 12.10.2017 19.12.2017
16454 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Възложена 12.10.2017 14.12.2017
16305 Доставка на компютърни конфигурации, скенери, принтери, мултифункционални и мрежови устройства за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър, по пет обособени позиции Възложена 03.10.2017 29.07.2018
15651 Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра ПРЕКРАТЕНА 03.10.2017 02.01.2018
15668 Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, упи XIII4301, кв. 271, имот ид. № 180 Възложена 25.09.2017 06.08.2018
15669 Проектиране, изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за нуждите на СГКК“, по 4 (четири) обособени позиции Възложена 19.09.2017 19.04.2018
15430 Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Възложена 04.07.2017 29.07.2018
15237 Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище, Антоново, Петрич, Крумовград, Кирково и Добрич - селска ПРЕКРАТЕНА 03.07.2017 26.04.2018
15204 Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Възложена 07.06.2017 04.08.2017
15203 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Възложена 06.06.2017 28.07.2017
15134 Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра ПРЕКРАТЕНА 02.06.2017 04.08.2017
14579 Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК по шест обособени позиции Възложена 23.03.2017 14.08.2017