Уведомления

 • До: МАРИЯ БОРИСОВА ТРИФОНОВА НИКОЛИНА СТЕФАНОВА ТАНЕВА СТЕФАН ТОЧЕВ СТЕФАНОВ ГАЛИНА ТОНЧЕВА СТЕФАНОВА ПЕТРАНКА РУСЕВА РУЕВА

  статус: 
  Актуално

  До:
  МАРИЯ БОРИСОВА ТРИФОНОВА
  НИКОЛИНА СТЕФАНОВА ТАНЕВА
  СТЕФАН ТОЧЕВ СТЕФАНОВ
  ГАЛИНА ТОНЧЕВА СТЕФАНОВА
  ПЕТРАНКА РУСЕВА РУЕВА

  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл.53, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че във връзка с  регистрирано Заявление вх. № 01-312051-093.10.2017г. от „Холдинг Сакарци“  АД  в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  вписване на собственост въз основа на представен  Нотариален акт № 143 том 9, дело 1309, дв.вх.рег. 2933 от 25.09.2017г., вписан в Служба по вписванията гр.

 • ДО ПРОЙКО ТОДОРОВ ПРОЕВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ПРОЙКО ТОДОРОВ ПРОЕВ

  Публикация на:: 
  София - град

      На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-289205-19.09.2017 г.

 • ДО СТОЙКО ДЕЯНОВ ШАНГОВ ЙОРДАН ОГНЯНОВ ШАНГОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  СТОЙКО ДЕЯНОВ ШАНГОВ
  ЙОРДАН ОГНЯНОВ ШАНГОВ

  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-150435-22.05.2017 г.

 • ДО ПАВЕЛ ИЛИЕВ ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТЪР ПЕТРОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ПАВЕЛ ИЛИЕВ
  ДИМИТЪР ПЕТРОВ
  ПЕТЪР ПЕТРОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№01-317588-22.12.2014г. от Надежда Асенова Николкова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 37914.6848.2995, 37914.6848.1787, 37914.6848.1785, с. Кокаляне, район ”Панчарево”, Столична община.