Уведомления

 • Дo: НИКОЛАЙ СТОЙКОВ ИВАНОВ До: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ СТАНАЧКОВ

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  НИКОЛАЙ СТОЙКОВ ИВАНОВ

  До:
  НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ СТАНАЧКОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и  чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-131306-13.04.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-3859-15.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.900.291.1.1, 68134.900.291.1.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • ДО ГИНКА ЯНЧЕВА ГАНЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ГИНКА ЯНЧЕВА ГАНЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-152130-27.04.2018 г. от ЮЛИЯН НЕНКОВ ГАНЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1938.1196, 68134.1938.1195, 68134.1938.1197 и 68134.1938.1056, район „Витоша”, Столична община.

 • До: СТОИЛКА СТОЯНОВА ДАНКОВА Адрес: град Пловдив, ул. „Бугариево“ № 3, ет.1, ап.4 До: СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ ДАНКОВ Адрес: град Пловдив, ул. „Бугариево“ № 3, ет.1, ап.4 До: БЛАГОСВЕТА ДИМИТРОВА ДЕЛЧЕВСКА Адрес: град Пловдив, ул. „Димо Хаджидимов“ № 10, ет.6,

  статус: 
  Актуално

  До: СТОИЛКА СТОЯНОВА ДАНКОВА
  Адрес: град Пловдив, ул. „Бугариево“ № 3, ет.1, ап.4

  До: СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ ДАНКОВ
  Адрес: град Пловдив, ул. „Бугариево“ № 3, ет.1, ап.4

  До: БЛАГОСВЕТА ДИМИТРОВА ДЕЛЧЕВСКА
  Адрес: град Пловдив, ул. „Димо Хаджидимов“ № 10, ет.6, ап.16

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-225036-25.7.2017г. и вх. № 01-116855-02.4.2018г. в СГКК – Пловдив, подадено от ДАНИЕЛА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на с.

 • До: НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ Адрес: град Пловдив, бул. „Копривщица“ № 46

  статус: 
  Актуално

  До: НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
  Адрес: град Пловдив, бул. „Копривщица“ № 46

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-225036-25.7.2017г. и вх.№ 01-169716-11.4.2018г. в СГКК – Пловдив, подадено от МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.