Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Дата на актуал. Статус
19740 Доставка на природен газ за отопление на административните сгради на АГКК- София и службите в град Ловеч, Габрово, Ямбол и Стара Загора 24.08.2018 16.01.2019 Възложена
19628 Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 15.08.2018 01.11.2018 Възложена
19441 Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства от различни марки за нуждите на АГКК 09.08.2018 14.12.2018 Възложена
19219 Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 01.08.2018 31.01.2019 Възложена
19206 Подмяна на дограма по фасада на 6 и 7 етаж на сграда, находяща се в гр. Разград, ул. „Бузлуджа“ № 2 23.07.2018 12.12.2018 Възложена
18386 Извършване на основни и текущи ремонти в сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по обособени позиции 23.05.2018 15.11.2018
Възложена
Прекратена- обособена позиция 1
18453 Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 24.04.2018 08.08.2018 Възложена
18452 Доставка и монтаж на мека мебел за офиси за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 24.04.2018 18.10.2018 Възложена
18289 Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 12.04.2018 18.10.2018 ПРЕКРАТЕНА
18224 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” по Рамково споразумение № СПОР-4/09.03.2018 г. 30.03.2018 26.06.2018 Възложена
18107 Създаване на КККР на урбанизираните територии в с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра 28.03.2018 31.01.2019 Възложена
18109 Проектиране, изработка, доставка и монтаж на асансьори в СГКК-София, СГКК-Силистра и СГКК-Ловеч и осъществяване на строителен надзор 27.03.2018 13.06.2018 Възложена
18108 Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, в землищата на общини Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмяни, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, и др. 27.03.2018 06.12.2018 Възложена
17779 Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър 06.03.2018 25.06.2018 Възложена
16379 Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК 14.02.2018 23.08.2018 Възложена
17506 Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, УПИ XIII4301, кв. 271, имот ид. № 180 07.02.2018 10.04.2018 Възложена
17433 Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 16.01.2018 23.02.2018 Възложена
17158 Проектиране и изпълнение на строителство –Реконструкция и ремонт на сгради на АГКК и упражняване на строителен надзор - с две обособени позиции 22.12.2017 21.03.2018
ПРЕКРАТЕНА
Затворена
16499 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Божурище и гр. Долна баня и на други населени места в общини Божурище и Долна баня 18.12.2017 31.05.2018 Възложена
17113 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Божурище и гр. Долна баня и на други населени места в общини Божурище и Долна баня и дейности за довършване на процедурата по 13.12.2017 13.12.2017 Възложена
15670 Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК по шест обособени позиции 24.11.2017 04.07.2018 Възложена
16232 Доставка чрез покупка на 30 броя нови, неупотребявани, от една марка и модел автомобили за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 06.11.2017 14.02.2018 Възложена
16498 Инженеринг на трафопост и упражняване на строителен надзор 30.10.2017 13.03.2018
Възложена
Прекратена- обособена позиция 1
16455 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 12.10.2017 19.12.2017 Възложена
16454 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 12.10.2017 14.12.2017 Възложена