Уведомления

 • ДО БИЛЯНА НЕНОВА ЧОКЧЕВА-БУАЗА ПЕТЪР МИРЧЕВ АТАНАСОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  БИЛЯНА НЕНОВА ЧОКЧЕВА-БУАЗА
  ПЕТЪР МИРЧЕВ АТАНАСОВ

  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-197849-30.06.2017 г.

 • Дo: ТАНЯ НИКОЛОВА ЦАНЕВА-ТОДОРОВА

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  ТАНЯ НИКОЛОВА ЦАНЕВА-ТОДОРОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-223098-21.07.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6932-21.09.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2047.2266, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • До: ХРИСТО КИРИЛОВ ДОНЕВ Адрес: град Асеновград, ул. "Тракия" № 57 До: КОСТАДИН БОЖИКОВ ДОНЕВ Адрес: град Пловдив, ЖК "Тракия", бл.100, вх.З, ет.2, ап.6

  статус: 
  Актуално

  До: ХРИСТО КИРИЛОВ ДОНЕВ
  Адрес: град Асеновград, ул. "Тракия" № 57

  До: КОСТАДИН БОЖИКОВ ДОНЕВ
  Адрес: град Пловдив, ЖК "Тракия", бл.100, вх.З, ет.2, ап.6

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-309391-05.10.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от МАРИЯ КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • До: АЛИ НУМАН ЮМЕР Адрес: град Асеновград, ул. "Атанас Мишев" № 26 До: ФИКРЕТ ШЕФКЕДОВ МУРАДОВ Адрес: град Асеновград, ул. "Атанас Мишев" № 28 До: ХИКМЕТ ШЕФКЕТ СЮЛЕЙМАН Адрес: град Асеновград, ул. "Атанас Мишев" № 28 До: БОРИС ШУМАНОВ СИДЕРОВ Адрес: г

  статус: 
  Актуално

  До: АЛИ НУМАН ЮМЕР
  Адрес: град Асеновград, ул. "Атанас Мишев" № 26

  До: ФИКРЕТ ШЕФКЕДОВ МУРАДОВ
  Адрес: град Асеновград, ул. "Атанас Мишев" № 28

  До: ХИКМЕТ ШЕФКЕТ СЮЛЕЙМАН
  Адрес: град Асеновград, ул. "Атанас Мишев" № 28

  До: БОРИС ШУМАНОВ СИДЕРОВ
  Адрес: град Асеновград, ул. "Атанас Мишев" № 28

  До: НАУМ ШУМАНОВ СИДЕРОВ
  Адрес: град Асеновград, ул. "Атанас Мишев" № 28

  До: ЗОРКА ЩИЛЯНОВА ТЕКИН
  Адрес: град Асеновград, ул. "Атанас Мишев" № 28

  До: АЙТЕН ШЕРИФ МЕХМЕД
  Адрес: град Асеновград, ул. "Бяла воденица" № 27

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-285028-14.9.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от Радослава Христова Тинчева – пълномощник на Христо Стефанов Тинчев на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.