Уведомления

 • ДО: ПЕТЯ СТОЯНОВА ПЕЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО: ПЕТЯ СТОЯНОВА ПЕЕВА

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-337912-27.10.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-9473-11.12.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 58356.506.276,  58356.506.277 по кадастралната карта на гр.

 • ДО: СТРОЙКО ИНВЕСТ ООД

  статус: 
  Актуално

  ДО: СТРОЙКО ИНВЕСТ ООД

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-180056-15.06.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-9352-06.12.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 51500.507.501.1, 51500.507.501 по кадастралната карта на гр.

 • До Трайдънт - София ОДД ДО Ваня Недкова Нескова Коларова До Павлина Димитрова Мичева

  статус: 
  Актуално

  До Трайдънт - София ОДД ДО Ваня Недкова Нескова Коларова До Павлина Димитрова Мичева

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 09-31818-26.10.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-9492-11.12.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.205.444.1.24, 68134.205.444.1.26, 68134.205.444.1.27, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Дo: АСЕН ПЕТРОВ ЧЕРНЕВ Дo: ИВАН ДРУМЕВ БАЙНОВ

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  АСЕН ПЕТРОВ ЧЕРНЕВ

  Дo:
  ИВАН ДРУМЕВ БАЙНОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-150273-19.05.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-9391-07.12.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.101.95.1.26, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Копие на заповед № 18-9391-07.12.2017 г.