Уведомления

 • До: ИРИНА ИВАНОВНА КОПИЛОВА

  статус: 
  Актуално

  До:
  ИРИНА ИВАНОВНА КОПИЛОВА

  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК - Бургас е подадено заявление - вх. № 01-171314-14.05.2018 г. /наш/, от ТАТЯНА ПАВЛОВНА ЛЕОНОВА, чрез пълномощник МАРИН МИЛЕВ МИЛЕВ, с което желае да бъде променен регистъра към одобрената със заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на Изп. Директор на АГКК кадастрална карта на гр. Созопол, общ. Созопол, област - Бургас по отношение на СО с идентификатор 67800.504.256.1.6, с искане за вписване на собственици - ТАТЯНА ПАВЛОВНА ЛЕОНОВА и СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЕОНОВ на основание представен нотариален акт №43, т.24, вх.рег. 7286, д. 3787 от 12.07.2012 г.

 • ДО: ЛИЛИЯ ДИМОВА ИВАНОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО: ЛИЛИЯ ДИМОВА ИВАНОВА

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-52175-09.02.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-3975-17.05.2018 г., засягащо имоти с идентификатор 35033.501.1120, 35033.501.1121, 35033.501.1303, 35033.501.1486, 35033.501.1489 по кадастралната карта на гр.

 • До: КИРИЛ ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ До: КАТЕРИНА КИРОВА ПОПОВА

  статус: 
  Актуално

  До: КИРИЛ ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
  До: КАТЕРИНА КИРОВА ПОПОВА

  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че ДУКЕНА КИРОВА МИРЧЕВА е подала пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-152229-27.04.2018г. на СГКК – гр. Бургас, с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-106/09.12.2008 г на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на гр. Приморско, общ. Приморско, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 58356.506.387, 58356.506.388, 58356.506.389 и 58356.506.435. Изменението на КККР на гр.

 • ДО БЛАГОЙ РЕСТЕМОВ БАКАДЖИЕВ

  статус: 
  Актуално

  ДО БЛАГОЙ РЕСТЕМОВ БАКАДЖИЕВ

  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3  от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че, по повод на заявление 01-110335/ 28.03.2018  г . , е издадена Заповед № 18-4791/ 12.06.2018 г.  на Началника на  СГКК- Благоевград, касаеща коригиране границиата между поземлени имоти с идентификатори 65334.301.1513 и 65334.301.1511, на основание ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 464/21.08.1970г. на Община Сандански, АЧОС № 34/13.06.2006г.