Уведомления

 • До:БОНЬО АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ С.ЗИМНИЦА До:МИТКО АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ УЛ.СТРЕМА 13 ГР.СТАРА ЗАГОРА До:РОЗА АЛЕКСАНДРОВА БОНЕВА УЛ.ВИХРЕН 100 ГР.СТАРА ЗАГОРА

  статус: 
  Актуално

  До:БОНЬО АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ
  С.ЗИМНИЦА

  До:МИТКО АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ УЛ.СТРЕМА 13
  ГР.СТАРА ЗАГОРА

  До:РОЗА АЛЕКСАНДРОВА БОНЕВА
  УЛ.ВИХРЕН 100
  ГР.СТАРА ЗАГОРА

  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71 ал.9 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ,с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-160025-30.05.2017 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • До ОБЩИНА ШУМЕН До: КИРИЛ АНГЕЛОВ ПАУНОВ До Наследници на Ангел Станоев Паунов, собственик имот с бивш пл. №2 от кадастралния план на м-т „Чаир дере“, гр. Шумен

  статус: 
  Актуално

  До
  ОБЩИНА ШУМЕН

  До:
  КИРИЛ АНГЕЛОВ ПАУНОВ

  До
  Наследници на Ангел Станоев Паунов, собственик имот с бивш пл. №2 от кадастралния план на м-т „Чаир дере“, гр. Шумен

  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-195773-29.06.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5378-26.07.2017 г., засягащо имот с идентификатор 83510.99.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • ДО МАРИЯ ИВАНОВА НОВАЧКОВА НИКОЛА ИВАНОВ КОЛЕБАНОВ ВЪРБИНКА ВАСИЛВЕА СТОЯНОВА ИВАЙЛО СВЕТОСЛАВОВ НИКОЛОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  МАРИЯ ИВАНОВА НОВАЧКОВА
  НИКОЛА ИВАНОВ КОЛЕБАНОВ
  ВЪРБИНКА ВАСИЛВЕА СТОЯНОВА
  ИВАЙЛО СВЕТОСЛАВОВ НИКОЛОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-118099-21.04.2017 г. от ПОЛИНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1939.1292, 68134.1939.818, 68134.1939.421, 68134.1939.420, 68134.1939.418 и 68134.1939.1101 с адрес: район Витоша, област София-град

 • ДО МИГУЕЛ ЛАТИНИ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  МИГУЕЛ ЛАТИНИ

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАТИНИ,

  С подаденото от Вас заявление вх. № 01-177016-13.06.2017 сте поискали нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти изразяващи се във вписването Ви като собственик на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.1791.1.4 по КККР на гр. Свищов.