Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Обява и График за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, обл. Видин

ОБЯВЛЕНИЕ

Съобщаваме Ви, че в изпълнение на чл.35, ал.1 и 2 и 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ в „Държавен вестник", бр.8с) от 11.11.2016 г. е обнародвана Заповед №РД-16-14/17.10.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър e открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията /КККР/ на гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, обл. Видин.

Обява и График за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищeто на с. Антон, общ. Антон, област София

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН, ОБЛАСТ СОФИЯ

Съгласно сключен Договор № КД-1-110 / 25.11.2016 г. и Заповед № РД-16-55/15.12.2016 г. на ИД на АГКК е открито производство за: ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Челопеч, общ. Челопеч и с. Антон, общ. Антон, област София”.

Възложител: Aгенция по геодезия, картография и кадастър към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Челопеч, общ. Челопеч , област София

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЧЕЛОПЕЧ, ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ, ОБЛАСТ СОФИЯ

Съгласно сключен Договор № КД-1-110 / 25.11.2016 г. и Заповед № РД-16-55/15.12.2016 г. на ИД на АГКК е открито производство за: ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Челопеч, общ. Челопеч и с. Антон, общ. Антон, област София”.