Уведомления

 • Дo: Собствениците на апартаменти, гаражи и други самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 83510.664.392.2 (адм. адрес: гр.Шумен, ул. Цар Освободител №1)

  Дo:
  Собствениците на апартаменти, гаражи и други самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 83510.664.392.2 (адм. адрес: гр.Шумен, ул. Цар Освободител №1)

  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-151615 / 22.05.2017 г. подадено от Лиляна Радославова Павлова на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

  статус: 
  Актуално
 • До: Христина Веселинова Петрова ул.“Козяк“ № 41, ет.2, ап.8 п.к.1407, гр.София, общ.Столична До: Катя Петрова Димитрова-Вълкова ул.“Поп Богомил“ № 6, ет.5, ап.10 п.к.1202, гр.София, общ.Столична

  До:
  Христина Веселинова Петрова
  ул.“Козяк“ № 41, ет.2, ап.8
  п.к.1407, гр.София, общ.Столична
  До:
  Катя Петрова Димитрова-Вълкова
  ул.“Поп Богомил“ № 6, ет.5, ап.10
  п.к.1202, гр.София, общ.Столична

  Публикация на:: 
  Хасково

  С настоящото Ви уведомяваме, че Димитрина Петрова Петрова е подала пред СГКК-Хасково, заявление вх.№ 01-90374-28.03.12.2017г. за изменение на кадастралната карта на гр.Свиленград за поземлен имот с идентификатор 65677.703.88. Изменението се състои в нанасяне на три броя сгради както следва:

  статус: 
  Актуално
 • ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 56126.603.4752 И 56126.603.9917

  ДО
  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
  ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ
  56126.603.4752 И 56126.603.9917

  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 18-3342/ 12.05.2017 г. на Началника на СГКК- Благоевград.  Поземлен имот 21498.261.4

               Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-3342/ 12.05.2017 г. на Началника на СГКК- Благоевград.

  Заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й  пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

   

  статус: 
  Актуално
 • ДО ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА

  ДО ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА

  Публикация на:: 
  Благоевград

    В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че, по  повод на заявление с рег.  № 01-399379/ 28.12.2016 г., е издадена Заповед № 18-2233/ 30.03.2017 г. на Началника на  СГКК- Благоевград.

   

  Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-2233/ 30.03.2017 г. на Началника на СГКК- Благоевград .

   

  Заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й  пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

   

   

   

  статус: 
  Актуално