Уведомления

 • ДО ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

  ДО
  ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
  ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-374507-28.12.2015 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ за изменение на КККР № 18-1060-14.02.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1898.10, 68134.1898.310, 68134.1898.310.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  статус: 
  Актуално
 • ДО МАРИЯ ТОДОРОВА МАВРОДИЕВА КИРИЛ ХРИСТОВ ЦЪРНЕКЛИЙСКИ АЛЪН СЛАВЕВ НАЧЕВ ЕМИЛ СЛАВЕВ НАЧЕВ РОСЕН БОРИСОВ САМАРДЖИЕВ

  ДО
  МАРИЯ ТОДОРОВА МАВРОДИЕВА
  КИРИЛ ХРИСТОВ ЦЪРНЕКЛИЙСКИ
  АЛЪН СЛАВЕВ НАЧЕВ
  ЕМИЛ СЛАВЕВ НАЧЕВ
  РОСЕН БОРИСОВ САМАРДЖИЕВ

  Публикация на:: 
  Благоевград

    В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №  18-1668/ 10.03.2017 г.

  статус: 
  Актуално
 • ДО: ПЕТЪР МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ

  ДО:

  ПЕТЪР МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ

  Публикация на:: 
  Благоевград

    В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със заявление 01-390467/ 16.12.2016 , е издадена ЗАПОВЕД № 18-2000-22.03.2017 г. на Началника на  СГКК- Благоевград, касаеща коригиране границите на Поземлен имот с идентификатор 04279.310.28 въз основа на Решение № RГ-72 от 30.01.2006г., издаден от ОСЗГ БЛАГОЕВГРАД за възстановено право на собственост.

   

  статус: 
  Актуално
 • ДО КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ВАГАЛИНСКА

  ДО КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ВАГАЛИНСКА

  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление, с рег. № 01-92758-29.03.2017   

  на СГКК- Благоевград,

  е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

  статус: 
  Актуално