Уведомления

 • ДО ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВУЧКОВА НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДРЯНОВСКИ КИРИЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

  ДО
  ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
  КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВУЧКОВА
  НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДРЯНОВСКИ
  КИРИЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, със Заявление рег. № 01-382020-08.12.2016г. от РЕФЛЕКС - М до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено коригиране границите на сграда с идентификатор 68134.404.301.1.

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс е издадено уведомление до заинтересуваните лица.

  Със заявление рег. № 07-258-09.01.2017 г. от РЕФЛЕКС - М е поискано прекратяване на административното производство.

  статус: 
  Актуално
 • До СВЕТЛАНА СТОЯНОВА ТОМОВА

  До
  СВЕТЛАНА СТОЯНОВА ТОМОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-29130-03.02.2017 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР) по отношение на  самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 68134.4339.535.1.36, район Овча купел, ул. Витошка поляна № 4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте регистриран собственик.

  статус: 
  Актуално
 • До: НАДЯ СТОЙЧЕВА ЙОСИФОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”КОМАТЕВСКО ШОСЕ” № 43

  До:
  НАДЯ СТОЙЧЕВА ЙОСИФОВА
  ГР.ПЛОВДИВ
  УЛ.”КОМАТЕВСКО ШОСЕ” № 43

  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-166167-06.06.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1543-07.03.2017 г., засягащо имот с идентификатор 56784.535.18, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  статус: 
  Актуално
 • ДО НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЧОНКОВ С.ПЪРВЕНЕЦ УЛ.”ЗАХАРИ СТОЯНОВ” № 6

  ДО
  НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЧОНКОВ
  С.ПЪРВЕНЕЦ
  УЛ.”ЗАХАРИ СТОЯНОВ” № 6

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-27254/02.02.2017 г. от Светлана Стойкова Енева  в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

  статус: 
  Актуално