Уведомления

 • ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР

  статус: 
  Актуално

  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР

  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на подадено от ИВАНКА КРУМОВА КАЦАРСКА заявление, с рег. № 01-252760-17.08.2017 г. на СГКК – Благоевград , придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо коригиране границите между поземлени имоти с идентификатори 04279.627.138 и  04279.627.37,  въз основа на ПУП- ПР, одобрен със Заповед № 803/09.08.2004 г. на Община Благоевград, Договор № 257/ 22.05.2007 г.

 • ДО ПЕТКО ИВАНОВ КАРАДЖОВ ГР. ПЛОВДИВ УЛ.”Д-Р ВЛАДО” № 14 ЕТ.1 АП.1

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ПЕТКО ИВАНОВ КАРАДЖОВ
  ГР. ПЛОВДИВ
  УЛ.”Д-Р ВЛАДО” № 14 ЕТ.1 АП.1

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-164760/02.06.2017 г. от Нина Ангелова Гаранска/п-к/ в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • До: ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ТЯНЕВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ” № 18

  статус: 
  Актуално

  До:
  ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ТЯНЕВ
  ГР.ПЛОВДИВ
  УЛ.”ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ” № 18

  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-188707-22.06.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5250-19.07.2017 г., засягащо имот с идентификатор 51830.501.98.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • До: ИРИНА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА Адрес: град София, ул. "Купените" № 4, бл. 106, ет.4, ап.16 До: КАТЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА Адрес: град Несебър,ЖК "Младост" № 42, ет.2, ап.6

  статус: 
  Актуално

  До: ИРИНА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА
  Адрес: град София, ул. "Купените" № 4, бл. 106, ет.4, ап.16

  До: КАТЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
  Адрес: град Несебър,ЖК "Младост" № 42, ет.2, ап.6

  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-113751-19.04.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5895-11.08.2017 г., засягащо имот с идентификатор 56784.505.237.1.4, 56784.505.237.1.5, 56784.505.237.1.6, за който сте заинтересувано лице.