Уведомления

 • ДO Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ гр.София, район Слатина, ул. Хемус №74, вх.А, ет.3, ап.4

  статус: 
  Актуално

  ДO
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
  гр.София, район Слатина, ул. Хемус №74, вх.А, ет.3, ап.4

  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-134478-09.05.2017 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • До: МИЛЕН СТОЯНОВ ИВАНОВ гр. Ямбол, ж. к. "ХРИСТО БОТЕВ" бл.1, бх.В, ап.33, ет.2

  статус: 
  Актуално

  До: МИЛЕН СТОЯНОВ ИВАНОВ
  гр. Ямбол, ж. к. "ХРИСТО БОТЕВ" бл.1, бх.В, ап.33, ет.2

  Публикация на:: 
  Ямбол

        В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-170024-07.06.2017 г. от ЕТ "ИВАЛЕНТ - ЕЛЕНКА КОЛЕВА", чрез  ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА и „СИЛВЪР ТЕРМ" ЕООД, чрез РАДОСТИН СЪБЕВ ТЕНЕВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр.

 • До: НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА СТОЕВА гр. Ямбол, ж.к. „ХР. БОТЕВ“ бл.24, вх.А, ет.3, ап.9 До: ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОПАЛОВА гр. Ямбол, ж.к. „Г. БЕНКОВСКИ“ бл.6, ет.12, ап.59 До: РУМЯНА КАЛЧЕВА ПЕТРОВА гр. Ямбол, ул. „РУЕН“ № 10, ет.2, ап.5

  статус: 
  Актуално

  До: НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА СТОЕВА
  гр. Ямбол, ж.к. „ХР. БОТЕВ“ бл.24, вх.А, ет.3, ап.9

  До: ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОПАЛОВА
  гр. Ямбол, ж.к. „Г. БЕНКОВСКИ“ бл.6, ет.12, ап.59

  До: РУМЯНА КАЛЧЕВА ПЕТРОВА
  гр. Ямбол, ул. „РУЕН“ № 10, ет.2, ап.5

  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба с вх. № 01-143871-16.05.2017 г., подадена от ПАНАЙОТ ПЕТРОВ ПАНАЙОТОВ, ЙОВКА КОЛЕВА ПАНАЙОТОВА и ЙОВКА ПАНАЙОТОВА ДЕЧЕВА, всички чрез пълномощник ПЕТЯ ПАНАЙОТОВА ПЕТРОВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • ДО СТОЯН ИВАНОВ ТОМОВ УЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ № 89, вх. Б, ет. 2, ап. 6 ГР. СОПОТ ДО ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ТОМОВ ЧЕХИЯ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  СТОЯН ИВАНОВ ТОМОВ
  УЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ № 89, вх. Б, ет. 2, ап. 6
  ГР. СОПОТ

  ДО
  ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ТОМОВ
  ЧЕХИЯ

  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че е започнато административно производство по подадено заявление от МАРИАНА СТОЯНОВА ТОМОВА, с което заявление се иска изменение на кадастрални данни в КРНИ, изразяваща се в следното: вписване в регистъра на собствениците, съгласно приложени документи за собственост за СОС с идентификатор 10135.1503.504.1.5 с административен адрес: гр.ВАРНА, община ВАРНА, район ОДЕСОС, ул. ГЕОРГИ ЖИВКОВ № 13, апартамент № 5.