Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 38 от 26.05.2015 г.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Ново село, общ. Ново село, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.  

 

 

В ДВ, бр. 38/26.05.2015 г. са обнародвани следните заповеди:

 

1. Заповед № РД-16-6/11.05.2015 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП „НКЖИ” по трасето на железен път в обхвата на жп възел София, попадащи в землищата на с. Равно поле и гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, област София.

В срок 30 дни (до 25.06.2015 г. вкл.) от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

 

ДВ, бр. 36 от 19.05.2015 г.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Брегово, общ. Брегово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.  

 

 Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Радомир, общ. Радомир, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ, бр. 36/19.05.2015 г. (до 18.06.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

В ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г. са обнародвани следните заповеди на изпълнителния директор на АГКК:

1. Заповед № РД-16-4 от 23.04.2015 г. – за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца.

В срок 30 дни (до 11.06.2015 г. вкл.) от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, в съответствие с актовете за собственост