Уведомления

 • Изходящ № 20-18530-20.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  До: н-ци на ПЕТЪР ПАВЛОВ ХРИСТОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-78349-21.02.2019г. от АДЕЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 55871.511.9892, с адрес: гр. Перник, ул. „Димитър Благоев” №184.

 • Изх. № 24-6180-01.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  До: ЗЕКЕРИЕ КЯШИФ МЕХМЕД и ФАТМЕ ДЖЕЛИЛ МЕХМЕД гр. Разград, ул. „Марица“ № 47
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-90731-01.03.2019г. от Йордан Миленов Йорданов до  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, във връзка с регистриране на документ за собственост, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори:  61710.505.2117, 61710.505.344 и 61710.505.345 в гр.Разград.

 • Изходящ № 24-8344-21.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.04.2019
  ДO: РУМЕНА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА ДO: ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА СТЕФАНОВА ДO: ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ДИКОВСКИ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 54, ал. 4  от  ЗКИР  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-4942 / 14.01.2019 г. от ОБЩИНА ТЕТЕВЕН в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на поземлени имоти с идентификатори 72343.500.7187 и 72343.500.3511  , по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-16/06.03.2009г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София.

 • вх. № 01-64341-14.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.04.2019
  Изходящ № 24-8159-20.03.2019 г. ОБЩИНА ВАРНА ГР.ВАРНА БУЛ.“ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК“ №43 ЕЛЕНКА РУСЕВА НИКОЛОВА ГР.ВАРНА УЛ.“РОПОТАМО“ №11 МАРИЯНА ЯНАКИЕВА ЦОЛМАН ГР.ВАРНА УЛ.“РОПОТАМО“ №11 МИЛКО ЯНАКИЕВ АНТОНОВ ГР.ВАРНА УЛ.“РОПОТАМО“ №11 ИВАН ВЛАДИСЛАВОВ АЛЕКСАНДРОВ ГР.ВАРНА УЛ.“РОПОТАМО“ №11
  Публикация на:: 
  Варна

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-64341-14.02.2019 г., подадена на основание  чл. 56 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3036-20.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 10135.5505.417, 10135.5505.417.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-4567-14.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.04.2019
  Дo: СЕРБЕЗ МЮМЮН МЕХМЕД гр.Кърджали, ул.Лляна Димитрова №48 Дo: АЛЕКО МИЛЕВ КОВАЧЕВ (АХМЕД МЮМЮНОВ МЕХМЕДОВ) гр.Кърджали, ул.Лляна Димитрова №48 Дo: НЕВРИЕ МЮМЮН МУСТАФА с.Опълченско, ул.“Петър Мирчев“ №5 Дo: БАЙРЯМ МЮМЮН МЕХМЕД с.Опълченско, ул.“Петър Мирчев“ №15 Дo: МЕХМЕД МЮМЮН МЕХМЕД гр.Кърджали, кв. „Възрожденци“№98, вх.Б, ет.1, ап.20 Дo: АХМЕД БАЙРЯМОВ МЕХМЕДОВ гр.Кърджали, ул.Лляна Димитрова №48
  Публикация на:: 
  Кърджали

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-205220-06.06.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016г. (ДВ брой 4 от 13.01.2017г.

 • Изх. № 24-8213-20.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО СТЕФАН СПАСОВ СТАМОВ КРЪСТЮ ИВАНОВ СТАМОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. №  01-34977-28.01.2019 г. от ИВАНКА СПАСОВА ИВАНЧЕВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено отразяване на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 07106.1432.114.1, по отношение на които сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-7865-19.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.04.2019
  До: ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ДАНЕВА ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА КРУМОВА КРАСИМИР СТОЯНОВ КРУМОВ
  Публикация на:: 
  София - град

              В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-75479-28.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-7900-19.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА СТЕФАНОВА ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ ДОБРИНКА НИКОЛОВА ПОПОВА
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-401948-16.10.2018 г.

 • Изх. No 24-7891-19.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО БОЖИЛ КОСТАДИНОВ ДИМАНОВ ИРИНKА РАЙЧOВА БАБАЧКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-82740-08.03.2018 г. и вх. № 05-10650-26.07.2018 г.

 • Изходящ № 24-8176-20.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.04.2019
  ДО БОЙКА ЕВТИМОВА ЙОРДАНОВА БОРИСЛАВА БОРИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-367483-21.09.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-11059-19.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1931.220.1, 68134.1931.220.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-8200-20.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  До „КОТТОРОС“ ЕООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-422292-29.10.2018 г. от Ангел Николаев Петров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 37914.6845.3, 37914.6845.553, 37914.6845.554 и 37914.6845.613, с. Кокаляне, район „Панчарево“, Столична община.

 • Изходящ № 24-8216-20.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.04.2019
  До: "ИНКОМ-2003" ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-275033-20.07.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1269-04.02.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.511.6, 68134.511.8, 68134.511.7, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-8218-20.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.04.2019
  До: ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ДРАГАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-282452-25.07.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1636-13.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1940.619, 68134.1940.1027, 68134.1940.1266, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-8215-20.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.04.2019
  Дo: ХОНГЧАО МА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-23277-21.01.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-8366-21.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.04.2019
  ДО МАЛИН КИРИЛОВ ПЕТРОВ РУМЯНА АТАНАСОВА ПЕТРОВА ЛИЛИАН ПЕТРОВ МАЙСКИ АЛЕКСАНДРИНА СТАНИШЕВА ЙОТОВА ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА КУТЕВА НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КУТЕВ МАРИЯ ПЕТРОВА ХАЙДУТОВА-ДЖУРОВ ВЕНЦИСПАС СТЕФАНОВ БОНЕВ МАРИАНА ИВАНОВА МАРКОВА ГИНКА МАНОИЛОВА ЖИВКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-285141-26.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-392-10.01.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1006.615, 68134.1006.616, 68134.1006.624, 68134.1006.1174, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-8377-21.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.04.2019
  ДО ГАЛИНА ВИДЕНОВА-ПРОКОПИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег.  № 01-499459-18.12.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-1983-22.02.2019 г., за изменение на КККР на  район Оорище, Столична община, засягаща СОС с идентификатори 68134.407.69.4.6, 68134.407.69.4.7 и 68134.407.69.4.8, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-4667-15.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.04.2019
  Дo: НАДЕЖДА СТЕФАНОВА КАЦАРЕВА Адрес: град Карлово, ул. „Криволак“ № 19
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-499730-18.12.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-3283-01.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.04.2019
  До: КРИСТИЯН СТАНИМИРОВ ПАНДЪКОВ Адрес: град Карлово, бул. „Освобождение“ № 63, вх.В, ет.4, ап.10 До: СОНЯ СТАНИМИРОВА ПАНДЪКОВА Адрес: град Карлово, бул. „Освобождение“ № 63, вх.В, ет.4, ап.10
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-417158-24.10.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-4658-15.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.04.2019
  До: ВАСИЛ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ Адрес: град Асеновград, ул. „Шести януари“ № 5
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-84657-09.03.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-5623-25.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  До: АНА НИКОЛАЕВА ДЖИНЕВА Адрес: град Асеновград, ул. „Божур“ № 9
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-29223-24.01.2019г. в СГКК – Пловдив, подадено от МАРИЯ НИКОЛАЕВА ДЖИНЕВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-8398-21.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.04.2019
  Дo: Собственниците или носители на други вещни права на апартаменти в сграда 83510.660.164.3 с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Жечко Спиридонов” № 3, вх.2
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-112865-15.03.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и проверка на место от СГКК-Шумен, чрез служебна заявка с вх.

 • Изх.№ 22-58-21.03.2019 г. По преписка: 01-454358-16.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО КАЛИНА СТЕФАНОВА ЧАПКЪНОВА- КЮЧУКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  Постъпило е заявление вх. № 01-454358-16.11.2018 г. /наш/, подадено от Община Бургас, с което се иска изменение на кадастралната карта на гр.Бургас, по отношение на имоти с идентификатори 07079.660.112, 07079.660.325  и 07079.660.119, находящи се в кв.Победа, гр.Бургас. Иска се промяна на кадастралните граници на ПИ 07079.660.112 в съответствие с границите на УПИ XLIV-97, кв.1 по плана на кв.Победа, гр.Бургас. Изменението засяга границите на ПИ 07079.660.325 и 07079.660.119.

 • Изх.№ 22-57-21.03.2019 г. По преписка: 01-355164-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО: СВЕТЛИН ВЕСЕЛИНОВ АНЕГНОСТЕВ ЕТ ДАНЕКС - ДАНЧО ДАЧЕВ ПЕТКО ТОДОРОВ ПЕТКОВ КИРИЛ ПЕТРОВ ПЕТКОВ БОРЯНА КАМЕНОВА КРУСЕВА - МАК ГОНЕГАЛ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-355164-13.09.2018 г. /наш/ от ВЕЛКО НЕНОВ ГЕНЧЕВ с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-106/ 09.12.2007 г.  на Изпълнителния директор на АГКК КККР на гр. Приморско, общ. Приморско,  състоящо се в промяна на границите на поземлен имот  с идентификатор 58356.501.685 с ПИ с идентификатори 58356.501.342, 58356.501.341, 58356.501.340, 58356.501.339 и 58356.501.318,, съгласно проект за изменение изработен от правоспособното по ЗКИР лице инж. Д.

 • Изходящ № 01-507124-3/21.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.04.2019
  До: Николай Янакиев Владимиров бул. „Никола Вапцаров” № 92, бл. 211, вх. З, ет. 5, ап. 6 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-507124-28.12.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1803-18.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.532.767.1, 56784.532.767.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 01-454609-3/21.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.04.2019
  До: Величка Тодорова Ветренска ул. „Марин Дринов” № 21 с. Първенец, общ. „Родопи”, обл. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-454609-16.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1800-18.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.510.392, 56784.510.392.1, 56784.510.392.2, 56784.510.392.3, 56784.510.392.4, 56784.510.392.5, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 01-43359-2/21.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: Ивелина Стоянова Дикиджиева ул. „Чернишевски” № 17 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 24-21230*21.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.04.2019
  ДО СИМЕОН АЛЕКСАНДРОВ ВАКАШИНСКИ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61,  ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 17-536/ 26.09.2018г., с която се ОТКАЗВА изменение в КККР по заявление с рег. № 01-35456-29.01.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, касаещо коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори /ПИ/ 04279.628.456, 04279.628.181, 04279.628.177 и 04279.628.422; обособяване на 2 бр. нови ПИ 04279.628.504 и 04279.628.505 и вписване на Спас Георгиев Лунджов в КРНИ съгласно Решение № 2912/ 18.04.2018 г.

 • Изх. № 24-5608-25.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.04.2019
  ДО ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТЕРЗИЕВ ЖК „ИЗТОК“ № 2, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 9 ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г., във връзка с чл. 51, ал.1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че по Заявление с вх. № 01-12002-15.01.2019 г. на СГКК - Стара Загора, подадено от Борис Маринов Димитров като пълномощник на Пейчо Иванов Пеев, е предоставен проект за изменение на одобрената ККР на гр. Казанлък, общ. Стара Загора, относно самостоятелен обект с идентификатор 35167.502.6102.1.2 с вписани в кадастралния регистър собственици Йордан Георгиев Терзиев и Иван Пеев Стоянов. Във връзка с чл. 52, ал. 1, т.

 • Изх. № 24-8226-21.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  ДО ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65334.300.2143
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-46438/04.02.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено от Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград чрез Михаил Бащавелов, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 65334.300.2193 и обособяване на нов поземлен имот с идентификатор 65334.300.2143 на основание Акт за публична държавна собственост № 198/2009г., ПУП – ПР по Заповеди № РД-14-03-195/1984г.

 • Изходящ № 24-8246-21.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.04.2019
  ЙОНКА ХРИСТОВА ПЕЕВА ПЕНКА ХРИСТОВА ПЕЕВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Възражение вх. № 02-1872-12.12.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, Заявление вх. № 09-15899-26.02.2019 г, с които е заявено изменение във връзка със срока на отговорност на дефекти по влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Гложене, общ. Тетевен и на основание чл. 51, ал. 1, т. 2  от ЗКИР е изработена преписка за отстраняване на непълнота и грешка, касаеща имотната граница между имоти с идентификатори 15165.705.69 и 15165.705.70 от одобрената със Заповед № РД-18-1787-30.10.2018 г.

 • Изх. № 24-8188-20.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ЯНЮ ВЪЛЕВ ЯНЕВ КОСТА ИВАНОВ ЧАПАРОВ ПЛАМЕН МИТЕВ ПАНЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Хасково

  С настоящото Ви уведомяваме, че Пенка Василева Найденова е подал пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-69284-18.02.2019г., с което иска да бъде променена кадастралната карта на землище гр.Димитровград за имот с идентификатор 21052.1002.625. Изменението се състои в поправка на грешка в КК по проект изработен от правоспособно лице по ЗКИР инж. Марио Запрянов – отразяване границите на УПИ XVIII-412 и XIX-412 в кв. 76 по плана на кв. „Черноконево“ гр.Димитровград. Приложени са документи за собственост, удостоверяващи уредени регулационни сметки, копие на Заповед №668 от 06.09.1996г.

 • Изходящ № 24-8274-21.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.04.2019
  ДO БИЛЯНА МИТЕВА ИРМАНОВА ДЕЛЯН ИРМАНОВ ИРМАНОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-489869-11.12.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 20-18475-20.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.04.2019
  До: БОЙКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ ПЕНКА ЙОРДАНОВА ДРАГАНОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-479389-04.12.2018г. от АНТОАНЕТА КИРИЛОВА НАНЕВА възоснова на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Ябланица, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-1991-22.02.2019 г.

 • Изх. № 22-55-20.03.2019 г. По преписка: 01-485274-07.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ВОСКЯН КАЛУСТ ПЕХЛИВАНЯН
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-485274 - 07.12.2018 г., подадено от ТАТЯНА АЛЕКСИЕВА ГЕОРГИЕВА, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на гр.Бургас  по отношение поземлен имот с идентификатор 07079.829.56. Искането е за нанасяне границите на поземлен имот с идентификатор 07079.829.56 в съответствие с уличната и дворищна регулация на парцел IX-56, кв.11, кв. Горно Езерово,  гр.Бургас. Засегнати от промяната са и поземлени имоти с идентификатори 07079.829.57, 07079.829.401 – улица и 07079.829.516.

 • Изх.№. 20-18125-19.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.04.2019
  ДО ЗАНКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА ЕМИЛИЯ ГРИГОРОВА ПЕТРОВА АНТОАНЕТА ЛУКАНОВА КОЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  Със заявление рег. № 01-66081-20.02.2018 г. от АНТОАНЕТА ЛУКАНОВА КОЛЕВА е заявено искане за изработване на проект за промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри, изменение на кадастралните данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти, издаване на скица-проект за поземлени имоти с идентификатори 68134.1500.1652 и 68134.1500.1132, находящи се в район Искър, Столична община.

 • Изх. № 24-7894-19.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  ДО ЙОРДАНКА НИКОЛОВА АНДРЕЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-380871-02.10.2018 г. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАЦЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 29430.4705.668.1, с. Житен, район „Нови Искър“, област София.

 • Изходящ № 24-7861-19.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.04.2019
  Дo: ИЛИЯ БЛАГОЕВ ВЕЛИЧКОВ ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА МАРИЯ ЦВЕТАНОВА РАДКОВА ЕВГЕНИЯ БОРИСОВА ИВАНОВА МЕТОДИ БОРИСОВ ИВАНОВ ПОЛМАТ АД ЙОВНОВ КОНСУЛТ ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-289408-19.09.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за ОТКАЗ за изменение на КККР № 18-6223-26.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.505.1200, 68134.505.829, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-7864-19.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.04.2019
  Дo: МАРИАНА КОЛЕВА КОЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-363301-19.09.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-856-22.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1369.552, 68134.1369.594, 68134.1369.2026, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-8048-19.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.04.2019
  До: РУМЯНА АСЕНОВА РАКОВА До: МАКСИМ МЕНАХЕМ КОЕН До: РУМЯНА ПЕТРОВА КОЛАРОВА До: НАДЕЖДА ЦЕКОВА ЙОРДАНОВА До: РУМЯНА ЛЮБЕНОВА ЙОРДАНОВА До: БИСЕР ЛЮБЕНОВ ЙОРДАНОВ До: ЕЛЕНА СТОЯНОВА ВЪРБАНОВА До: МАРИЯ ИВАНОВА БОЖИНОВА До: ИВАН ТОДОРОВ БОЖИНОВ До: „ПЪРВА ФИНАНСОВО БРОКЕРСКА КЪЩА“ ООД До: "ЕЛ ЕС АЙ ПИ" ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-267348-30.08.2017 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-8255-21.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.04.2019
  Дo МИНА ВЕЛИНОВА СИМЕОНОВА ЦВЕТА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
  Публикация на:: 
  Плевен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 2 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-28483-23.01.2019 г., подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3057-21.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56722.654.273.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-8047-19.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.04.2019
  До: СНЕЖАНА ЛАЗАРОВА НАЙДЕНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-222965-18.06.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1584-12.02.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1892.839, 68134.1892.840, 68134.1892.277, 68134.1892.278, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изх. № 24-8034-19.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  ДО ПАРАСКЕВА КИРИЛОВА ЧАПАРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-26677-23.01.2019г.

 • Изходящ № 24-8091-20.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.04.2019
  Дo: КРАСЯ ЦВЕТАНОВА ПЕШЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-505562-27.12.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1594-12.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4087.714.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • рег.№01-58564-11.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ ГР.ВАРНА УЛ. „СТРАХИЛ ВОЙВОДА“ №20, ЕТ.8, АП.54 ЕМИЛ ГЕНОВ ЕНЕВ ГР.ШУМЕН УЛ. „ГЕНЕРАЛ ДРАГОМИР“ №11, ВХ.5, ЕТ.2, АП.90 ЛИЛИЯ ВЕСЕЛТОНОВА ЕНЕВА ГР.РУСЕ БУЛ. „МИДИЯ ЕНОС“ №1, ВХ.1, ЕТ.6, АП.1
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с рег.№01-58564-11.02.2019г.  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр.Варна от ДИМИТРИЧКА ЯНЕВА ВАСИЛЕВА е започната административна процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна относно поземлен имот с идентификатор 10135.3517.160 състоящо се в отразяване на сгради с проектни идентификатори 10135.3517.160.9 и 10135.3517.160.10 съобразно геодезически измервания и проект, изработен от лицензирано лице по ЗКИР.

 • рег № 01-21297-21.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДO АТЧЕ ОСМАНОВА НЕДЖИБОВА ГР.СУВОРОВО, УЛ.“ПЕРУЩИЦА“ 30 ДЖЕВАТ ОСМАНОВ РАМАДАНОВ ГР.СУВОРОВО, УЛ.“БУЗЛУДЖА“ 1 РАФЕТ ОСМАНОВ РАМАДАНОВ ГР.СУВОРОВО, УЛ.“БУЗЛУДЖА“ 6
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-21297-21.01.2019г. ТОДОР РАДЕВ ПАВЛОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)  и във връзка със започната процедура за отразяване в граници  УПИ XXX-1633, кв.39, в съответствие с регулационен план и и документ за собственост  и на основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението, е необходимо да изразите становище. 

   

 • Изходящ № 24-7210-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.04.2019
  Дo: ГИНКА РОСЕНОВА ДИМИТРОВА УЛ.“ДИМИТЪР ИКОНОМОВ“ 22 До: ПЛАМЕН РОСЕНОВ НИКОЛОВ До: ДИМКА ПЕТКОВА ВЕЛИКОВА УЛ.“ДИМИТЪР ИКОНОМОВ“ 22
  Публикация на:: 
  Варна

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-6436-14.01.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-5566-25.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.04.2019
  Дo: ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ До: МАРИЯНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА До: МАРИЯН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-506722-28.12.2018 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изх. № 24-5286-21.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО МИНКА СТОЕВА БАНОВА УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 4 С. КОПРИНКА ОБЩ. КАЗАНЛЪК
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Община Казанлък е подала пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-490693-11.12.2018 г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.3 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри за землището на с. Средногорово.

 • Изх. № 22-54-19.03.2019 г. По преписка: 01-472262-28.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО: КИРИЛ ЦВЕТАНОВ ГОТОВАНСКИ ЦВЕТАН КИРИЛОВ ГОТОВАНСКИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-472262 - 28.11.2018 г., подадено от  ОБЩИНА ПОМОРИЕ, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на гр. Каблешково  по отношение сгради с идентификатори 35033.501.669.1 и 35033.501.669.2. Искането е за нанасяне на сграда с идентификатор 35033.501.669.3 и отразяване на 4 бр.СОС с проектни идентификатори 35033.501.669.3.1, 35033.501.669.3.2, 35033.501.669.3.3 и 35033.501.669.3.4 в съответствие с извършени преки геодезически измервания и представени архитектурни чертежи на сградата.

 • Изх.№ 22-53-19.03.2019 г. По преписка: 01-44015-01.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.04.2019
  ДО МИРОСЛАВ ДИНКОВ СТОЙКОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото писмо Ви уведомяваме, че в изпълнение на услуга по заявление вх. № 01-44015-01.02.2019 г., подадено от ЕМАНУЕЛ КИРКОР СТЕПАНЯН, е променено вписването за собственост в кадастралния регистър  на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 07079.659.225.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, общ. Бургас.

 • Изх. № 22-52-19.03.2019 г. По преписка № 01-41013-31.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО МАРИ ПАН ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – Бургас е постъпило заявление, вх. № 01-41013-31.01.2019 г., подадено от ПАВЛИН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ , с което заявителят желае да бъде вписан като собственик на 1/3 ид.част от нива в земл.на с.Медово,Община Поморие местността.“Панаята“,с  идентификатор 47651.14.42, цялата на площ от 9999 кв.м.

  Към заявлението е приложено копие на Нотариален акт №137,том 4,рег.952,дело 802 от 13.04.2005г.,издаден от СВ гр.Поморие.

 • Изходящ № 01-396506-20.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.04.2019
  ДО: АТАНАС НИКОЛОВ СТЕФАНОВ Адрес: ул. „Търговска“ № 46, гр. Кричим ДО: ХРИСТО НИКОЛОВ СТЕФАНОВ Адрес: ул. „Търговска“ № 46, гр. Кричим ДО: АНГЕЛ НИКОЛОВ КЪНЕВ Адрес: ул. „Търговска“ № 46, гр. Кричим
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.61, ал.1 от Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-396506-11.10.2018 г. в СГКК-Пловдив от Община Кричим, подадено на основание чл. 58, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5-15.12.2016 г.

 • Изх. № 01-39275-20.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО: СТЕФАН РОСЕНОВ КРАСИМИРОВ Адрес: ул.“Димитър Талев“ № 84, ет. 1, ап. 1, гр.Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  Относно: Заявление с вх.№01-39275-30.01.2019 г.  и заявление с вх.№01-409973-19.10.2018 г. и молба-възражение с вх.№02-1786-16.11.2018 г. в СГКК-Пловдив от Стефан Росенов Красимиров във връзка искане да се издаде скица и удостоверение за характеристика на ПИ с ИД 59032.1.701 по КККР на с.Първенец, Община „Родопи“.

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРАСИМИРОВ,

   

 • Изходящ № 01-476579/20.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ТАМБУРОВ ГР.БУРГАС Ж.К. ИЗГРЕВ БЛ.19 ВХ. 3 ЕТ.6 АП.15
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявленние с вх. № 01-476579/30.11.2018 г. от Борис Иванов Викиев  в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на гр.Пловдив общ.Пловдив нанасяне на самостоятелни обект в сграда с ИД  56784.522.3028.1, за които в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.

 • Изходящ № 01-90916/20.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО ГЕОРГИ ПАВЛОВ МАНЕВ ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”МАРИЦА” № 91
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявленние с вх. № 01-90916/01.03.2019 г. от МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-4873*20.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.04.2019
  ДО МИХАЛ ВАНКОВ ТУНТЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 49 а, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че с протокол № 25/08.01.2019г. на СГКК – Благоевград са приети кадастрална карта и кадастралните регистри на ПИ 07377.401.4, землището на с. Българчево, общ. Благоевград по повод на Заявление вх. № 01-423916-29.10.2018 на СГКК – Благоевград подадено от Весела Василева Мазнева.

   

   

 • Изх. № 24-8111-20.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО ЛЪЧЕЗАР КИРИЛОВ ПАВЛОВ МАРИЯ ХЕНРИКА ЙОДКО
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-72830-19.02.2019 г. от заявител Любомира Боянова Сотирова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране на самостоятелни обекти в сграда, на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Независимост”№ 2.

 • Изх. № 24-5269-21.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО: РАДА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА ДО: САШКО ДИМИТРОВ ТАШЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-67191/15.02.2019г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.531.73.2.12 с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР, бл. 21, вх. б, ет. 4, ап. 12.

 • Изходящ № 24-8033-19.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  До: ИВАН БОЖКОВ БОЖКОВ гр. Велико Търново ул. "Иларион Драгостинов" № 5, вх. А, ет. 6, ап. 17
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

                     В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-37014-29.01.2019 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в имот с идентификатор 27382.500.1330 находяща се в гр. Елхово, ул.

 • Изх. № 24-7795-18.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  До: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. 01-420854-26.10.2018г.

 • Изх. № 24-7796-18.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  До ОРЛИН НИКОЛОВ КУЗМАНОВ МАРИЯНА АНДРЕЕВА КОЛЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-492252-12.12.2018 г.

 • Изх. No 24-7785-18.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО ГЕРГАНА СИМЕОНОВА СЕРАФИМОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-29411-24.01.2019г.

 • Изходящ № 24-4787-18.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.04.2019
  ДО СТАНКА БОРИСОВА ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-191152-28.05.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1660-13.02.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1200.24, 68134.1200.24.1, 68134.1200.24.2, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-7797-18.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО ПЕТКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ МАРИЕТА БОРИСОВА НИКОЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-39376-30.01.2019 г. от ТЕОДОРА БОЙЧЕВА ЦОНЕВА и ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА СТАНКОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1975.272, район „ВИТОША”, Столична община.

 • Изх. No 24-7940-19.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО АНИТА АЛЕКСАНДРОВА ТОТОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-468521-26.11.2018 г. от ИЛИЯ БОРИСОВ ДИМИТРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 87401.7501.775, 87401.7514.1 и 87401.7514.7, находящи се в с. Яна, район Кремиковци, Столична община.

 • Изходящ № 24-7790-18.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.04.2019
  ДО ДАНИЕЛА ПАВЛОВА КАЛИСТРАТОВА ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ЛАЗАРОВ ИНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЦВЕТКОВ МИРОСЛАВ НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ ЕВЕЛИНА БОГОМИЛОВА МИХАЙЛОВА ВЯРА МИРОСЛАВОВА МИХАЙЛОВА САЙЕД АБДУЛ САМАД АФЗАЛИ СЕВДАНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА ЕЛКА РУСЕВА КИРИЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-100001-05.04.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-7808-18.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  До: Наследници на Тоти Иванов Чирпанлиев: ИВАН ТОШКОВ ТОТЕВ жк "Меден рудник" №14, вх.9, ет.4
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-67826/14.11.2018г. по писмо с изх. № 2801-19532/12.11.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.528.337, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Вит” №67.

 • Изх. № 24-7916-19.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ДРАКОПУЛУ ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ЧАЛЪКОВА ИРИНА ГЕОРГИЕВА КИРОВА ВИОЛЕТА МАРИНОВА ТОДОРОВА РАДОСТИНА СТЕФАНОВА КАБАИВАНОВА ТАТЯНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА САШКА ДИМИТРОВА ДЕНЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-482670-05.12.2018 г. от заявител НК „ЖИ” – ЖП секция - гр. Горна Оряховица до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение и протокол № 21-127-12.02.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РД - 14-95 / 22.11.2018 г.

 • Изх. № 24-1650-15.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  До: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ гр. Кюстендил, пл. "Велбъжд "№ 1 ИРЕН ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА гр. Самоков, ул. „Димитър Димов” № 2, ет. 1, ап. 3 ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ гр. София, жк „Младост 4” бл. 429, вх. 3, ет. 6, ап. 99 ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ гр. София, ул. „Орел” № 11, ет. 2, ап. 1
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

             На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 05-17667/12.12.2018 г. на Ирен Георгиева Николова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил е започната процедура на основание чл. 57 ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-7923-19.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  ЕТ "НИКАНТО-НИКОЛАЙ ВЪРБАНОВ"
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-55485-08.02.2019 г., подадена на основание  58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-2050-18.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  До: РЕНАТА ЛЮБОМИРОВА ЗАНЕВА
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-406650-18.10.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-7893-19.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  До: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КРУМОВ До: ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-351090-11.09.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ 24-7904-19.03.2019г..

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  До: ЗДРАВКА ЦВЕТАНОВА ТРАЙКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-447821-13.11.2018г. от МАГАЗИНИ ЕВРОПА АД до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-7941-19.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  До наследници на Иван Панайотов Панайотов
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-44265-01.02.2019 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2953-19.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 47161.501.332, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-7935-19.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  Дo: ЙОРДАН ПЕТЕВ ПЕТКОВ До: ЦАНКО ТОДОРОВ РАДОЕВ чрез ДИМИТЪР ДЕТЕЛИНОВ ДАСКАЛОВ До: ЦВЕТА ЦАНКОВА РАДОЕВА До: ОБЩИНА ШУМЕН
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-423588-29.10.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-2447*19.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  ДО ИВАН ИЛИЕВ ПРЪТЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 17-64/22.01.2019г. на Началника на  СГКК- Благоевград , с която се ОТКАЗВА изменение в КККР по заявление с рег. № 01-400349/15.10.2018г.

 • Изх. № 24-7982-19.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО Г-ЖА РАБИЕ ЮСЕИНОВА ХЪРЛОВА с. Борино, ул. Поречие №12
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХЪРЛОВА,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомява, че по постъпило заявление вх. №01-52583-07.02.2019 г. от Кмета на Община Борино е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти на село Борино, община Борино, област Смолян.

 • Изходящ № 24-7705-18.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  До: „ЕМ ДИ 5“ ООД ЧРЕЗ ИВАНКА СЕРАФИМОВА СТОЯНОВА До: СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ЛЮЛИН“
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-483758-06.12.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1445-07.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4414.209, 68134.4414.85, 68134.4414.85.1, 68134.4414.85.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-7680-15.03.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  ДО МЛАДЕН ТОДОРОВ ЦВЕТАНОВ, ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК МАРИЯ ВУЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-17655-17.01.2019 г., подадено на основание   чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-1585-12.02.2019 г., за изменение на КККР на  район Младост, Столична община, засягаща сграда с идентификатор 68134.4087.5281.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-7682-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО МЕДИКАЛ КОНСУЛТ ООД ВЛАДИМИР ВЕНЕЛИНОВ ЛАЗАРОВ ВЕСЕЛА СТЕФАНОВА ЛАЗАРОВА ВЕСА ДИМИТРОВА ЦОЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-465542-23.11.2018г. от ВАЛЕНТИН СЛАВЧЕВ ГРИГОРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект на правоспособно лице, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1500.2763, 8134.1500.2371, 68134.1500.662 и 68134.1500.1252, находящи се в  район Искър, Столична община,

 • Изх. № 24-7663/15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО ГЕРГАНА ЦОНЬОВА НЕКОЙКА РАДКА АСЕНОВА ЦОНЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-493600-13.12.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  за самостоятелен обект с идентификатор 68134.1381.2024.1.26, гр.София,  район „Надежда”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изходящ № 24-7666-15.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  До: АЛЕКСАНДЪР ГЕРГИНОВ КОВАЧЕВ До: ЕМИЛ ГЕРГИНОВ КОВАЧЕВ До: АНГЕЛ БОРИСОВ НАЙДЕНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-122175-05.04.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за ОТКАЗ за изменение на КККР № 18-1149-31.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6970.1533, 04234.6970.1534, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-7773-18.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2019
  До: ИВАН МАРИНОВ ГАВРИЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-423502-29.10.2018 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-370-09.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1945.365, 68134.1945.366, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-7724-18.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  До: ЕТ „ЕВИТА - СТАНКА ДИМИТРОВА“ До: „АИДА-90 - РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА“ До: НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК До: ЕТ „АНТОНИН 51 -АНТОНИЙ ХЛЕБАРОВ“ гр.Ямбол, ул. „Стара планина“ бл. 2, вх. Д, ет. 8, ап. 108 До: ЕТ „ПЕТЯ 86 - СТОЯН МАНДАЖИЕВ“ гр.Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ № 27 До: СТАМО МОМЧИЛОВ СТАМОВ гр.Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 66, ет. 3 До: ЕТ „М - ДЕГАЯ - МИЛЧО ДИМИТРОВ“ гр.Ямбол, ул. „Крали Марко“ бл. 82, вх. Г, ет. 8, ап. 173 До: ЕТ „ЕЛЕКТРА - ТОДОР ТОДОРОВ“ гр.Ямбол, ж.к. „Васил Левски“ бл. 2, вх. В, ет. 4, ап. 7 До: ЕТ „МАЛИН БОРИСОВ ХАДЖИЕВ - ХБМ“ гр.Ямбол, ж.к. „Диана“ бл. 15, вх. А, ет. 2, ап. 6 До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол, ул. "Г.С.Раковски" № 7
  Публикация на:: 
  Ямбол

              В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-77815-21.02.2019г. подадено от ОБЩИНА ЯМБОЛ на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол на основание чл.51, ал.1, т.1, чл.53а, т.3  от ЗКИР, засягащо поземлен имот с идентификатор 87374.550.1, находящ се в гр.

 • Изх. № 24-7649 – 15.03.2019 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  ДО АДРИАНА ЙОСИФОВА СЛАВОВА гр. Сливен, ЖК Сини камъни бл. 26, вх. Д, ет.2, ап. 5 ДО МАЯ СТОЙКОВА ДЖЕНЕВА гр. Варна, ЖК Възраждане бл. 32, ет. 12 ап. 63 ДО ЖУЛИЕТА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА гр. Каварна, ул. Г. Бенковски № 26 ДО ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЧЕРКЕЗОВ гр. Каварна, ул. Г. Бенковски № 26 ДО СТОЯНКА КОЛЕВА ДЕРВИШЕВА с. Захари Стояново, общ. Шабла ДО МАРЧО КОЛЕВ МАРЧЕВ с. Захари Стояново, общ. Шабла
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-349559-11.09.2018 г., подаден  на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-7726-18.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  Собствениците или носители на други вещни права на обекти в сграда 52009.502.295.3 с административен адрес гр. Нови Пазар, ул. „Патриарх Евтимий” № 16
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-279198-24.07.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2882-18.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 52009.502.295.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-7712-18.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  До: „МОЛЛОВ ФАЙНЕНШЪЛ ЕНД ИНДЪСТРИАЛ ГРУП“ АД гр. София 1407, район Лозенец, бул. "Черни връх" № 43
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-30488-24.01.2019 г., подадена на основание  основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2345-05.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 72240.38.269, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-7514-18.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  Дo: ИВКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА гр. Враца, ул. ген. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ № 1А, вх. В, ет. 3, ап. 55 До: ГЕОРГИ СТЕФАНОВ СЪРНОВ с. Паволче, п.к. 3044, ул. Ком № 6 До: ЗДРАВКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА гр. Перник, п.к. 2300, ул. Юрий Гагарин, бл. 44, вх. В, ет. 7, ап. 65 До: НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА НЕДЯЛКОВА гр. Враца, п.к. 3000, ж.к. "Дъбника", бл. 1, вх. А, ап. 3 До: ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ НЕДЯЛКОВ гр. Враца, п.к. 3000, ж.к. "Дъбника", бл. 37, вх. Б, ет. 3, ап. 34 До: ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ КАЗАШКИ гр. Враца, п.к. 3000, ОСОГОВО № 10
  Публикация на:: 
  Враца

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-41341-31.01.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изх. № 24-7741-18.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02693.501.6089
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-88251/28.02.2019г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-2823/15.03.2019г. състоящо се в коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 02693.501.6089 и обособяване на нов поземлен имот с идентификатор 02693.501.510 на основание Нотариален акт № 137/1998г., ПУП – ПР по Заповед №19-0334/1990г. на Кмета на Община Разлог и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изх. № 24-7145-12.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  Изх. № 24-7145-12.03.2019г.
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзкас чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-476187-30.11.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  и издаване на скица за сграда с идентификатор 68134.306.262.4, гр.София, район „Възраждане”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изходящ № 24-7569-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  Дo: "ПЕТЕЛОВ" ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-437641-06.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1061-29.01.2019 г., засягащо самостоятелен обект с идентификатор 68134.4339.2500.1.129, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-7511-14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  До: МАРГАРИТА ИВАНОВА СТАМЕНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-188963-25.05.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ на изменение на КККР № 18-1410-07.02.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 07106.1419.695, 07106.1419.696, 07106.1419.697, 07106.1419.718, 07106.1419.737, 07106.1429.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-7592-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  До ИВАН ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ ПЕТРАНКА ЖИВКОВА ИКОНОМОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-501873-19.12.2018 г. от Иван Стоянов Начев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 04234.6969.676, 04234.6969.677 и 04234.6969.3529, с.

 • Изходящ № 24-7630-15.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  Дo: МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ЦИНИГАРОВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА ДИМИТЪР ИВАНОВ КРЪСТАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-17604-16.01.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10657-10.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4084.312, 68134.4084.325, 68134.4084.1673, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-3647-06.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  Дo: НАДЕЖДА ПЕТКОВА МИХАЙЛОВА До: НЕЙКО ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ До: СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 72165.504.289.1.3 и 72165.504.289.1.1 с адрес: гр. Твърдица, п.к. 8890, ул. ЦАР КАЛОЯН № 25а
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-490195-11.12.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г.

 • Изх. № 24-7665-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО МАРИАНА ГЕОРГИЕВА СТОИЧКОВА НИКОЛА ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-8208-14.01.2019г.

 • Изх. № 24-7671-15.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  До: ЗДРАВКА СТОЙНЕВА ДОНКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-507046-28.12.2018 г. от „Зафир Естейт“ ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.905.1174, 68134.905.1221, 68134.905.1256, 68134.905.1335, 68134.905.2504, 68134.905.2834 и 68134.905.2835, район „Лозенец“, Столична община.

 • Изх. № 24-7685-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО ПОЛЕТ ДИМИТРОВ СЛАВКОВ ГЕОРГИ ИВАНОВ МАНЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-196397-30.05.2018г.

 • Изх. № 24-7506-14.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО ЛЪЧЕЗАР МИНКОВ ЦОНЕВСКИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-6804-14.01.2019г. ВЕНЦИСЛАВ СТОИЧКОВ ЦЕНКОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сгради с идентификатори 68134.509.657.1, 68134.509.657.5 и 68134.509.657.3 с адрес: гр. София, район „Сердика“, ул. „Първа българска армия“ №135.

 • Изх. № 24-7578-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КАРАКАШЕВ ЧАЙКА ИЛИЕВА КАРАКАШЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 07-8604-02.07.2018г. от ТЕМЕНУЖКА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА - ДЕШЕВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено корекция  на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.702.911.1, ул. „Христо Максимов“ 1, район „Слатина“, Столична община, по отношение на които сте заинтересовани лица.