Уведомления

 • До 13.03.2018 год. Силвестър Ханков Янев

  статус: 
  Актуално

  До
  Силвестър Ханков Янев

  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-19841-17.01.2018 г., на Николай Младенов Кръстев, като пълномощник на Огнян Силвиев Михайлов, и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-1973-09.03.2018 г.

 • До 19.03.2018 год. Чавдар Валентинов Николов

  статус: 
  Актуално

  До
  Чавдар Валентинов Николов

  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-77424-02.03.2018 г. от Ради Цветанов Иванов, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана,

   

  за сграда с идентификатор 03928.512.411.1 (за която в КРНИ като един от собствениците сте записан Вие),

  с административен адрес: гр.Берковица,  ул."Александровска" № 14,

 • До 19.03.2018 год. Емилия Георгиева Николова

  статус: 
  Актуално

  До
  Емилия Георгиева Николова

  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-77424-02.03.2018 г. от Ради Цветанов Иванов, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана,

   

  за сграда с идентификатор 03928.512.411.1 (за която в КРНИ като един от собствениците сте записана Вие),

  с административен адрес: гр.Берковица,  ул."Александровска" № 14,

 • До 22.03.2018 год. Петър Симеонов Йолов

  статус: 
  Актуално

  До
  Петър Симеонов Йолов

  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-87798-12.03.2018 г. от Боян Крумов Нончов и Александър Крумов Нончов,  придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана,

   

  за поземлен имот с идентификатор 48489.12.455 (за който в КРНИ като един от собствениците е записан Симеон Йолов Илиев, чийто наследник сте Вие),