Уведомления

 • До: ЦВЕТЕЛИНА ЯСЕНОВА ИШЕВА Ул. „Галичица” 46, вх.Б, ет.2, ап.6 гр. София пк 1164

  До:
  ЦВЕТЕЛИНА ЯСЕНОВА ИШЕВА
  Ул. „Галичица” 46, вх.Б, ет.2, ап.6
  гр. София пк 1164

  Публикация на:: 
  Софийска област
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-356956-17.11.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-909-08.02.2017 г., засягащо имот с идентификатор 38978.900.4113, 38978.900.4113.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • До: КАЛИНА ПЕТРОВА КЪНЧЕВА НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КЪНЧЕВ Жк. Дружба , бл.76А, вх.Б, ет.8, ап.46 Гр. София пк 1592

  До:
  КАЛИНА ПЕТРОВА КЪНЧЕВА
  НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КЪНЧЕВ
  Жк. Дружба , бл.76А, вх.Б, ет.8, ап.46
  Гр. София пк 1592

  Публикация на:: 
  Софийска област
  статус: 
  Актуално

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-365933-24.11.2016г. от Николай Цветанов Косев до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Копривщица за поземлен имот с идентификатор 38558.5.371, вид собственост е записана: „Частна” и НТП: „Ниско застрояване(до 10м)”.

 • ДО "ДИВЕЛОПЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД

  ДО
  "ДИВЕЛОПЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД

  Публикация на:: 
  София - град
  статус: 
  Актуално

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-38082-10.02.2017г. от "ДИВЕЛОПЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД до Службата по геодезия, картография и кадастър София е заявено нанасяне на самостоятелен обект в сграда – СУПЕРМАРКЕТ, ул.

 • Дo: ТОДОР ПЕТРОВ ХАДЖИЕВ

  Дo:
  ТОДОР ПЕТРОВ ХАДЖИЕВ

  Публикация на:: 
  Хасково
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-396853-23.12.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.