Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 66 от 10.08.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 66 от 10.08.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1292 от 28.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Любимец, община Любимец, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1293 от 28.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Генералово, община Свиленград, област Хасково;

В ДВ бр. 64 от 03.08.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Дерманци, с. Дъ­бен, с. Пещерна, с. Румянцево, с. Тодоричене, с. Торос, община Луковит, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 03.09.2018 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.

 

В ДВ, бр. 60 от 20.07.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 60 от 20.07.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1271 от 22.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шишенци, община Бойница, област Видин;

-      Заповед № РД-18-1272 от 22.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Младиново, община Свиленград, област Хасково;

В ДВ бр. 59 от 17.07.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 59 от 17.07.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва: