Уведомления

 • ДО ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”АБОБА” № 11 ДО ПЕТКО НИКОЛОВ ЯНКОВ ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” № 45 ЕТ.2 АП.5

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА
  ГР.ПЛОВДИВ
  УЛ.”АБОБА” № 11

  ДО
  ПЕТКО НИКОЛОВ ЯНКОВ
  ГР.ПЛОВДИВ
  БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” № 45 ЕТ.2 АП.5

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-29283/24.01.2018 г. от Мария Георгиева Рускова в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, за.почва производство за изменение на КККР на гр.Пловдив общ.Пловдив, за разделяне на имот с ИД 56784..18.63, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.

 • До: ЙОРДАНКА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА ГР.СОФИЯ Ж.К.ДРУЖБА-1 БЛ.65 ВХ.Б ЕТ.8 АП.98

  статус: 
  Актуално

  До:
  ЙОРДАНКА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА
  ГР.СОФИЯ
  Ж.К.ДРУЖБА-1 БЛ.65 ВХ.Б ЕТ.8 АП.98

  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-342209-31.10.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9978-29.12.2017 г., засягащо имот с идентификатор 31108.18.38, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • До: ЙОРДАНКА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА ГР.СОФИЯ Ж.К.ДРУЖБА-1 БЛ.65 ВХ.Б ЕТ.8 АП.98

  статус: 
  Актуално

  До:
  ЙОРДАНКА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА
  ГР.СОФИЯ
  Ж.К.ДРУЖБА-1 БЛ.65 ВХ.Б ЕТ.8 АП.98

  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-342211-31.10.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9965-29.12.2017 г., засягащо имот с идентификатор 31108.18.38, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • ДО БОНЬО АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ С. ЗИМНИЦА ОБЩ. МЪГЛИЖ ДО МИТКО АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ УЛ. СТРЕМА № 13 ГР. СТАРА ЗАГОРА

  статус: 
  Актуално

  ДО БОНЬО АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ
  С. ЗИМНИЦА
  ОБЩ. МЪГЛИЖ

  ДО МИТКО АЛЕКСАНДРОВ БОНЕВ
  УЛ. СТРЕМА № 13
  ГР. СТАРА ЗАГОРА

  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Емилия Иванова Маринова, чрез пълномощник Митко Пенев Митев и Роза Александрова Бонева са подали пред СГКК – Стара Загора заявление  вх. № 01-71968-26.02.2018г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри за землището на гр. Стара Загора.