Уведомления

 • ДО ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-141921-15.05.2017 г. и вх. № 05-10830-11.08.2017 г.

 • ДО МАРИЯ ИВАНОВА НОВАЧКОВА ДО НИКОЛА ИВАНОВ КОЛЕБАНОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  МАРИЯ ИВАНОВА НОВАЧКОВА

  ДО
  НИКОЛА ИВАНОВ КОЛЕБАНОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-118099-21.04.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • ДО „БЕЙТ ШАМА” ЕООД БОЙЧО ГРИГОРОВ БОНЕВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  „БЕЙТ ШАМА” ЕООД
  БОЙЧО ГРИГОРОВ БОНЕВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-11366-17.01.2017г., подадено от БОЙЧО ГРИГОРОВ БОНЕВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) сграда с идентификатор 468134.1935.950.4, находящ се в гр.София, район „Витоша”, Столична община. Изменението в кадастралния регистър на недвижимите имоти е извършено на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР.

 • До: МИТРА АТАНАСОВА ДИМОВА До: ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ ДИМОВ

  статус: 
  Актуално

  До: МИТРА АТАНАСОВА ДИМОВА
  До: ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ ДИМОВ

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-205507-07.07.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-6710-12.09.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 07079.617.181.1.4, 07079.617.181.1.5, 07079.617.181.1.9 по кадастралната карта на гр.