Уведомления

 • ДО КИРИЛ ДИМИТРОВ ДРЕНОВСКИ ИЛОНКА ДИМИТРОВА ДРЕНОВСКА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  КИРИЛ ДИМИТРОВ ДРЕНОВСКИ
  ИЛОНКА ДИМИТРОВА ДРЕНОВСКА

  Публикация на:: 
  Благоевград

       В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че, по  повод на заявление с рег.  № 01-303505/ 02.10.2017 г. , е издадена Заповед № 18-9624/ 13.12.2017 г. ,  касаеща  коригиране на поземлени имоти  с идентификатори /ПИ/  04279.604.181, 04279.604.195 и 04279.604.176  и допълване на нов ПИ 04279.604.396- представляващ парцел 7, кв. 83, № 1134, въз основа на ПУП- ЗРП, одобрен със Заповед № 887/ 10.11.1997 г. на Община Благоевград и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • До: ЯНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИКОСТОВА До: ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХАДЖИКОСТОВ До: РАДА ХРИСТОВА ХАДЖИКОСТОВА-ШЛОЙТЕР До: АНДРЕЙ ХРИСТОВ ХАДЖИКОСТОВ

  статус: 
  Актуално

  До: ЯНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИКОСТОВА
  До: ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХАДЖИКОСТОВ
  До: РАДА ХРИСТОВА ХАДЖИКОСТОВА-ШЛОЙТЕР
  До: АНДРЕЙ ХРИСТОВ ХАДЖИКОСТОВ

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-176054-13.06.2017 г. и 05-10358-02.08.2017, подадени на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • ДО: ПЕТЯ СТОЯНОВА ПЕЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО: ПЕТЯ СТОЯНОВА ПЕЕВА

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-337912-27.10.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-9473-11.12.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 58356.506.276,  58356.506.277 по кадастралната карта на гр.

 • ДО: СТРОЙКО ИНВЕСТ ООД

  статус: 
  Актуално

  ДО: СТРОЙКО ИНВЕСТ ООД

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-180056-15.06.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-9352-06.12.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 51500.507.501.1, 51500.507.501 по кадастралната карта на гр.