Уведомления

 • Изходящ № 24-6281-05.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  Дo: ПАУНА МАТОВА ЦЕКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-326780-24.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-708-17.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2823.1043, 68134.2823.1044, 68134.2823.1043.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6413-05.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  Дo: ПЕНА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА До: ВОЛОДЯ КОСТАДИНОВ КРЪСТАНОВ До: СИЛВА КОСТАДИНОВА БЕРОВА До: ДАВОР МЕТОДИЕВ БЕРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-370356-25.09.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-943-24.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 00357.5359.749.2, 00357.5359.749.2.2, 00357.5359.749, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6413-05.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  Дo: ПЕНА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА До: ВОЛОДЯ КОСТАДИНОВ КРЪСТАНОВ До: СИЛВА КОСТАДИНОВА БЕРОВА До: ДАВОР МЕТОДИЕВ БЕРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-370356-25.09.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-943-24.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 00357.5359.749.2, 00357.5359.749.2.2, 00357.5359.749, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6405-05.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  ДО СТОЯН ВЕСЕЛИНОВ МИХАЙЛОВ МАРТА ЗДРАВКОВА МИХАЙЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-469338-27.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-926-24.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4129.279, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.