Уведомления

 • До: наследниците на ИВАН ВЛАДИМИРОВ ЦИНЦАРОВ ул. „Бъдеще” №9, гр. Пловдив

  До:
  наследниците на
  ИВАН ВЛАДИМИРОВ ЦИНЦАРОВ
  ул. „Бъдеще” №9, гр. Пловдив

  Публикация на:: 
  Пловдив
  статус: 
  Актуално

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-37509-10.02.2017 г. от Лазаринка Ненова Павлова, подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо сграда с идентификатор 56784.512.308.3, за която в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

 • До: РАНГЕЛ ДИМИТРОВА ТАНЕВ ул. „Солунска” №25, ет.1, ап.3, гр. Пловдив До: ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ж.к. „Тракия” бл.108, вх.Г, ет.3, ап.11, гр. Пловдив

  До: РАНГЕЛ ДИМИТРОВА ТАНЕВ
  ул. „Солунска” №25, ет.1, ап.3, гр. Пловдив

  До: ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
  ж.к. „Тракия” бл.108, вх.Г, ет.3, ап.11, гр. Пловдив

  Публикация на:: 
  Пловдив
  статус: 
  Актуално

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-40379-14.02.2017 г. от Стоянка Димитрова Тодорова, в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-05-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на с. Войводиново, общ.

 • До: Росица Георгиева Арнаудова ул. „Атанас Маринов” № 7 гр. Асеновград

  До:
  Росица Георгиева Арнаудова
  ул. „Атанас Маринов” № 7
  гр. Асеновград

  Публикация на:: 
  Пловдив
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-378885-06.12.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-328-16.01.2017 г., засягащо имот с идентификатор 56784.533.352, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • До: МЕТИН СЕФЕДИН МАДЖАР ул. „Балкан” №44, гр. Пловдив

  До:
  МЕТИН СЕФЕДИН МАДЖАР
  ул. „Балкан” №44, гр. Пловдив

  Публикация на:: 
  Пловдив
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-373239-30.11.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.