Уведомления

 • ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СОС: 04279.604.60.1.14 04279.604.60.1.13 04279.604.60.1.10 04279.604.60.1.12 04279.604.60.1.4 04279.604.60.1.3 04279.604.60.1.6 04279.604.60.1.8 04279.604.60.1.7 04279.604.60.1.11

  статус: 
  Актуално

  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СОС:
  04279.604.60.1.14
  04279.604.60.1.13
  04279.604.60.1.10
  04279.604.60.1.12
  04279.604.60.1.4
  04279.604.60.1.3
  04279.604.60.1.6
  04279.604.60.1.8
  04279.604.60.1.7
  04279.604.60.1.11

  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление, с рег. № 01-341692/31.10.2017 г. на СГКК – Благоевград, подадено от Елена Димитрова, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране формата на сграда с идентификатор 04279.604.60.1 и заличаване на сграда с идентификатор 04279.604.60.2 в поземлен имот с идентификатор 04279.604.60, на основание одобрен на 18.12.2004 г. архитектурен проект и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • ДО ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ УЗУНОВ АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ОЛЕВ ВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ УЗУНОВ ВЕСКА ИВАНОВА УЗУНОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ УЗУНОВ
  АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ОЛЕВ
  ВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ УЗУНОВ
  ВЕСКА ИВАНОВА УЗУНОВА

  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-353428/09.11.2017 г. на СГКК – Благоевград, подадено от Коста Олев чрез Петя Олева /упълномощено лице/ и Борислав Олев, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в допълване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.151.1.4 в сграда с идентификатор 04279.613.151.1, на основание Нотариален акт № 62/1959 г. и разработка от правоспособно лице по кадастър.

 • ДО ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило от МАРИЯ ТАКОРСКА - БАШЛИЕВА  заявление с рег. № 01-320718/ 16.10.2017 г. на СГКК – Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо допълване на 2 бр. нови схеми на СО   с идентификатори /ПИ/  04279.612.107.1.8 и 04279.612.107.1.9 в Сграда 04279.612.107.1, на основание одобрен арх. проект от 30.03.2015 г., Разрешение за строеж  № 68/ 30.03.2015 г.

 • До:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ВАСИЛ ИВАНОВ МЕЧКОВ До: ПЕТЪР ГАНЧЕВ ВЪЛКАНОВ

  статус: 
  Актуално

  До:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА
  ВАСИЛ ИВАНОВ МЕЧКОВ

  До:
  ПЕТЪР ГАНЧЕВ ВЪЛКАНОВ

  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-407453-28.12.2017г., подадена на основание  чл.56, ал.1 Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-388-12.01.2018г., засягащо имот с идентификатор 67338.531.71 и 74, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.