Обществени поръчки

Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

          Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет ”Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ по Рамково споразумение № СПОР-1/10.01.2017 г.

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове.

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

          Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет “Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” по Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2017 г.

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове.

Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра

Статус на oбществената поръчка: 
ПРЕКРАТЕНА

„Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“

Обособена позиция № 2 „Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

 

Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК по шест обособени позиции

Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

:           Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ НА АГКК

ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Осигуряване на комуникационна свързаност на Агенцията по геодезия, картография и кадастър“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 18.04.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2017- 0010