Уведомления

 • ДО МИХАИЛ ГЕЧЕВ МИХАЙЛОВ

  ДО
  МИХАИЛ ГЕЧЕВ МИХАЙЛОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-70478-13.03.2017г. от Светослав Гечев Михайлов до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР), по отношение корекция на сграда с идентификатор 68134.401.4.1 и нанасяне схеми на самостоятелни обекти – 3 броя магазини в проектната сграда. Обектите се намират се в поземлен имот с идентификатор 68134.401.4, бул.

  статус: 
  Актуално
 • Дo: БОНЕ ГЕОРГИЕВ ИСКРЕВ НАДКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

  Дo:
  БОНЕ ГЕОРГИЕВ ИСКРЕВ
  НАДКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че в изпълнение на Решение № 4492 от 05.07.2013 г. на АССГ, постановено по адм.дело № 10349 по описа на 2012 г., е издадена заповед № РД-18-30-05.05.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастраленя регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти – терен на стопанство „Искър“, находящи се в землището на язовир „Искър“, район Панчарево.

   

  статус: 
  Актуално
 • Дo: ИРИНА НИКОЛАЕВНА МАЛАХОВА

  Дo:
  ИРИНА НИКОЛАЕВНА МАЛАХОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 94-552-07.01.2014 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2757-20.04.2017 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1937.1445.2.1 и 68134.1937.1445.2.26, като за 68134.1937.1445.2.1 в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте регистриран собственик.

  статус: 
  Актуално
 • Дo: БОРИС ЖЕКОВ РУСЕВ

  Дo:
  БОРИС ЖЕКОВ РУСЕВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-84039-22.03.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3274-10.05.2017 г., засягащо самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.4356.200.1.2, 68134.4356.200.1.1, като за 68134.4356.200.1.2 в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте регистриран собственик.

  статус: 
  Актуално