Уведомления

 • До: ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ЯРЪМОВА (ПАРУШЕВА)

  статус: 
  Актуално

  До: ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ЯРЪМОВА (ПАРУШЕВА)

  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ и ГЕОРГИНА КОСТАДИНОВА ФРАНСЪЗОВА са подали пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-200683 – 04.07.2017 г. на СГКК – гр. Бургас, с което желаят да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-37/27.07.2015г. на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на с. Константиново, общ. Камено, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 52279.501.82, 52279.501.442, 52279.501.445, 52279.501.446, 52279.501.544 и 52279.501.545.

 • ДО: МАРИЙКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА ДО: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИТКОВ ДО: ДИМИТЪР КИРОВ ПАНЧУКОВ ДО: ДИМИТЪР ДИНЕВ ТЕНЕВ ДО: КОСТАДИН АНГЕЛОВ ТРЪПЧЕВ ДО: РАЙНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО: МАРИЙКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
  ДО: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИТКОВ
  ДО: ДИМИТЪР КИРОВ ПАНЧУКОВ
  ДО: ДИМИТЪР ДИНЕВ ТЕНЕВ
  ДО: КОСТАДИН АНГЕЛОВ ТРЪПЧЕВ
  ДО: РАЙНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-124859-27.04.2017г. /наш/ от МИРКО ВЪЛЧЕВ РАДОМИРОВ, с искане за изменение на КККР гр. Свети Влас, одобрена със заповед № РД-18-48/03.10.2005 г. на ИД на АК, касаещо ПИ с идентификатори 11538.504.280, 11538.504.588, 11538.504.281, 11538.504.279 и 11538.504.278.

 • До: НЕВЕН СТОЯНОВ ЧИЛИКОВ

  статус: 
  Актуално

  До: НЕВЕН СТОЯНОВ ЧИЛИКОВ

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-129779-03.05.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-4843-05.07.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 07079.608.136.1.3, 07079.608.136.1.4 по кадастралната карта на гр.

 • До: ВЕКС ЕООД

  статус: 
  Актуално

  До: ВЕКС ЕООД

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-105640-10.04.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-5840-10.08.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 53045.502.362, 53045.502.367, 53045.502.368, 53045.502.520 по кадастралната карта на гр.