Уведомления

 • ДО СЛАВИ ПЕТРОВ ЦАНКОВ УЛ. „ШИПЧЕНСКА ЕПОПЕЯ” № 23 ГР. КАЗАНЛЪК

  статус: 
  Актуално

  ДО СЛАВИ ПЕТРОВ ЦАНКОВ
  УЛ. „ШИПЧЕНСКА ЕПОПЕЯ” № 23
  ГР. КАЗАНЛЪК

  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Цанко Петров Цанков, е подал пред СГКК – Стара Загора заявление  вх. № 01-317960-12.10.2017 г., с което желаe да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри за землището на гр. Казанлък.

  За да изпълним искането по адм. процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за поисканото изменение, следва да променим кадастралната карта на гр. Казанлък  относно сграда с идентификатор 35167.502.5738.1, съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

 • Дo: АНТОН ИЛИЕВ ДЕНЕВ Адрес: град София, ЖК „Лагера“ № 26, вх.А, ет.3, ап.8

  статус: 
  Актуално

  Дo: АНТОН ИЛИЕВ ДЕНЕВ
  Адрес: град София, ЖК „Лагера“ № 26, вх.А, ет.3, ап.8

  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-147815-18.05.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4907-07.07.2017 г., засягащо имот с идентификатор , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • ДО ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА ГУТУРАНОВА ДО РАШО ГЕОРГИЕВ ГУТУРАН

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА ГУТУРАНОВА
  ДО
  РАШО ГЕОРГИЕВ ГУТУРАНОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-233699-01.08.2017г. от Теодора Петрова Колева до Службата по геодезия, картография и кадастър София е заявена корекция на контура на сграда с идентификатор 68134.514.367.2, находящ се на ул. „Панагюрище” №28а, район „Сердика“, гр.София, Столична община, по отношение на която сте заинтересовани лица.

 • Дo: ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ МЕТЕВ

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ МЕТЕВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-202631-05.07.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6994-25.09.2017 г., засягащо имот с идентификатор 02659.2194.79, 02659.2194.2051, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.